Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Právo

Koupě na zkoušku a cenová doložka

25. 9. 2016

Zakoupit si zboží tzv. na zkoušku je právně ošetřeno v obchodním zákoníku. Koupě na zkoušku vzniká na základě kupní smlouvy doplněné o podmínku, že kupující si zboží chválí, a to ještě před...

Povinnosti kupujícího

24. 9. 2016

Povinnosti kupujícího jsou ukotveny v obchodním zákoníku a kupující je povinen se jimi řídit.   Náležitosti: - kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu, - kupující je povinen převzít...

Povinnosti prodávajícího

23. 9. 2016

Povinnosti prodávajícího jsou ukotveny v obchodním zákoníku a prodávající je povinen se jimi řídit. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují, a...

Právní úprava elektronického obchodování

22. 9. 2016

Americká organizace Computer Ethics Institute (CEI), která se zabývá etiketou na internetových sítích (tzv. netiketa) zveřejnila zásady pro dodržování počítačové etikety, které by se měly...

Zákony v internetovém obchodování

21. 9. 2016

V následujícím příspěvku se dočtete o zákonech, které se internetového obchodování týkají nepřímo, ale můžete jejich znění pro podnikání využít a rozšířit své znalosti v této oblasti. Tyto...

Elektronické smlouvy na internetu

20. 9. 2016

Tyto elektronické smlouvy mají oporu v právních předpisech a jsou považovány za smlouvy, které vznikly na dálku. Odkaz na smlouvy na dálku naleznete v občanském zákoníku, který, přímo ve výčtu...

Click-through v eshopu

19. 9. 2016

V internetovém obchodování a všeobecně v prostředí internetu jsou právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím upraveny § 1, odst. 2 občanského zákoníku. V případě speciální úpravy smluvních vztahů...

Neoprávněné podnikání

18. 9. 2016

Neoprávněným podnikáním se rozumí provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění. Kontrolu těchto činností zajišťují živnostenské úřady, které v rámci své působnosti sledují a...

Prokura

17. 9. 2016

Prokura je institutem obchodního práva, na základě kterého podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům v rámci provozu podniku. Podnikatel v tomto případě zmocňuje prokuristu i k těm...

Fyzická osoba

16. 9. 2016

Pojem právní subjektivita je jiným názvem pro způsobilost k právům a povinnostem, kterou disponuje každý člověk až do své smrti. Svéprávnost čili způsobilost k právním úkonům, mají ale jen...

Právnická osoba

15. 9. 2016

Právnická osoba je uměle vytvořenou osobou s přesně definovanými vlastnostmi a odlišujícími se identifikačními znaky. Právnickou osobu mohou zastupovat pověření...

Exekuce ze mzdy – nezabavitelné minimum

14. 9. 2016

Na počátku dluhového pasti jsou nůžky ještě otevřené, ale s přibývajícími neúspěchy se postupně zavírají až do doby než se obě jejich části setkají. Pak nastává situace, kdy splátky dluhů...

Jak pracovat na autorskou smlouvu

13. 9. 2016

Problematika autorské smlouvy vychází z autorského zákona č. 121/2000 Sb., který se zabývá autorským právem a řeší další související skutečnosti. Možná podnikáte v oboru, kde je zapotřebí čas od...

Společenská smlouva a zakladatelská listina

12. 9. 2016

Společenská smlouva slouží k založení společnosti. Využívá se u všech běžných typů obchodních společností - u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti i veřejné...

Vlastní kapitál na začátku podnikání

11. 9. 2016

Každá obchodní společnost tvoří na začátku své podnikatelské činnosti vlastní kapitál neboli vlastní jmění. Definici tohoto termínu najdete v obchodním zákoníku. Vlastní kapitál představuje souhrn...

Autorské právo

10. 9. 2016

Autorské právo upravuje vztahy mezi uživateli a tvůrci autorských děl. Autorské právo je součástí duševního vlastnictví.   Stát poskytuje autorům prostřednictvím autorského práva výlučná...

Na jaké zákony často zapomínáme při zahájení podnikání?

9. 9. 2016

Plánujete podnikat nebo už jste provoz vlastní firmy úspěšně zahájili a realizujete svůj podnikatelský nápad? Máte zvolenou právní formu podnikání, podařilo se vám prokousat se živnostenským...

Jaké další zákony bychom měli znát, pokud se chystáme otevřít prodejnu?

8. 9. 2016

Základní podmínky na provozovnu dané živnostenským zákonem, většinou máme pečlivě nastudované. Víme, že musíme provozovnu označit jménem odpovědné osoby, pokud je určena pro styk se zákazníky...

Charakteristiky základních právních forem podnikání

7. 9. 2016

Různé právní formy podnikání jsou obsaženy v Obchodním zákoníku. Výběr formy je rozhodnutím podnikatele. Nejdůležitějšími právními formami podnikání jsou: samostatný...

Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při živelních katastrofách?

6. 9. 2016

Postihla vaši firmu povodeň, nebo takto postihla vašeho zaměstnance? Víte, nač máte při živelních katastrofách nárok vy i vaši zaměstnanci? Při povodních mají zaměstnanci nárok na náhradu...

Co musí obsahovat pracovní smlouva?

5. 9. 2016

Hodláte si najmout zaměstnance? Pak byste neměli zapomenout s najatým zaměstnancem sepsat pracovní smlouvu. Práce na černo je postižitelná a penalizovaná a dobrá pracovní smlouva může konec konců...

Rozhodčí doložka

4. 9. 2016

Rozhodčí doložka je smlouva o dohodě umožňující vést rozhodčí řízení. Uděluje pravomoc rozhodcům či rozhodčímu soudu rozhodovat majetkové spory vzniklé ze smlouvy hlavní, a to na místo příslušných...

Co říká nový insolvenční zákon?

3. 9. 2016

Je to již několik let, co u nás platí tzv. insolvenční zákon, který nahradil zákon o vyrovnání a konkurzu. Víte přesně, čím se tento zákon od předchozího liší a co obsahuje? Insolvenční zákon...

Úrok z prodlení

2. 9. 2016

Pozor na úroky z prodlení! Od 1. 7. 2013 se úroky z prodlení zvyšují o jedno procento. Z původních 7,05% vystoupají až na 8,05%. Úroky z prodlení nejsou ukotveny ve smlouvě, ale v zákoně. To...

Právní důvod k užívání sídla

1. 9. 2016

Pokud vykonává podnikatel svou činnost jinde, než je jeho vlastní bydliště, musí tuto nemovitost taktéž zapsat. Do jisté doby stačilo sídlo zapsat pouze při startu podnikání, jenže tohle přinášelo...

Jaká je povinnost vydávat stvrzenky? Co musí stvrzenka obsahovat?

31. 8. 2016

Je součástí vašeho podnikání i provozovna, ve které lidé platí za zboží nebo služby? Pak musí být obsluha zákazníků spojena hned s několika náležitostmi. Jednou z nich je vydávání stvrzenky,...

Co obnáší reklamační řád? Co vše je možné reklamovat?

30. 8. 2016

Každý klient, který není spokojený s poskytnutou úrovní odebraného zboží nebo služeb, má právo tyto zboží nebo služby reklamovat. Reklamací se může domoci opravy, výměny, nebo vrácení peněz, a to...

Jaká je maximální doba splatnosti faktur daná zákonem?

29. 8. 2016

Snad každý podnikatel při své činnosti je nucený vystavovat faktury, tedy dokumenty, na základě kterých je mu proplaceno plnění. Na faktuře je vždy uvedený také datum splatnosti. Nejnovější úprava...

Zákon o učetnictví č.563/1991 Sb.

28. 8. 2016

Zákony, oproti právu, které má mnoho kliček hovoří stručně, jasně a bez příkras. I tak je mnohdy těžké se ve změny odborných odstavců vyznat. Podobně je to i se zákonem o účetnictví, který v tomto...

Zákon o ochraně veřejného zdraví a podnikání

27. 8. 2016

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.), vymezuje epidemiologicky významné činnosti, v souvislosti s kterými jsou stanoveny zvláštní povinnosti. Do působnosti tohoto zákona spadá například...

Zákon o ochraně osobních údajů z pohledu podnikatele

26. 8. 2016

Předchozí článek Podnikatel jako správce osobních údajů se věnoval tématu podnikatele coby správce osobních údajů, a jeho povinnostem, s přihlédnutím k tomu, že prakticky každý podnikatel je...

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

25. 8. 2016

Povinnost platit zákonné pojištění zaměstnavatele je zakotvena ve vyhlášce Ministerstva financí (Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci...

Komu platit zákonné pojištění zaměstnavatele?

24. 8. 2016

Jak bylo podrobněji přiblíženo v samostatném článku, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, upravené vyhláškou Ministerstva financí, je pojištění pro případ odpovědnosti zaměstnavatele za...

Platba a výpočet zákonného pojištění pro zaměstnavatele

23. 8. 2016

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, platba pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je povinným pojištěním pro každého, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Na tuto povinnost někdy...

Povinnosti a sankce u zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

22. 8. 2016

Základní povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se sjednaným zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele jsou totožné jako u jiných druhů pojištění. Jedná se především o to, aby zaměstnavatel...

Práva a povinnosti pojišťoven v rámci zákonného pojištění

21. 8. 2016

Pojišťovna, ať již Česká pojišťovna, a.s., či Kooperativa, pojišťovna, a.s., má v souvislosti se zákonným pojištěním zaměstnavatele právo žádat plnění běžných povinností podrobněji rozepsaných...

Povinnosti při epidemiologicky závažném podnikání

20. 8. 2016

Název zní možná trochu jako z amerického katastrofického filmu, ale jak již bylo nastíněno v samostatném článku, k epidemiologicky závažným činnostem patří nakládání s potravinami (výroba,...

Povinnosti poskytovatelů služeb elektronických komunikací

19. 8. 2016

Každý podnikatel, který se v rámci své činnosti zabývá poskytování služeb elektronických komunikací, musí dodržovat několik pravidel daných Zákonem o elektronických komunikacích. Výkonem dozoru...

Stížnost na nevyžádaná obchodní sdělení

18. 8. 2016

O nevyžádaných obchodních sděleních tu již bylo napsáno několik článků, nyní bychom se zaměřili na to, kdy a jak na daná sdělení konkrétně můžeme podat stížnost. Formulář nalezneme na stránkách...

Jak probíhá řízení o stížnosti kvůli nevyžádanému obchodnímu sdělení

17. 8. 2016

Ať již jsme v pozici podnikatele, který rozeslal obchodní sdělení potenciálním zákazníkům bez jejich předchozího souhlasu, či naopak v pozici podnikatele, kterého nevyžádané obchodní sdělení...

K čemu slouží podpisové vzory?

16. 8. 2016

Podnikáte? Pak váš podpis představuje jeden z důležitých autorizačních nástrojů. Vaším podpisem stvrzuje vše možné a spolu s razítkem jde o velmi citlivý způsob identifikace. Ještě v nedávných...

Verifikace

15. 8. 2016

Kolikrát jsme si přáli, aby pěkné věci byly pravdivé. Dokázat pravdivost hezkých slov, které slyšíme okolo sebe. Jsou opravdu pravdivé, můžeme jim věřit? Verifikací rozumíme právě ověřování....

Povinné elektronické podání – další povinnost podnikatelů

14. 8. 2016

Od 1. Ledna 2014 se budou muset všichni podnikatelé i OSVČ řídit elektronickou komunikací. Původně měla elektronická komunikace začít již rokem 2013, ale nakonec se dočkala odkladu. V dalším roce...

Léčivé přípravky kontra potravinové doplňky

13. 8. 2016

V minulém článku jsme se věnovali Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jeho pravomocem a činnosti. Vzhledem k neustálým změnám zákonů, a zvlášť nařízením plynoucích k nám z Evropského společenství,...

Na co dát pozor u inspektorů SÚKL

12. 8. 2016

Pokud se již nějakou dobu probíráte texty ohledně podnikání a různých kontrol, které k nám mohou zavítat na provozovnu, nebo si proklepnout dodržování dané legislativy jinak, říkáte si možná,...

Úřední požadavky při podnikání v Rakousku

11. 8. 2016

Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, podnikání v Rakousku obecně pro občany České republiky jako občany Evropské unie, není zatíženo žádnou diskriminační překážkou, a je zde možné volně žít,...

Jak na zaměstnávání cizinců úředně správně

10. 8. 2016

Mýtů o tom, že u nás většina cizinců pracuje zásadně na černo, existuje celá řada, někdy se bohužel nejedná o mýty, ale přesto se většina zaměstnavatelů spíše snaží, aby dodržela fair play postup...

Smlouvy podle Obchodního zákoníku

9. 8. 2016

Podmínky podnikání jsou dány nejen živnostenským zákonem, ale též ustanoveními Obchodního zákoníku. V tom nalezneme například také zákonné požadavky na jednotlivé typy smluv, které můžeme v rámci...

Typy smluv podle Obchodního zákoníku

8. 8. 2016

V předchozím článku jsme se podrobněji zabývali požadavky na smlouvy, které uzavíráme v rámci podnikání, a které jsou vymezeny ustanoveními Obchodního zákoníku. Také jsme se zaměřili na některé...

Méně známé typy smluv podle OZ

7. 8. 2016

V předchozích dvou článcích jsme se věnovali nejčastěji užívaným typům smluv uvedených v Obchodním zákoníku, v tomto článku bychom se zaměřili na některé méně známé smlouvy, které také v souladu...

Reklamace rychle a jednoduše

6. 8. 2016

Vadné zboží? Od roku 2014 ho pravděpodobně nikdo nevymění. Jak tedy špatné zboží reklamovat? Došla Vám zimní bunda, u které nejde zapnout zip? Nezoufejte, v zimě nebudete muset mrznout. I...

Co je to mandátní smlouva?

5. 8. 2016

Zejména v oblasti zaměstnávání a provádění práce za úplatu se můžeme setkat s  pojmem mandátní smlouva, který má ještě širší význam. Víte, co přesně tento druh smlouvy znamená? Mandátní...

Co je to komisionářská smlouva?

4. 8. 2016

Nejenom v podnikatelských vztazích bývá uzavírána komisionářská smlouva. Tato smlouva je uzavírána podle obchodního zákoníku, jde tedy vždy o záležitost obchodního charakteru. Víte, jaký je rozdíl...

Jaký je vztah obchodního tajemství a práva na informace? Které informace firma nemá utajovat?

3. 8. 2016

Konkurenční boj mezi firmami je obzvláště dnes velmi vyhrocený. Proto se firmy dnes snaží utajovat celou řadu informací a „pouštět ven“ jen zprávy pozitivní a ty nejnutnější. Celá řada skutečností...

Jak je možné nakládat s obchodním tajemstvím - co je to licence, podlicence apod.

2. 8. 2016

Podnikatelé mohou celou řadu skutečností utajovat a považovat je za své vlastní obchodní tajemství. To může v některých případech představovat univerzální návod, který může jiné firmě posloužit...

Co je to zákaz konkurence?

1. 8. 2016

Někdy se můžeme setkat s tím, že pro výkon určité funkce je stanovený zákaz konkurence. Víte, kdy se takový zákaz používá a jak je taková osoba omezená? Zákaz konkurence ve všech...

Co je to sloučení a splynutí podniku?

31. 7. 2016

Důvodů pro akvizici, tedy kupování jedné společnosti druhou, může být hned několik. Může jít o snahu o přístup k novým trhům, zákazníkům, k novým technologiím, nebo třeba snaha o likvidaci...

Co je to kolektivní smlouva?

30. 7. 2016

Pokud ve společnosti působí odbory, pak mohou se zaměstnavatelem dohodnout tzv. kolektivní smlouvu. Ta slouží k prosazování práv zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek. Kolektivní smlouva...

Co je to smlouva o obchodním zastoupení? Kdy ji zákon vyžaduje?

29. 7. 2016

Smlouvou o obchodním zastoupení se řeší vztahy, které jsou na pomezí mezi vztahy zaměstnaneckými a vztahy podnikatelskými. Pokud si podnikatel najme na určitou práci obchodního zástupce, nejedná...

Dohoda o srážkách

28. 7. 2016

Dohoda o srážkách ze mzdy získala své původní místo i v novém občanském zákoníku nabývajícím platnosti od roku 2014. Poslanci rozhodli ponechat možnost dohody o srážkách ze mzdy v zákoně...

Plná moc – náležitosti a udělená výpověď

27. 7. 2016

Plná moc slouží k zastupování a je udělována zmocněnci.  Pověřená osoba může na základě smluvního ujednání zastoupit jinou osobu, a to jak právnickou tak i fyzickou. Své zmocnění získává na...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!