Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - S

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saldo vládního sektoru

Saldo vládního sektoru odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji vládního sektoru. V případě záporného salda vládního...

Samostatný likvidátor pojistných událostí

Na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou jejím jménem a na její účet provádí šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění a určí výši pojistného plnění.

Scoring

Jednoduchý ukazatel, který udělováním jedné až pěti hvězdiček, shrnuje základní informace o podílovém fondu, jeho výkonnost a riziku. Cílem scoringu je stanovení pořadí otevřených podílových fondů na...

SDR

Special Drawing Rights - zvláštní práva čerpání - je účetní jednotkou používanou pro operace MMF a také představuje...

Sektor držby peněz

Všechny institucionální jednotky mimo centrální vládu (S.1311) a sektor měnových finančních institucí (S.121 a S.122)...

Sektor měnově neutrální

Institucionální sektor, který je tvořen sektorem centrální vlády (S.1311) podle klasifikace ESA95.

Sektor tvorby peněz

Všechny institucionální jednotky náležející do sektoru centrální banka (S.121) a sektoru ostatních měnových finančních...

Sekundární trh

Segment trhu cenných papírů, na kterém dochází k redistribuci dříve emitovaných cenných papírů mezi nové vlastníky. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy...

Sekuritizace

Sekuritizace představuje významný trend na světových finančních trzích, při němž dochází ke zvyšování financování podnikatelských aktivit prostřednictvím kapitálových trhů a k relativnímu snižování...

SKD

Systém krátkodobých dluhopisů, provozovaný Českou národní bankou (ČNB), který zajišťuje samostatnou evidenci dluhopisů...

Sledované úvěry

Sledované úvěry představují pohledávky s nejnižší mírou úvěrového rizika...

Solventnost

Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací...

Speciální fond

Fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropských společenství.

Squeeze-out

Postup umožňující akcionáři, který získá stanovený podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech akciové...

Standardní investor

Standardní (běžný) investor připouští vyšší míru rizika než investor konzervativní, jeho cílem je růst hodnoty majetku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jeho portfolio se skládá z akcií (40...

Standardní úvěry

Standardní úvěry představují nerizikové pohledávky banky, u nichž nejsou pochyby, že budou plně splaceny.

Statut

Dokument, který musí být vydán pro každý fond kolektivního investování. Obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a...

Statut penzijního fondu

Základní dokument, který upravuje zásady činnosti, investiční politiku a hospodaření penzijního fondu; stanoví kromě jiného také zásady pro použití ročního zisku penzijního fondu

Stavební výroba

Stavební výroba zahrnuje stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností. Patří sem podniky s 20 a...

Strukturální saldo vládního sektoru

Strukturální saldo vládního sektoru je cyklicky očištěné saldo vládního sektoru upravené o mimořádné jednorázové...

Subjekty kolektivního investování

Subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a jejichž...

SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecommunications) je společnost pro celosvětové finanční telekomunikace plně...

Systém SDNS

Systém určený především pro sběr statistických apod. dat od nebankovních subjektů. Systém je orientován na internetové...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!