Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Provoz firmy

Logo

26. 7. 2016

Značka je přidaná hodnota společnosti, osobnost podniku, a pokud je kvalitně vybudovaná, je polovinou úspěchu. Značka zaštiťuje všechny aspekty podniku od hlavní filozofie podnikání přes firemní...

Co je cross selling a up-selling?

25. 7. 2016

Asi každý obchodník touží prodat co nejvíce a za co největší cenu. Jedním z osvědčených a po léta využívaných postupů je nabídnout k zakoupenému sortimentu také zboží, které s kupovanou věcí či...

K čemu jsou dobré marketingové výzkumy?

24. 7. 2016

Co je to marketingový výzkum? Informace jsou moc a v éře informační společnosti to platí dvojnásob. Jediný způsob, jak podnikatel udrží krok se stále se měnícími podmínkami na trhu, je...

Jak si získat a udržet zákazníky?

23. 7. 2016

Získávání zákazníků je náročná disciplina. Jak si zákazníky udržet, to už je disciplina vrcholová. Ovšem dlouhodobý podnikatelský úspěch si žádá provozovat obě discipliny v jednom – pouze tak se...

Vizitka

22. 7. 2016

  Vizitka jako nástroj komunikace Vizitka je nezbytnou součástí obchodního styku. Malý kousek papíru, který vám pomůže udělat dobrý dojem. A nebo také ne. Zaleží na tom, jak jste si na ní dali...

Propagační firemní materiály

21. 7. 2016

 V rámci marketingu je důležitým prvkem propagace firmy. Hlavním účelem je představení společnosti, poskytnutí bližších informací o produktech, přesvědčit o kvalitách a poskytnout kontakt pro...

Direct marketing

20. 7. 2016

  Představte si pouličního obchodníka volajícího od svého stánku a nabízejícího své zboží. Snaží se vás přilákat, snaží se vám nabídnout zboží nebo služby. Ví, koho jak oslovit, komu především se...

Marketingové plánování

19. 7. 2016

Marketingové řízení je komplexem činností, mezi které neodmyslitelně patří vytváření strategické koncepce, plánování, tvorba cen nebo propagace a distribuce zboží a služeb v rámci dosažení potřeb a...

Na co zákazníci slyší?

18. 7. 2016

Marketingové řízení je komplexem činností, mezi které neodmyslitelně patří vytváření strategické koncepce, plánování, tvorba cen nebo propagace a distribuce zboží a služeb v rámci dosažení potřeb a...

Nákupní chování zákazníků

17. 7. 2016

„Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, které zboží bude v létě nejprodávanější?“ Poznat a předvídat nákupní chování zákazníků je snem každého podnikatele. Trefit se do vkusu zákazníků je totiž zaručeným...

Nové trendy v marketingu

16. 7. 2016

Guerillový marketing Jedná se o nekonvenční marketingovou kampaň, ve které se firmy snaží dosáhnout maximálního účinku s minimem zdrojů, v některých případech na hranici legálnosti. Využívají...

Podstata marketingu

15. 7. 2016

Ze všech stran slyšíme, že je marketingové plánování nezbytné pro každou efektivně fungující firmu. Proč tomu tak je? Co je hlavní podstatou marketingu a jak postupovat, aby byla marketingová...

Podnikové analýzy (SWOT, STEEP)

14. 7. 2016

Podnikové analýzy slouží k rozboru informací o všech faktorech ovlivňujících firmu a její chování a vyhodnocení jejích východisek na trhu. Jsou základním kamenem pro tvorbu strategických plánů...

Způsob komunikace při prodeji produktu

13. 7. 2016

 Způsob komunikace by se měl měnit a vyvíjet v závislosti na životním cyklu produktu, aby byl prodej produktu správně podporován v závislosti na tom, jak se k němu staví zákazníci.   V první fázi,...

Ochranná známka

12. 7. 2016

Jedinečný znak, jehož prostřednictvím se může vaše firma prezentovat. Značka, která nenechá vaše zákazníky na pochybách, že služba či výrobek patří právě k vám. Součást vaší firemní identity. To vše...

Etický kodex reklamy

11. 7. 2016

Kodex reklamy byl vydán Radou pro reklamu za účelem regulace reklamy v České republice. Jde o to, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení...

Co jsou zkratky B2C, B2B, B2G, B2E

10. 7. 2016

Z hlediska obchodní praxe se u nás v posledním desetiletí velmi rozmáhají různé anglické názvy aplikací, systémů, obchodních vztahů. Ač navenek působí možná složitě, možná překombinovaně, nic tak...

Způsoby direct marketingu

9. 7. 2016

Přímý marketing představuje způsob marketingové komunikace, při kterém dochází k užšímu kontaktu s potencionálními zákazníky. Přímý marketing se rovněž označuje slovním spojením direkt marketing....

Psychologie prodeje

8. 7. 2016

Každý člověk je jedinec s určitými potřebami. Nákupem zboží či služeb dochází k uspokojování jeho potřeb. Pohnutkou a rozhodnutím pro nákup je pocit nedostatku. K základním faktorům ovlivňujícím...

Aktivní a pasivní product placement

7. 7. 2016

Speciální formou reklamy je product placement – a to extrémně účinnou a mnohdy velmi kontroverzní. Dnes je product placement součástí téměř každého filmu nebo seriálu, který můžeme vidět, a to jak...

Nejčastější metody kvantitativního sběru dat výzkumných agentur a jejich výhody a nevýhody

6. 7. 2016

S výzkumnými agenturami se asi nejčastěji lidé setkávají jako respondenti – tazatelé oslovují veřejnost takřka na každém kroku. Pro firmy ale marketingový výzkum a co z něj vyplyne můžou být klíčová...

ATL a BTL komunikace

5. 7. 2016

Tyto pojmy spadají do sekce komunikační politiky firmy. ATL a BTL komunikace je jedním z možných rozdělení této politiky.   ATL (anglicky abow the line) komunikace je nadlinková komunikační...

SWOT analýza

4. 7. 2016

Tato analýza identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Pokud představujeme nebo popisujeme určitý produkt, činnost nějaké organizace, je SWOT analýza vhodným nástrojem pro roztřídění...

Marketingové makroprostředí

3. 7. 2016

Různé síly a trendy vytvářejí pro firmu příležitosti a hrozby, které se musí velmi pečlivě sledovat a využívat. Existuje šest sil, resp. prostředí, které působí na marketingové makroprostředí....

Marketingové mikroprostředí

2. 7. 2016

Pokud chtějí majitelé firem, aby jejich podnikání bylo úspěšné, měli by uplatňovat ve své branži vnější i vnitřní hlediska. Důležité je také sledování měnícího se prostředí a přizpůsobovat obchody...

Obchodní strategie (Business strategy)

1. 7. 2016

Hlavním posláním obchodní strategie firmy je vyčlenění pro každou strategickou obchodní jednotku vymezenou v rámci korporátní strategie základní cíle a cesty, jak jich má být dosaženo. Vytváří...

Segmentace trhu

30. 6. 2016

Každý trh se skládá z kupujících, kteří mají určité potřeby a uspokojují jimi své touhy a přání. Každý zákazník, nebo – li kupující, patří do určité skupiny, která je odlišná od jiné. Odlišná je tzv....

Strategie značky

29. 6. 2016

Pojem strategie značky spadá do marketingové strategie. Je její velmi důležitou součástí. Poslední dobou se na značku klade velký důraz. Firma je díky ní více zapamatovatelná, udává firmě image. Může...

Literatura, ze které lze čerpat znalosti o marketingu

28. 6. 2016

Marketing je důležitou součástí podnikání. Ať už jste jej studovali, studujete či se mu věnujete samostudiem, je důležité čerpat stále nové a nové informace. Jde totiž o obor, který se neustále mění...

Jak vytvořit SWOT analýzu?

27. 6. 2016

SWOT analýza je jedním z prvních kroků, který by měla každá společnost udělat ve chvíli, kdy se začne zabývat svým marketingem. Jde totiž o zhodnocení, které (pokud je správně provedeno) může...

Historie marketingu

26. 6. 2016

Jistá forma marketingu vznikla již za dob starověkých civilizací. V té době měl marketing nejspíše jiný název a i jeho pojetí bylo asi jiné. Důležití je, že první jeho semínka byla zaseta již tehdy a...

Historie reklamy

25. 6. 2016

Současná doba nás obklopuje nepřeberným množstvím reklam, které obklopují prostor všude kolem nás. Billboardy, letáky, časopisy, televize internet. Odhaduje se, že světové výdaje na současnou reklamu...

Druhy reklamy

24. 6. 2016

Dle zákona č.40/1995 o regulaci reklamy se reklamou rozumí: „Oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména...

Marketingový mix

23. 6. 2016

Profesor mezinárodního marketingu na Northwestern university Philip Kotler definuje marketing jako řídící proces. kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím...

Telefonický marketing, nebo-li telemarketing

22. 6. 2016

Telemarketing se řadí do kategorie přímého marketingu, kdy přímo oslovujeme zákazníka. Do této kategorie se řadí i direct mailing, kdy firmy aktivně rozesílají emaily, či dopisy potencionálním...

Koncepce vývoje marketingu

21. 6. 2016

Jako každý svébytný obor i marketing se vyvíjel. Na základě tohoto vývoje vzniklo několik rozličných, ba dokonce spolu soupeřících koncepcí marketingových činností. Tyto koncepce dělíme na: výrobní,...

Životní cyklus výrobku

20. 6. 2016

Firma je obvykle jednotka snažící se o to, aby se její výrobek takzvaně uchytil na trhu a poté, aby se prodával a stal se úspěšný. Je to logické, ale aby se firmě vrátil vklad, který do výrobku...

Marketingová komunikace

19. 6. 2016

Pojem komunikace pochází z latinského slova communnis znamenající společný. Komunikace je tedy proces odehrávající se mezi dvěma, či více jedinci, při němž jsou předávány informace od komunikátorovi,...

Marketingová strategie

18. 6. 2016

Slovo strategie přesněji znamená dlouhodobý záměr k dosažení určitého cíle. Marketingová strategie je taktickým procesem pro efektivní rozložení omezených finančních prostředků firmy ke zvýšení...

Multikulturní marketing – o co jde a kde se s ním můžeme setkat

17. 6. 2016

Co znamenají slova multikulturní a marketing je všeobecně známo. A spojení těchto slov označuje druh marketingové propagace, který je v současné době hojně využíván a snaží se oslovit pomocí zástupců...

Které nástroje komunikačního mixu (ne)fungují při prodeji výrobků?

16. 6. 2016

Při sestavování komunikační strategie je důležitý cíl (čeho chceme dosáhnout – např. zvýšení prodeje konkrétního produktu) a cílová skupina.  Těmto dvěma faktorům musíme přizpůsobit volbu...

Základní pojmy marketingu - hodnota-cena-uspokojení, směna-transakce-vztahy

15. 6. 2016

Hodnota-cena-uspokojení Pro tyto pojmy je vhodné na začátek vytvořit určitý příklad, který navede a představí základní marketingové pojmy, které je dobré při podnikání znát. Téměř každý podnikatel...

Základní pojmy marketingu - trhy, marketing-zástupci na trhu

14. 6. 2016

Trhy Trh je vlastně prostředí, kde budou podnikatelé operovat. Ten se skládá ze všech účastníků procesu koupě určitého výrobku, kteří sdílí svůj požadavek nebo potřebu, jež chtějí uspokojit. A jsou...

Základní pojmy marketingu - potřeby-požadavky-poptávka, výrobky

13. 6. 2016

Potřeby-požadavky-poptávka Každý podnikatel si musí uvědomit, že důležitou prioritou marketingu je chápání svých, resp. zákazníkovo potřeb, jeho požadavku a jeho poptávky. Lidé touží po spoustě...

Co je to tzv. guerillový marketing?

12. 6. 2016

Setkáváme se s ním na každém kroku – netradiční reklama na neobvyklých místech, samolepky, plakáty, sdílení obrázků na sociálních sítích, ale třeba i informační dopis od mobilního operátora. A není...

Nastavení strategických cílů obchodní jednotky

11. 6. 2016

Každý podnik se snaží dosáhnout svých vytyčených strategických cílů. Ty jsou plánované pro dlouhodobý časový horizont. Možnost, jak správně hodnotit kvalitu cílů, je pomocí metody SMART. Téměř každá...

Historie reklamy ve Spojených státech amerických

10. 6. 2016

Dle zákona o reklamě se reklamou rozumí jakákoli forma propagace prováděná za úplatu. Existuje též kodex reklamy upravující to, která reklama je povolena a která ne. V tomto kodexu je též uvedeno, že...

Význam a účel marketingu – prodat, nebo přilákat zákazníka?

9. 6. 2016

Dělat v dnešní době dobrý, ba dokonce vynikající marketing je důsledkem pečlivého plánování a provedení. Nejen že je na trhu mnoho firem, které mohou přijít s lepšími marketingovými tahy, než vy,...

Kdo a co je předmětem marketingu?

8. 6. 2016

Marketing, všichni to slovo známe, nebo synonymum pro něj – naplňování potřeb se ziskem. Marketing nás obklopuje prostřednictvím svých reklamních kampaní téměř na každém kroku. Každý ho zná a každý...

Radikální, šokující, inovativní, aneb guerilla marketing se představuje!

7. 6. 2016

Ač si mnoho lidi myslí že se jedná o něco nezákonného a podvodného jde spíše o šokující, extravagantní a kontroverzní formu marketingu, která rozhodně není v rozporu se zákonem. Někdy je guerilla...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!