Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - O

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obchodník s cennými papíry

Speciální český termín pro investiční firmu; obchoduje s cennými papíry, obstarává pro emitenta vydávání cenných...

Obmyšlený

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pojem...

Obrat na účtu zákazníka

Ukazatel obrat na účtu zákazníka vyjadřuje poměr celkového objemu nákupů k průměrnému čistému majetku zákazníka....

Obstarávání obchodu s investičním nástrojem

Investiční služba obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru na základě komisionářské smlouvy (viz), příp. mandátní...

Odborná péče

Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.

Odbytné

Dávka vyplacená účastníkovi v případě ukončení smlouvy o penzijním připojištění, pokud nebyly splněny podmínky pro...

Odkupné

Částka, kterou obdrží pojištěný po zániku životní pojistné smlouvy (např.výpovědí, aniž by došlo k pojistné události)....

Odnětí bankovní licence

Opatření orgánu bankovního dohledu mající na činnost banky největší dopad (viz též opatření k nápravě). Po odnětí...

Ohrožené úvěry

Ohrožené úvěry představují celkový objem pohledávek s ohroženým splacením. Ohrožené úvěry představuje celková hodnota...

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Je vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační...

Opatření k nápravě

Soubor nástrojů, které má podle zákona o bankách ČNB k dispozici v rámci výkonu pravomocí orgánu bankovního dohledu....

Operační riziko

Operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů...

Oprávněná osoba

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Orgán dohledu domovského státu

Orgán dohledu členského státu EU, který úvěrové instituci nebo finanční instituci udělil povolení (licenci) k výkonu...

Orgán dohledu hostitelského státu

Orgán dohledu členského státu EU, na jehož území má úvěrová instituce nebo finanční instituce svou pobočku nebo v němž...

Osoby se zvláštním vztahem

Zákonem stanovený okruh osob (§ 19 zákona o bankách), na pro něž platí některá speciální ustanovení zákona o bankách....

Ostatní finanční zprostředkovatelé (OFZ)

Subjekty náležející do sektorů ostatních finančních zprostředkovatelů bez pojišťovacích společností a penzijních fondů...

Ostatní kapitál

zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a...

Otevřený podílový fond

Fond kolektivního investování, která je tvořen souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!