Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - M

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Makléř

Osoba zastupující investičního zprostředkovatele při jednání s klientem; v ČR získává k výkonu činnosti povolení od...

Malus

Opak bonusu, tedy přirážka ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou splněny podmínky průběhu pojištění nebo je...

Mandátní smlouva

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost...

Margin trading

Anglosaský výraz pro typ obchodní transakce založený na částečném financování nákupu investičních instrumentů z...

Marže výrobců

Marže výrobců v příslušném sektoru jsou převrácenou hodnotou jejich reálných mezních nákladů. Růst nominálních nákladů...

Měnové finanční instituce (MFI)

Finanční instituce, které tvoří sektor tvorby peněz. Podle právních předpisů Společenství sem patří centrální banka,...

Měnové podmínky

Měnové podmínky představují souhrnné působení úrokových sazeb (úroková složka měnových podmínek) a měnového kurzu (kurzová složka)...

Měnové riziko

Možnost změny měnových kurzů (neočekávaný pohyb měnového kurzu). Např. investor, který investuje v Kč podstupuje...

Měnové statistiky

Finanční makrostatistiky sektorů S.121, S.122 a S.123 založené výhradně na tzv. "host country" principu. Podle tohoto...

Měnověpolitická inflace

Měnověpolitická inflace je inflace, na kterou reaguje měnová politika. Je definována jako celková inflace očištěná o...

Měnověpolitické úrokové sazby

Krátkodobé úrokové sazby spojené s prováděním měnové politiky. Mezi ně patří dvoutýdenní repo sazba, diskontní sazba a...

Měnový koš

Měnový koš je jednou z forem stanovování kurzu domácí měny v režimu fixního kurzu. Pokud země udržuje fixní kurz...

Mezera reálných mezních nákladů

Aproximace inflačních tlaků z reálné ekonomiky. Mezní náklady se skládají z nákladů plynoucích ze zvyšujícího se...

MiFID

Rámcová směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji nebo-li Markets in Financial Instruments Directive...

Mimoburzovní trh s investičními nástroji

Trh s investičními nástroji provozovaný organizátorem mimoburzovního trhu. Na mimoburzovním trhu může vlastním jménem...

Míra defaultu

12-měsíční míra defaultu je poměr mezi počtem subjektů, u kterých došlo v horizontu 12 měsíců od okamžiku sledování...

Míra inflace

Přírůstek průměrného (bazického) indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12...

Míra nezaměstnanosti

Vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Rozlišujeme obecnou míru nezaměstnanosti zjišťovanou...

Modrá kniha

Modrá kniha je publikace vydávaná Evropskou centrální bankou, která popisuje nástroje platebního styku, platební...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!