Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Analýza vnějšího okolí podniku (SLEPTE)

K tomu, aby podnik byl úspěšný, musí být jeho strategie konzistentní s okolím. Podnik dosáhne lepších výsledků pouze tehdy, podaří-li se mu vytvořit soulad mezi jeho strategií a okolím. Pro management podniku je důležité znát dobře okolí podniku, jeho prostředí a faktory které podnik ovlivňují. Toho lze dosáhnout díky důsledného sledování, analyzování a vyhodnocování podniku. Potom má podnik možnost snáze zaměřit na činnost, které jsou pro něj smysluplné a perspektivní a přinášejí mu konkurenční výhodu.

Analýza okolí podniku by měla být uskutečňována ve třech základních na sebe navazujících krocích:

 • Analýza nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za nichž byla formulována dosavadní strategie, včetně proběhu realizace této strategie

 • Identifikace současného stavu a předpověď budoucího vývoje podnikového okolí, včetně očekávaných změn postavení podniku v podnikatelském prostředí

 • Ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj podniku a určení nových příležitostí a hrozeb.

Analýza vnějšího okolí podniku je analýzou, která se zabývá vnitřními faktory, které mají vliv na podnik. Můžeme se setkat s tzv. PEST analýzou nebo rozšířenou formou PESTEL.

Zkratka PESTEL vychází z anglických názvů daných faktorů:

 • Political Factors – politické faktory

 • Economic Factors – ekonomické faktory

 • Social Factors – sociální faktory

 • Technological and Technical Faktors – technologické a technické faktory

 • Ecological Factors – ekologické faktory

 • Legislative Factors – legislativní faktory

 

Politické faktory

Politické faktory se týkají vládní politiky, stupně vládní intervence do ekonomiky, toho jak hodlá vláda podporovat podnikání a jaké jsou priority v této oblasti. Vládní politika může mít dopad na mnoho oblastí, které jsou pro podnikání důležité.

Mezi politické faktory lze například zařadit:

 • aktuální politickou situaci

 • pozici a stabilitu vlády

 • monetární a fiskální politika

 • podpora zahraničního obchodu

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 • postoj ke korupčnímu jednání

 

Ekonomické faktory

Mezi ekonomické faktory patří např. úrokové sazby, hospodářský růst, fáze hospodářského cyklu, inflace, směnné kurzy a další.

 

Sociální faktory

Jakákoliv změna v sociální prostředí může mít vliv na změnu poptávky po produktech podniku a dostupnost a ochoty jednotlivců pracovat. Chování není určeno jen jejich vlastnostmi, ale je ovlivňováno také okolním prostředím.

V úvahu je potřeba vzít:

 • demografické změny společnosti

 • strukturu společnosti

 • náboženství

 • vzdělanost obyvatelstva

 • velikost, vývoj a mobilitu pracovní síly

 • příjmy a kupní sílu obyvatelstva

 • rodinné hodnoty obyvatelstva apod.

V rámci demografických faktorů je potřeba brát v úvahu tři základní faktory:

 • změna v populaci

 • posuny ve věku populace

 • rozložení příjmů populace

 

Technologické a technické faktory

Tyto faktory mají podstatný vliv na konkurenceschopnost podniku. V dnešní době technického pokroku je nutné tyto faktory neustále analyzovat, aby podnik nezaostával za ostatníma.

Jde především o:

 • postoj k vědě a výzkumu

 • investice podniku do veky a výzkumu

 • podpora vědy a výzkumu vládou

 • množství a dostupnost informací

 • nové pracovní postupy, metody a techniky

 • rychlost morálního zastarávání v oboru

 

Ekologické faktory

Na ekologii je v současné době kladen velký důraz. Státy jsou členy různých organizací, které se zavazují k dodržování opatření, norem a limitů v oblasti ekologie a ochrany životného prostředí.

Ekologickým faktorem je např.:

 • nakládání s odpady

 • ochrana ohrožených druhů

 • míra podpory s využíváním obnovitelných zdrojů energie

 • vnímání klimatických změn

 • přístup k ochraně životního porstředí

 

Legislativní faktory

Legislativní faktory se vztahují k právnímu prostředí, ve kterém se podnik vyskytuje.

Toto prostředí je zpravidla vytvořené státní mocí a jde především o:

 • chystané a platné zákony a vyhlášky

 • státní regulace

 • regulace importu a exportu

 • ochrana životního prostředí 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!