Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Marketing

Logo

26. 7. 2016

Značka je přidaná hodnota společnosti, osobnost podniku, a pokud je kvalitně vybudovaná, je polovinou úspěchu. Značka zaštiťuje všechny aspekty podniku od hlavní filozofie podnikání přes firemní...

Co je cross selling a up-selling?

25. 7. 2016

Asi každý obchodník touží prodat co nejvíce a za co největší cenu. Jedním z osvědčených a po léta využívaných postupů je nabídnout k zakoupenému sortimentu také zboží, které s kupovanou věcí či...

K čemu jsou dobré marketingové výzkumy?

24. 7. 2016

Co je to marketingový výzkum? Informace jsou moc a v éře informační společnosti to platí dvojnásob. Jediný způsob, jak podnikatel udrží krok se stále se měnícími podmínkami na trhu, je...

Jak si získat a udržet zákazníky?

23. 7. 2016

Získávání zákazníků je náročná disciplina. Jak si zákazníky udržet, to už je disciplina vrcholová. Ovšem dlouhodobý podnikatelský úspěch si žádá provozovat obě discipliny v jednom – pouze tak se...

Vizitka

22. 7. 2016

  Vizitka jako nástroj komunikace Vizitka je nezbytnou součástí obchodního styku. Malý kousek papíru, který vám pomůže udělat dobrý dojem. A nebo také ne. Zaleží na tom, jak jste si na ní dali...

Propagační firemní materiály

21. 7. 2016

 V rámci marketingu je důležitým prvkem propagace firmy. Hlavním účelem je představení společnosti, poskytnutí bližších informací o produktech, přesvědčit o kvalitách a poskytnout kontakt pro...

Direct marketing

20. 7. 2016

  Představte si pouličního obchodníka volajícího od svého stánku a nabízejícího své zboží. Snaží se vás přilákat, snaží se vám nabídnout zboží nebo služby. Ví, koho jak oslovit, komu především se...

Marketingové plánování

19. 7. 2016

Marketingové řízení je komplexem činností, mezi které neodmyslitelně patří vytváření strategické koncepce, plánování, tvorba cen nebo propagace a distribuce zboží a služeb v rámci dosažení potřeb a...

Na co zákazníci slyší?

18. 7. 2016

Marketingové řízení je komplexem činností, mezi které neodmyslitelně patří vytváření strategické koncepce, plánování, tvorba cen nebo propagace a distribuce zboží a služeb v rámci dosažení potřeb a...

Nákupní chování zákazníků

17. 7. 2016

„Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, které zboží bude v létě nejprodávanější?“ Poznat a předvídat nákupní chování zákazníků je snem každého podnikatele. Trefit se do vkusu zákazníků je totiž zaručeným...

Nové trendy v marketingu

16. 7. 2016

Guerillový marketing Jedná se o nekonvenční marketingovou kampaň, ve které se firmy snaží dosáhnout maximálního účinku s minimem zdrojů, v některých případech na hranici legálnosti. Využívají...

Podstata marketingu

15. 7. 2016

Ze všech stran slyšíme, že je marketingové plánování nezbytné pro každou efektivně fungující firmu. Proč tomu tak je? Co je hlavní podstatou marketingu a jak postupovat, aby byla marketingová...

Podnikové analýzy (SWOT, STEEP)

14. 7. 2016

Podnikové analýzy slouží k rozboru informací o všech faktorech ovlivňujících firmu a její chování a vyhodnocení jejích východisek na trhu. Jsou základním kamenem pro tvorbu strategických plánů...

Způsob komunikace při prodeji produktu

13. 7. 2016

 Způsob komunikace by se měl měnit a vyvíjet v závislosti na životním cyklu produktu, aby byl prodej produktu správně podporován v závislosti na tom, jak se k němu staví zákazníci.   V první fázi,...

Ochranná známka

12. 7. 2016

Jedinečný znak, jehož prostřednictvím se může vaše firma prezentovat. Značka, která nenechá vaše zákazníky na pochybách, že služba či výrobek patří právě k vám. Součást vaší firemní identity. To vše...

Etický kodex reklamy

11. 7. 2016

Kodex reklamy byl vydán Radou pro reklamu za účelem regulace reklamy v České republice. Jde o to, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení...

Co jsou zkratky B2C, B2B, B2G, B2E

10. 7. 2016

Z hlediska obchodní praxe se u nás v posledním desetiletí velmi rozmáhají různé anglické názvy aplikací, systémů, obchodních vztahů. Ač navenek působí možná složitě, možná překombinovaně, nic tak...

Způsoby direct marketingu

9. 7. 2016

Přímý marketing představuje způsob marketingové komunikace, při kterém dochází k užšímu kontaktu s potencionálními zákazníky. Přímý marketing se rovněž označuje slovním spojením direkt marketing....

Psychologie prodeje

8. 7. 2016

Každý člověk je jedinec s určitými potřebami. Nákupem zboží či služeb dochází k uspokojování jeho potřeb. Pohnutkou a rozhodnutím pro nákup je pocit nedostatku. K základním faktorům ovlivňujícím...

Aktivní a pasivní product placement

7. 7. 2016

Speciální formou reklamy je product placement – a to extrémně účinnou a mnohdy velmi kontroverzní. Dnes je product placement součástí téměř každého filmu nebo seriálu, který můžeme vidět, a to jak...

Nejčastější metody kvantitativního sběru dat výzkumných agentur a jejich výhody a nevýhody

6. 7. 2016

S výzkumnými agenturami se asi nejčastěji lidé setkávají jako respondenti – tazatelé oslovují veřejnost takřka na každém kroku. Pro firmy ale marketingový výzkum a co z něj vyplyne můžou být klíčová...

ATL a BTL komunikace

5. 7. 2016

Tyto pojmy spadají do sekce komunikační politiky firmy. ATL a BTL komunikace je jedním z možných rozdělení této politiky.   ATL (anglicky abow the line) komunikace je nadlinková komunikační...

SWOT analýza

4. 7. 2016

Tato analýza identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Pokud představujeme nebo popisujeme určitý produkt, činnost nějaké organizace, je SWOT analýza vhodným nástrojem pro roztřídění...

Marketingové makroprostředí

3. 7. 2016

Různé síly a trendy vytvářejí pro firmu příležitosti a hrozby, které se musí velmi pečlivě sledovat a využívat. Existuje šest sil, resp. prostředí, které působí na marketingové makroprostředí....

Marketingové mikroprostředí

2. 7. 2016

Pokud chtějí majitelé firem, aby jejich podnikání bylo úspěšné, měli by uplatňovat ve své branži vnější i vnitřní hlediska. Důležité je také sledování měnícího se prostředí a přizpůsobovat obchody...

Obchodní strategie (Business strategy)

1. 7. 2016

Hlavním posláním obchodní strategie firmy je vyčlenění pro každou strategickou obchodní jednotku vymezenou v rámci korporátní strategie základní cíle a cesty, jak jich má být dosaženo. Vytváří...

Segmentace trhu

30. 6. 2016

Každý trh se skládá z kupujících, kteří mají určité potřeby a uspokojují jimi své touhy a přání. Každý zákazník, nebo – li kupující, patří do určité skupiny, která je odlišná od jiné. Odlišná je tzv....

Strategie značky

29. 6. 2016

Pojem strategie značky spadá do marketingové strategie. Je její velmi důležitou součástí. Poslední dobou se na značku klade velký důraz. Firma je díky ní více zapamatovatelná, udává firmě image. Může...

Literatura, ze které lze čerpat znalosti o marketingu

28. 6. 2016

Marketing je důležitou součástí podnikání. Ať už jste jej studovali, studujete či se mu věnujete samostudiem, je důležité čerpat stále nové a nové informace. Jde totiž o obor, který se neustále mění...

Jak vytvořit SWOT analýzu?

27. 6. 2016

SWOT analýza je jedním z prvních kroků, který by měla každá společnost udělat ve chvíli, kdy se začne zabývat svým marketingem. Jde totiž o zhodnocení, které (pokud je správně provedeno) může...

Historie marketingu

26. 6. 2016

Jistá forma marketingu vznikla již za dob starověkých civilizací. V té době měl marketing nejspíše jiný název a i jeho pojetí bylo asi jiné. Důležití je, že první jeho semínka byla zaseta již tehdy a...

Historie reklamy

25. 6. 2016

Současná doba nás obklopuje nepřeberným množstvím reklam, které obklopují prostor všude kolem nás. Billboardy, letáky, časopisy, televize internet. Odhaduje se, že světové výdaje na současnou reklamu...

Druhy reklamy

24. 6. 2016

Dle zákona č.40/1995 o regulaci reklamy se reklamou rozumí: „Oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména...

Marketingový mix

23. 6. 2016

Profesor mezinárodního marketingu na Northwestern university Philip Kotler definuje marketing jako řídící proces. kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím...

Telefonický marketing, nebo-li telemarketing

22. 6. 2016

Telemarketing se řadí do kategorie přímého marketingu, kdy přímo oslovujeme zákazníka. Do této kategorie se řadí i direct mailing, kdy firmy aktivně rozesílají emaily, či dopisy potencionálním...

Koncepce vývoje marketingu

21. 6. 2016

Jako každý svébytný obor i marketing se vyvíjel. Na základě tohoto vývoje vzniklo několik rozličných, ba dokonce spolu soupeřících koncepcí marketingových činností. Tyto koncepce dělíme na: výrobní,...

Životní cyklus výrobku

20. 6. 2016

Firma je obvykle jednotka snažící se o to, aby se její výrobek takzvaně uchytil na trhu a poté, aby se prodával a stal se úspěšný. Je to logické, ale aby se firmě vrátil vklad, který do výrobku...

Marketingová komunikace

19. 6. 2016

Pojem komunikace pochází z latinského slova communnis znamenající společný. Komunikace je tedy proces odehrávající se mezi dvěma, či více jedinci, při němž jsou předávány informace od komunikátorovi,...

Marketingová strategie

18. 6. 2016

Slovo strategie přesněji znamená dlouhodobý záměr k dosažení určitého cíle. Marketingová strategie je taktickým procesem pro efektivní rozložení omezených finančních prostředků firmy ke zvýšení...

Multikulturní marketing – o co jde a kde se s ním můžeme setkat

17. 6. 2016

Co znamenají slova multikulturní a marketing je všeobecně známo. A spojení těchto slov označuje druh marketingové propagace, který je v současné době hojně využíván a snaží se oslovit pomocí zástupců...

Které nástroje komunikačního mixu (ne)fungují při prodeji výrobků?

16. 6. 2016

Při sestavování komunikační strategie je důležitý cíl (čeho chceme dosáhnout – např. zvýšení prodeje konkrétního produktu) a cílová skupina.  Těmto dvěma faktorům musíme přizpůsobit volbu...

Základní pojmy marketingu - hodnota-cena-uspokojení, směna-transakce-vztahy

15. 6. 2016

Hodnota-cena-uspokojení Pro tyto pojmy je vhodné na začátek vytvořit určitý příklad, který navede a představí základní marketingové pojmy, které je dobré při podnikání znát. Téměř každý podnikatel...

Základní pojmy marketingu - trhy, marketing-zástupci na trhu

14. 6. 2016

Trhy Trh je vlastně prostředí, kde budou podnikatelé operovat. Ten se skládá ze všech účastníků procesu koupě určitého výrobku, kteří sdílí svůj požadavek nebo potřebu, jež chtějí uspokojit. A jsou...

Základní pojmy marketingu - potřeby-požadavky-poptávka, výrobky

13. 6. 2016

Potřeby-požadavky-poptávka Každý podnikatel si musí uvědomit, že důležitou prioritou marketingu je chápání svých, resp. zákazníkovo potřeb, jeho požadavku a jeho poptávky. Lidé touží po spoustě...

Co je to tzv. guerillový marketing?

12. 6. 2016

Setkáváme se s ním na každém kroku – netradiční reklama na neobvyklých místech, samolepky, plakáty, sdílení obrázků na sociálních sítích, ale třeba i informační dopis od mobilního operátora. A není...

Nastavení strategických cílů obchodní jednotky

11. 6. 2016

Každý podnik se snaží dosáhnout svých vytyčených strategických cílů. Ty jsou plánované pro dlouhodobý časový horizont. Možnost, jak správně hodnotit kvalitu cílů, je pomocí metody SMART. Téměř každá...

Historie reklamy ve Spojených státech amerických

10. 6. 2016

Dle zákona o reklamě se reklamou rozumí jakákoli forma propagace prováděná za úplatu. Existuje též kodex reklamy upravující to, která reklama je povolena a která ne. V tomto kodexu je též uvedeno, že...

Význam a účel marketingu – prodat, nebo přilákat zákazníka?

9. 6. 2016

Dělat v dnešní době dobrý, ba dokonce vynikající marketing je důsledkem pečlivého plánování a provedení. Nejen že je na trhu mnoho firem, které mohou přijít s lepšími marketingovými tahy, než vy,...

Kdo a co je předmětem marketingu?

8. 6. 2016

Marketing, všichni to slovo známe, nebo synonymum pro něj – naplňování potřeb se ziskem. Marketing nás obklopuje prostřednictvím svých reklamních kampaní téměř na každém kroku. Každý ho zná a každý...

Radikální, šokující, inovativní, aneb guerilla marketing se představuje!

7. 6. 2016

Ač si mnoho lidi myslí že se jedná o něco nezákonného a podvodného jde spíše o šokující, extravagantní a kontroverzní formu marketingu, která rozhodně není v rozporu se zákonem. Někdy je guerilla...

Základní terminologie marketingu

6. 6. 2016

Marketing je oborem, který má uspokojovat potřeby a přání zákazníků. A každý marketér by měl dobře znát svého zákazníka. To proto, aby marketingová kampaň byla co nejúčinnější.A málokterý laik ví jak...

Kdo provádí marketing?

5. 6. 2016

Marketing známe, marketing nás obklopuje, mnoho lidí marketing živí, ale kdo je skutečně tím, co marketing provádí? Marketingové kampaně se přeci neobjeví ze dne na den v médiích sami od sebe!...

Vztahový, integrovaný a interní marketing

4. 6. 2016

Stále častěji je cílem marketingu vytvoření hlubokých a především trvalých vztahů mezi prodejcem a spotřebitelem, nebo také mezi všemi lidmi, či organizacemi, které mohou přímo, či nepřímo ovlivnit...

Druhy guerilla marketingu

3. 6. 2016

Guerilla marketing, aneb šokující a inovativní, nebo také partyzánská forma marketingu v poslední době zaplavila naše televize, rádia a billboardy. Guerilla reklamou je například současná kampaň...

Marketing management, úkoly kterými se řídí

2. 6. 2016

K lepšímu pochopení úkolů marketing managementu je důležitá definice tohoto marketingového podoboru, která zní: „ Marketingový management je nepřetržitý proces analýzy, plánování, implementace a...

Marketing a hodnota pro zákazníka

1. 6. 2016

Mezi hlavní marketingové úkoly patří naplňování potřeb a přání zákazníka. Zjednodušeněji je tedy cílem poskytnutí hodnoty pro zákazníka se ziskem pro společnost. V nadměrně konkurenční ekonomice je...

Hodnotový řetězec

31. 5. 2016

Hodnota, od níž je odvozen i pojem hodnotový řetězec je to, co jsou ochotni kupující zaplatit za služby, či zboží, které jim nabízí firma. Definice hodnotového řetězce lze rozčlenit do dvou...

Holistická marketingová orientace a hodnota pro zákazníka

30. 5. 2016

Holistický marketing je jedním z přístupů marketingu 21. století. Vychází především ze zákaznicky orientovaného marketingu, známého v 90. letech 20. století. koncept holistického marketingu je...

Orientace firmy na trhu

29. 5. 2016

  Řízení marketingu může být chápáno jako vědomé úsilí každého podnikatele, které vede k dosažení stanovených cílů. A zde je důležité, aby si tento podnikatel naplánoval, jakou cestou by měl vést...

Clienting

28. 5. 2016

Dnešní doba je hyperrychlá, dynamická. Proto faktory, které určují dnešní úspěch, jsou štěstí, náhoda, riziko, nápad. To, co platilo dnes, zítra už platit nemusí. Clienting poukazuje na to, že...

Faktory ovlivňující chování spotřebitele – kulturní faktory

27. 5. 2016

Kultura obklopuje spotřebitele ze všech stran. Tyto faktory mají nejrozvinutější vliv na jeho chování. Existují tři roviny, které hrají u spotřebitele v rámci kulturních faktorů hlavní roli.   ...

Marketingový výzkumný systém

26. 5. 2016

Úspěšný podnikatel by měl klást důraz na své manažery, aby zpracovávaly určité studie, ve kterých budou hodnotit nastalé situace v oblasti marketingu. V těchto studiích musí řešit konkrétní problémy...

Marketingový zpravodajský systém

25. 5. 2016

Rozdíl mezi Vnitřním marketingovým systémem a Marketingovým zpravodajským systémem je v momentu působení těchto systémů. Resp. v jejich sdělení. Marketingový zpravodajský systém poskytuje informace o...

Prognózování vývoje trhu

24. 5. 2016

Pokud chce podnikatel úspěšně předvídat vývoj trhu, na kterém bude nebo chce podnikat, musí vytvořit studie (povědomí), zaměřit se na charakteristiku: svých zákazníků, znát jejich...

Faktory ovlivňující chování spotřebitele – psychologické faktory

23. 5. 2016

Pokud je podnikatel chytrý a zdatný odhadnout, jaké faktory (momentálně psychologické) fungují u spotřebitele, může to pro něj znamenat velký úspěch. Psychologie je ale velmi složitá věda, a proto...

Jak na reklamní slogan?

22. 5. 2016

Vymyslet a napsat dobrý prodejní reklamní slogan není nic jednoduchého. Spoustu i zkušených profesionálů by v tomto případě mohlo vyprávět. Reklamní slogan by měl ve stručnosti popsat nabízený...

Faktory ovlivňující chování spotřebitele – sociální faktory

21. 5. 2016

Chování lidí, spotřebitelů, je ovlivněno třemi hlavními faktory – referenční skupinou, rodinou, společenskými rolemi a statusy. Referenční skupina – jedná se o skupiny, které mají přímý nebo...

Strategie dle principu „Firma řízená zákazníkem“

20. 5. 2016

Nejdůležitější vlastností produktů je jejich kvalita. Uživatelskou kvalitu definuje zákazník, to je stěžejní bod, který si musí podnikatel uvědomit a mít na paměti.   Existuje 7 zásad strategie...

Strategie tržního následovatele

19. 5. 2016

Hlavním posláním tržního následovatele je napodobování ostatních firem, resp. vůdčím firem či vyzyvatelů. Napodobování produktů může být velmi ziskové jako například inovace výrobků firmy. Ale pokud...

Strategie tržního troškaře

18. 5. 2016

Na téměř každém trhu se najde firma, která neobsluhuje celý trh, ani velké segmenty, ale tržní kouty. Tyto firmy hledají svá uplatnění ve větších segmentech nebo hledají velmi malá místa na trhu pro...

Strategie tržního vyzyvatele

17. 5. 2016

Firmy, které jsou nazývány tržními vyzyvateli, se řadí na druhé, třetí či čtvrté místo na trhu. Jejich procentuální část na trhu se pohybuje kolem 30 %. Tyto firmy mohou zaujmout dva postoje na...

Strategie tržního vůdce

16. 5. 2016

Na téměř každém trhu se vyskytuje firma, která zaujímá se svými výrobky či službami 40 a více procent podílu trhu. Většinou tato firma působí na ostatní firmy svou silnou pozicí tak, aby snižovaly...

Faktory ovlivňující chování spotřebitele – osobní faktory

15. 5. 2016

Spotřebitelé se při koupi produktu rozhodují i na základě svých osobních faktorů – věk, průběh životních cyklů spotřebitele, pohlaví, zaměstnání, životní standard, ekonomické podmínky spotřebitele,...

Desatero guerilla marketingu

14. 5. 2016

Guerilla, jinak řečeno šokující inovativní marketing jehož úkolem je šokovat a upoutat na sebe pozornost davu, neboli respondentů, budoucích spotřebitelů. Guerilla marketing je v českých vodách...

Význam demografického prostředí pro marketing

13. 5. 2016

Demografie, nebo-li vědní obor zabývající se událostmi, které se dotýkají každého z nás – narození, úmrtí, sňatek. Demografie však nestuduje jedince, zabývá se analýzou událostí, jako hromadných...

Spokojenost a věrnost zákazníka na základě vytvoření hodnoty

12. 5. 2016

Tradiční struktura strukturu společnosti v marketingovém pojetí lze přirovnat k pyramidě, kde dole jsou zákazníci, dále lidé v přední linii, střední management a top management, naopak moderní...

Databázový marketing

11. 5. 2016

Databázový marketing je formou přímého marketingu, který využívá databáze současných, či potenciálních zákazníků. Cílem databázového marketingu je zvýšení efektivity komunikace, což se odrazí...

5 stádií během nichž se zákazník rozhoduje zda koupit, či nekoupit výrobek

10. 5. 2016

Jedna z marketingových teorií říká, že zákazník, je občanem a zároveň spotřebitelem, úkolem marketéra je pohlížet na spotřebitele z obou úhlů pohledu a uspokojit potřeby jak občana, tak...

Lokální marketing

9. 5. 2016

Lokální marketing odráží rostoucí trend nazývaný „Marketing podloubí (grassroots marketing, do češtiny volně přeloženo – marketing založený na šeptandě)“. Pojem grassroots se původně začal používat...

Customerizace, nebo-li customizovaný, či one to one marketing

8. 5. 2016

Nebo-li konečný stupeň segmentového marketingu tvořeného na míru zákazníka. Též nazýván customizovaným, či one to one marketingem. Tento druh marketingu představili v roce 1994 Don Peppers a Martha...

Výběr cílových trhů a umístění nabídky firmy

7. 5. 2016

Pokud chce podnikatel začít operovat na nových trzích, měl by je umět změřit a zejména dokázat předpovědět jejich přitažlivost pro podnikání. Podnikatel by měl být schopen odhadnout celkovou velikost...

Význam poznání rovnováhy trhu

6. 5. 2016

Pokud chce podnikatel úspěšně podnikat na zvoleném trhu, musí znát základní parametry rovnováhy trhu. Tento předpoklad mu zajistí důkladně poznat trh, na kterém bude operovat. V opačném případě...

Marketing segmentu

5. 5. 2016

V běžném slova smyslu znamená segment část, díl, či útržek „něčeho“. V marketingovém slova smysle je segmentem myšlena skupina lidí sdílející podobný soubor potřeb a přání. Rozlišení těchto segmentů...

Klamavá reklama

4. 5. 2016

V neposlední řadě je při podnikání velice důležité znát i odvrácené strany reklamy. V tomto článku se budu věnovat klamavé reklamě, ze které může být každý podnikatel obviněn, a proto je dobré se...

Psychologie reklamy a ovlivňování spotřebitele

3. 5. 2016

Psychologie reklamy úzce souvisí s reklamou, která je v souladu dle právních norem, ale také s klamavou reklamou, která není dle právního rámce v pořádku, a jejíž uplatňování je zákonem...

Jaký je rozdíl mezi „zjevnou lží“ v reklamě a „zavádějícím tvrzením“

2. 5. 2016

Zjevná lež i zavádějící tvrzení jsou řazeny do oblasti klamavé reklamy, ovšem za zjevnou lež můžeme považovat čistě lhaní, a v reklamě se přímo téměř nevyskytuje, a to zejména proto, že její odhalení...

Výhody pro podnikatele v případě podpory charitativních obchodů

1. 5. 2016

Podpora dobrých věcí v současném světě slábne, ale nikdy není na škodu se například na konkrétní podporu charitativních obchodů kouknout i z té druhé stránky. Pod charitativními obchody se schovává i...

Prosté zaujmutí zákazníka - jak na to?

30. 4. 2016

Zaujmout zákazníka je pro některé firmy skoro nadlidský výkon. Nejde jenom o vytváření prvotřídních produktů, ale také o jejich pozdější publikaci a komunikaci s hlavním odběratelem, kterým je...

Target Costing

29. 4. 2016

Target costing neboli metoda cílových nákladů je soubor manažerských technik využívaných při vývoji nových výrobků a služeb. Target costing začíná s nastavením celého marketingového mixu od ceny....

Behaviorální marketing

28. 4. 2016

Behaviorální marketing je typ cílené reklamní metody, která analyzuje chování zákazníků. Na základě této analýzy se pak zákazníkovi zobrazuje pouze relevantní reklama, tedy reklama, o kterou má...

Inbound a outbound marketing

27. 4. 2016

Není pochyb o tom, že marketingové kampaně jsou pro podniky velmi důležité, protože napomáhají zvýšení prodeje. Existuje mnoho typů marketingových kampaní a strategií, ale většinu z nich můžeme...

Kontrola marketingového plánu

26. 4. 2016

Manažeři podniku používají marketingový plán ke každodennímu řízení firmy a používají ho zejména ke koordinaci všech marketingových aktivit. Každá firma má tyto marketingové aktivity jiné....

Databáze firem

25. 4. 2016

Databázový marketing je forma přímého marketingu, která využívá databáze zákazníků, nebo firem k cílené komunikaci za účelem propagace produktu nebo služby. Databázový marketing klade důraz na...

Samoregulační orgány

24. 4. 2016

Samoregulace by měla být efektivní, a měla by být zajištěna nezávislým orgánem. Orgán si přebere zodpovědnost ve vymezených oblastech. Založený je marketingovými agenturami, sdruženími, anebo...

Mezinárodní samoregulační orgány

23. 4. 2016

Potřeba znát základní premisy samoregulačních orgánů, by měla být základním kamenem pro tvorbu internetové reklamy. Těmito samoregulačními rámci se řídí např. i vyhledávač...

Základní principy regulace reklamy

22. 4. 2016

Podle čeho se řídí etický kodex reklamy? Řídí se podle nějakých regulí? Samozřejmě. Etický kodex má silné zázemí v mezinárodní instituci ICC (Mezinárodní obchodní komora), která etický kodex přímo...

Skrytá reklama

21. 4. 2016

Podle Zákona o regulaci reklamy je skrytá reklama zcela zakázaná. Dle kodexu ICC, který skrytou reklamu nejen zakazuje, ale i nabádá k dopadení podniku, jenž reklamu vypustil do světa. Kodexy,...

Podprahová reklama

20. 4. 2016

Tento typ reklamy je nežádoucí nejen z hlediska etických kodexů a etických norem, ale je i protiprávní. Jak vypadá podprahová reklama? Podprahová reklama je ta reklama, která se snaží ovlivnit...

ATL a BTL kampaně

19. 4. 2016

Zrychlující svět potřebuje zrychlenou komunikaci. Komunikace se zrychluje na úkor srozumitelnosti. Uspíšit tok informací mezi lidmi se dá pomocí zkratek. Jenže písmenným vyjádřením je někdy...

Buzz marketing

18. 4. 2016

Buzz marketing je typ virální komunikační metody, která je založena na vyvolání rozruchu kolem produktu, značky, firmy či nějaké akce. Úkolem je poskytnout lidem takový příběh, o kterém se bude...

Ještě nemáte pro své zákazníky věrnostní program?

17. 4. 2016

Věrnostní program jako marketingový nástroj je v dnešní době velmi známý způsob, jak si zajistit věrné zákazníky a stále patří mezi ty osvědčené. Jeho cílem je zlákat zákazníka k opakovaným...

Word of Mouth marketing

16. 4. 2016

Referenční marketing patří mezi nejrychleji se rozvíjející a nejdůvěrnější marketingové nástroje poslední doby. Jedná se o neformální šíření žádoucích informací mezi lidmi bez investic do reklamy....

Niche marketing

15. 4. 2016

Jedná se o formu marketingu, který se specializuje na obsluhu velmi malých segmentů trhu. Firmy vyhledávající obchodní příležitosti ve výklencích jsou považováni za tržní troškaře. Hlavní...

Obchodní příležitost

14. 4. 2016

Obchodní příležitost firmy je neodmyslitelně spjata s její marketingovou filozofií. Z marketingové koncepce vyvěrají specifické postoje, kterými se podnik řídí při vzniku, působení i zániku....

Metody cenové tvorby

13. 4. 2016

Cena má pro firmu hned trojí význam – je výrazem marketingové filozofie, je odrazem cenové hladiny a taktickým prvkem. Cena je opřena o ekonomické kalkulace nákladů na jedné straně, na druhé...

Ambush marketing

12. 4. 2016

Ambush marketing neboli příživnický či škodný marketing je reklama podnikatele, která se zobrazuje během nejrůznějších akcí vedle reklamy oficiálního sponzora. Jednoduše řečeno parazituje na...

Wait marketing: Ve správný okamžik na správném místě

11. 4. 2016

Wait marketing je komunikační kanál, který využívá čekání k propagaci produktů a služeb. Jeho podstatou je, že vhodně umístíte reklamu na místa, kde lidé čekají, např. v čekárnách u lékaře či na...

Strategie firmy při zavádění produktu na trh

10. 4. 2016

Zavádění produktu na trh je první etapou v životním cyklu produktu. Začíná uvedením produktu na trh. Společnost musí mít vybudovanou kvalitní distribuční síť, nebo může využít outsourcingu...

Model AIDA

9. 4. 2016

Tato AIDA vskutku není známou operou Giuseppe Verdiho, jedná se o stoletou koncepci E.K.Strong jejímiž stádii musí jednotlivec před učiněním nákupního rozhodnutí projít. Akronym AIDA je odvozen od...

Mezinárodní marketing

8. 4. 2016

Vznikl především na základě globalizace, která umožnila prudký rozvoj mezinárodního podnikání jak v oblasti výroby, tak služeb. Významnou pro rozvoj mezinárodního marketingu byla též liberalizace...

Branding, nebo-li hodnota značky

7. 4. 2016

Je přidanou hodnotou a jsou ji obdařeny výrobky i znaky. Na základě hodnoty značky většina obyvatelstva České republiky nakupuje, především kvůli kvalitě. Hodnota značky se může odrážet v tom jak...

Měření a řízení hodnoty značky

6. 4. 2016

Jak již bylo předestřeno v článku „Branding - hodnota značky“ síla značky spočívá v myslích spotřebitelů a v tom, jak dokáže změnit jejich reakce na marketing.   Hodnotu značky, jak již...

Positioning a jeho strategie

5. 4. 2016

Chcete-li doslovný překlad o positioningu se hovoří jako o umisťování vjemů do myslí spotřebitelů prostřednictvím značky organizace. Positioning je tedy způsobem, jehož účelem je vymezení se vůči...

Branding ve světě

4. 4. 2016

Kde se skrývá tajemství úspěšných firem? Podívejme se na nejúspěšnější světové firmy a zkusme na to přijít. Německá BMW Jedná se o nejúspěšnější firmu v Německu. Země je gigantem...

Budování jména firmy v ČR

3. 4. 2016

Vsaďte na kvalitu! A nezapomínejte na ty hlavní - zákazníky. Světově největší a nejúspěšnější firmy působí v oblastech bankovnictví a ropného průmyslu. Např. JP Morgan Chase (USA,...

Komunikace se zákazníkem – telemarketing

2. 4. 2016

Jednou z forem komunikace firem se svými zákazníky je také telemarketing, který slouží nejenom k získávání zákazníků, přesvědčování, ale také k informování o nových produktech či službách. Samotná...

Reakce konkurentů a zákazníků na změny cen

1. 4. 2016

Cenová změna má zpravidla dvojí význam, buď při ní dojde ke snížení, nebo ke zvýšení ceny. Na zvýšení, i na snížení cen reagují nejen spotřebitelé, ale též konkurence, dodavatelé, distributoři, ba...

Vyplatí se pořízení značky kvality?

31. 3. 2016

Podnikatelé, kteří vytvářejí své vlastní výrobky, mají dnes možnost tyto výrobky marketingově zviditelnit tím, že se budou ucházet o udělení některé z našich známek kvality. Ty mají stvrzovat...

Rozhodování o přemístění značky

30. 3. 2016

Při zavádění nové značky, musí mít společnost sestavenou také strategii nebo jen vést v patrnosti, že i když bude jejich značka umístěna na dobrém místě, časem ji společnost bude muset přemístit....

Rozhodování o multiznačce

29. 3. 2016

Multiznačka znamená, že výrobce vyvine několik druhů výrobků (jednu nebo více značek pro svou výrobkovou kategorii). Multiznačka a následná strategie multiznačky se používá v případě, kdy chce...

Balení a značení výrobků

28. 3. 2016

Balení Obal výrobku může hrát velmi důležitou roli při prodeji celého produktu. Samozřejmě je nezbytné rozlišovat, zda se jedná o produkty, které potřebují obalem zvýšit svou produktivitu....

Rozhodování o rozšíření značky

27. 3. 2016

Na začátku je důležité uvědomit si, co je to vůbec značka. Značka produktu, ať už služby, výrobku, ale i organizace, společnosti, odlišuje konkrétní výrobek od jiných konkurenčních. Zároveň je...

Co je to spam a jaké sankce za něj hrozí? Jak je možné informovat po internetu?

26. 3. 2016

Chcete oslovovat své zákazníky pomocí internetu? Tato možnost má mnoho výhod. Je to snadný způsob, jak oslovit mnoho lidí najednou, není to drahý způsob a navíc může jít o oslovení zcela adresné....

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!