Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetnictví a daně

Účtování o krátkodobém finančním majetku

14. 1. 2016

Z hlediska účetnictví se krátkodobým majetkem rozumí hotovost, ceniny typu poštovních známek, či kolků, účty v bankách, majetkové, či dluhové cenné papíry a vlastní akcie. Existují celkem dva...

Členské příspěvky a daňová uznatelnost

13. 1. 2016

Mnoho podnikatelů je členy různých sdružení, organizací, komor či asociací a s tímto členstvím jsou také spojeny členské poplatky, které ne vždy mohou být daňově uznatelné. Jaké členské příspěvky...

Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění

12. 1. 2016

Na rozdíl od sociálního pojištění je platba zdravotního pojištění povinná, a to i v případech, kdy pojištěnec nemá žádné zdanitelné příjmy. Plátcem zdravotního pojištění jsou zaměstnavatelé, osoby...

Zdanění cenných papírů v roce 2014

11. 1. 2016

Nakoupili jste a prodali cenné papíry a nevíte, jestli je musíte zdanit? Podívejme se na situace, kdy je nutné daň z příjmu při prodeji cenných papírů zaplatit.  Zdanění prodeje cenných papírů...

Změňte účetní firmu a získejte výhody!

10. 1. 2016

Uvažujete se začátkem nového účetního období o změně účetní firmy? Potom je zde pro Vás připravena nabídka účetní společnosti Profitas.cz    Proč je výhodný přechod k nám na přelomu...

Vystavení faktury snadno, rychle i zdarma

9. 1. 2016

mFaktury jsou tím pravým pomocníkem pro Vaše podnikání. Fakturujte jednoduše a efektivně, mějte přehled a pořádek ve vystavených dokladech a tím šetřete svůj čas.     mFaktury...

Účetní knihy

8. 1. 2016

Všechny účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu (zejména jde o obchodní společnosti, např. s.r.o.), musí podle zákona o účetnictví vést čtyři účetní...

Výroční zpráva a audit

7. 1. 2016

Povinnost předkládat výroční zprávu je dána především zákonem o účetnictví, a to těmto subjektům:  Akciovým společnostem zřízeným podle obchodního zákoníku. Primárně jde ve výroční zprávě...

Příjmy ze zahraničí, jak zamezit dvojímu zdanění?

6. 1. 2016

V globalizovaném světě není neobvyklé, pokud pracujete nejen v Česku, ale i v zahraničí, případně jen v zahraničí a bydlíte, tedy příjem zdaníte, v České republice. Výdělečná činnost v zahraničí...

Clo, resp. celní poplatek

5. 1. 2016

Je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí),...

Daň z nemovitosti

4. 1. 2016

Pokud jste majitelem nějaké budovy nebo pozemku, musíte si ohlídat povinnost platit daně z nemovitosti. Povinnost platit daň z nemovitosti má každý vlastník a to bez ohledu na výši...

Daň z příjmu FO - výpočet

3. 1. 2016

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Fyzickou osobou je zde míněn jak podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná) tak i zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba,...

Daň z příjmu FO

2. 1. 2016

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde zdržuje...

Daň z příjmu PO - výpočet

1. 1. 2016

Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Právnickou osobou jsou míněny především obchodní společnosti (např. společnost s ručením omezeným), organizační složky...

Daň z příjmu PO

31. 12. 2015

Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou především obchodní společnosti se sídlem na území České republiky. Daňová...

Daňový systém v ČR

30. 12. 2015

Daň je povinná, nevratná, zákonem určená, neúčelová, neekvivalentní platba do veřejného rozpočtu. Osoba, která je povinna strpět, platit nebo odvádět daň je daňový subjekt.    Způsob...

Přímé majetkové daně

29. 12. 2015

Daně vás neminou ani v případě, že po někom dědíte nebo vám někdo něco daroval. Podívejte se spolu s námi, co vás ve spojitosti s darovací nebo dědickou daní čeká. Daň dědická, darovací a...

Odložená daň

28. 12. 2015

Mezi výsledkem hospodaření a daňovým základem vznikají dočasné rozdíly, pokud jsou náklady nebo výnosy uznávány daňově v jiných obdobích než se o nich účtuje. Důsledkem toho je, že splatná daň z...

Silniční daň

27. 12. 2015

Pokud používáte ke svému podnikání auto, musíte se zabývat silniční daní. O tom, kdo, proč a kolik musí za silniční daň zaplatit, se dozvíte níže.   Kdo má povinnost platit silniční daň?...

Spotřební daně

26. 12. 2015

Mezi nepřímé daně řadíme daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu. Najdete zde informace o spotřební dani z lihu, vína, piva, minerálních...

Srážková daň

25. 12. 2015

Většina lidí musí odvádět daně ze svých příjmů. Některých příjmů se týká tak zvaná daň srážková. Srážková daň patří mezi takzvané zvláštní sazby daně a platí se z většiny příjmů z dividend,...

Studenti a daň z příjmu

24. 12. 2015

Studentem je osoba do 26 let, která se studiem soustavně připravuje na svoje budoucí povolání. Pokud jde o vyšší formy vzdělání - vyšší odborná škola nebo vysoká škola, požaduje se většinou tzv....

Daňová exekuce

23. 12. 2015

Exekuce obecně spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Daňová exekuce slouží k vymáhání daňových nedoplatků a pokut, udělených v daňovém řízení. Nedoplatkem se rozumí částka...

Daňový poradce vám vrátí klidný spánek

22. 12. 2015

Je celkem jedno, jestli máte velkou firmu nebo jste drobný podnikatel, který dělá sám na sebe. Nikoho to nemine. Musíte platit daně. Velké firmy většinou zaměstnávají alespoň jednu účetní,...

Daňový kalendář

21. 12. 2015

Daňový kalendář je užitečný podnikatelův pomocník, který obsahuje přehled všech daňových povinností za příslušné zdaňovací období. Ty bývají rozděleny do jednotlivých měsíců, dělí se také podle...

Finanční úřady

20. 12. 2015

Zejména v období podávání daňových přiznání což je do 31. března 2012, Vás zajímají informace o finančních úřadech. Nejčastěji v tomto období potřebujeme finanční úřad kontaktovat ať už osobní...

Jak podat daňové přiznání?

19. 12. 2015

Každý podnikatel je povinnen vždy 1. dubna podat daňové přiznání k dani z příjmu vztahující se na předchozí zdaňovací období. Na následujících řádcích naleznete užitečné informace, jak takové...

Jednotná kontaktní místa

18. 12. 2015

Možná si i Vy říkáte, že byste rádi rozjeli podnikání. Nezbytné počáteční investice byste měli k dispozici, v hlavě se Vám zrodil nápad, který skýtá možnosti, jak být úspěšnými na „podnikatelském...

Účetní audit

17. 12. 2015

Za účetní audit se považuje ověřování vykazovaných skutečností, které souvisejí s podnikáním. Nejčastěji se ověřují výsledky hospodaření podnikatelů pomocí podnikatelských výkazů, v tom...

Účetní program vybírejte pečlivě

16. 12. 2015

Doby, kdy firmy vedly účetnictví ručně, jsou naštěstí již pryč. Účetní programy usnadňují práci, šetří čas a poskytují potřebné manažerské výstupy. Pro každého podnikatele či společnost se hodí...

Účetní uzávěrka

15. 12. 2015

Ze zákona o účetnictví vyplývá účetní jednotce neboli fyzické, či právnické osobě vedoucí účetnictví, povinnost uzavřít k poslednímu dni účetního období účetní knihy což je zpravidla 12 po sobě...

Zálohová faktura

14. 12. 2015

Zálohová faktura (promofaktura) je doklad, kterým se platí sjednaná částka předem. V praxi se vystavuje na základě objednávky, aby firma měla jistotu zaplacení od zákazníka. Zálohové faktury jsou...

Majetkové daně v podnikání

13. 12. 2015

Do majetkových daní můžeme zařadit daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, darovací a dědickou daň. I ty samozřejmě vstupují do vašeho podnikání a představují nezbytné výdaje, které je nutné...

Snížení výše záloh na sociální pojištění u OSVČ

12. 12. 2015

Placení záloh na sociální pojištění vychází z vyměřovacího základu zjištěného OSSZ (KSSZ, PSSZ) z Přehledu příjmů za předchozí rok. Laicky řečeno, to znamená že, předpis záloh byl vypočítán z výše...

Roční zúčtování

11. 12. 2015

Měsíc březen je měsícem, kdy jsou OSVČ povinni podat na finanční úřad Danové přiznání, a to nejpozději do 1. 4. 2013. Tato skutečnost se týká i těch zaměstnanců, kterým zaměstnavatel daňové...

Účetní zásady

10. 12. 2015

Zásada věrného zobrazení Podstatou je přesně zaznamenat stav a pohyb majetku (přírůstek a jeho úbytek, vykazování hospodářského výsledku). Musí být dodrženo správné ocenění majetku...

Audit účetní závěrky

9. 12. 2015

Podle definice Komory auditorů České republiky je posláním a smyslem auditu vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní...

Konsolidovaná účetní závěrka

8. 12. 2015

Konsolidovaná účetní závěrka slouží k vykazování majetkových podílů. Jde o účetní uzávěrku, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou...

Metody konsolidace účetní závěrky

7. 12. 2015

Metoda plné konsolidace Metoda plné konsolidace předpokládá dominantní postavení mateřského podniku nad dceřiným podnikem. Mateřský podnik v tomto případě rozhoduje o veškerém majetku a...

Oceňování zásob

6. 12. 2015

Zásoby mají za úkol zajistit plynulost výroby a jejich snižování může vést k optimalizaci výrobního procesu. Jsou hlavním zájmem při zavádění metody JIT v podniku. Zásoby lze členit...

Hlavní finanční výkazy

5. 12. 2015

Bilance rozlišujeme na dva typy: stavové veličiny – stav k určitému okamžiku t Typickým příkladem stavové bilance je rozvaha nebo výkaz majetků a závazků. Rozvaha přechází...

Cash flow - výkaz peněžních toků

4. 12. 2015

Přehled o peněžních tocích (označovaný rovněž jako výkaz o cash flow) podává podrobnější informace o určité položce rozvahy. Předmětem cash flow jsou informace o přírůstcích a úbytcích peněžních...

Struktura daní v České republice

3. 12. 2015

Pro přímé daně je typické to, že mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisku fyzických a právnických osob. Daňový poplatník je u přímých daní adresný. Nepřímé daně jsou vázány na jednotlivé...

Zdaňovací období

2. 12. 2015

Zdaňovacím obdobím se rozumí doba, za kterou se vyměřuje daň. Pro její vyměření je nutné podat daňové přiznání a následně daň odvést příslušnému finančnímu úřadu. V podnikání se běžně setkáváme s...

Ekologické daně

1. 12. 2015

Ekologické daně byly v České republice zavedeny 1.1.2008, kdy vstoupil v platnost zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Povinnost platit ekologické daně ukládá i Evropská unie a...

Zaměstnanecké benefity a daně

30. 11. 2015

Zaměstnanecké benefity jsou oblíbené nejen u zaměstnanců, ale také u zaměstnavatelů. A to především proto, že zvyšují motivaci zaměstnanců a zároveň snižují základ daně pro výpočet daně...

Deník

29. 11. 2015

Zatímco do hlavní knihy zaznamenává podnikatel účetní případy z hlediska věcného, tak do deníku zachycuje účetní případy chronologicky za sebou. Tedy z hlediska časového, a to konkrétně dle...

Majetek společnosti – klasifikace aktiv

28. 11. 2015

Majetek podniku je souhrn prostředků, které podnik při své hospodářské činnosti využívá. Jedná se o věci hmotné povahy (pohledávky) i věci nehmotné povahy (licence, průmyslová práva). Aktiva jsou...

Tvorba rezervy na daň z příjmů

27. 11. 2015

Základní pravidlo pro tvorbu rezervy stanoví povinnost vytvářet rezervy pouze na očekávané výdaje. V případě rezervy na daň z příjmů je její užití třeba vykázat ke dni rozvahy, a to v rozvaze...

Daně při podnikání v Rakousku

26. 11. 2015

Koho zaujala myšlenka, že by se mohl v Rakousku pustit do podnikání, ať již jako pečovatel, což je v současnosti poměrně častá alternativa mezi prací a běžnou samostatně výdělečnou činností...

Daň darovací

25. 11. 2015

V případě daně darovací zde vystupují tyto právní subjekty: 1.     Nabyvatel – jde o subjekt, který majetek bezúplatně nabyl. 2.     Dárce – jde o subjekt, který majetek bezúplatně...

Daň dědická

24. 11. 2015

Předmětem této daně je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely dědické daně: 1.     Nemovitosti – do této kategorie spadají věci nemovité, byty a nebytové prostory, které se nacházejí...

Daň z převodu nemovitostí

23. 11. 2015

Převod nemovitosti znamená jednorázový bezúplatný převod vlastnictví dané nemovitosti z určité jedné osoby na osobu druhou. Právní subjekty: 1.     Převodce – vystupuje jako...

Daňová soustava

22. 11. 2015

Daňová soustava představuje v České republice soustavu daní. Hlavní představou daňové soustavy státu, tedy České republiky, je zajistit státu dostatek finančních prostředků. Díky daňové soustavě...

Jak uplatnit nákup bez dokladu?

21. 11. 2015

Prokazování nákladů vynaložených na dosahování zisku je pro podnikatele prakticky každodenní činností - základní pravidlo pro určování daňové povinnosti (daň z příjmů) je jednoduché: od tržby se...

Dary, darování, sponzorství

20. 11. 2015

Jedna z forem snížení daňového základu daně z příjmů (tedy částky, ze které se vypočítává výše daňové povinnosti) je odečtení daru na zákonem vymezené účely. Standardně se jedná o charitu...

Daňová kontrola, doměření daně, penále

19. 11. 2015

Daňová kontrola je běžnou (byť podnikateli neoblíbenou) součástí daňového řízení. Je důležitá především proto, že v České republice jsou daně vybírány na základě principu samovyměření – tj. daňový...

Co všechno si můžete dát do nákladů?

18. 11. 2015

Nákladem je vyjádřena spotřeba faktorů (vstupů do podnikání) v peněžní hodnotě. Výdaj je potom úbytek peněz v časovém období. Díky výdajům (nákladům), které podnikatel vynaložil na dosažení,...

Náklady, které nejsou uznány daňovými náklady

17. 11. 2015

Podnikání se, kromě jiného, točí kolem nákladů a výnosů. To, co však bezpochyby zajímá každého podnikatele, je, které náklady je možné uznat jako daňové, a které naopak nemohou být uznány za...

Slevy na dani a odpisy

16. 11. 2015

Slevu na dani z příjmů fyzických osob může podle zákona o daních z příjmů fyzických a právnických osob uplatnit každá fyzická osoba bez ohledu na to, zda se jedná o živnostníka nebo zaměstnance;...

Dobropis

15. 11. 2015

Od dubna roku 2011 se místo pojmu dobropis používá opravný daňový doklad. Dobropis je označení pro fakturu se záporným znaménkem. Používá se v situaci, kdy dochází k úpravě ceny původní...

Zjednodušený daňový doklad

14. 11. 2015

je daňový doklad pro platbu v hotovosti do 10 tisíc Kč. Obsahuje: obchodní firmu (nebo jméno a příjmení) a sídlo (či místo podnikání) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění...

Zúčtování daně

13. 11. 2015

Z většiny příjmů musíte odvádět daně. Část mzdy většiny zaměstnanců každý měsíc firmy odvedou státu na zálohách za daně. A jednou ročně můžete požádat o zúčtování daně. Pokud nemáte rádi formuláře...

Co je to daňový ráj? Proč sem firmy umísťují svá sídla?

12. 11. 2015

O „daňovém ráji“ posloucháme v poslední době díky pádu kyperské ekonomiky stále častěji. Oč přesně jde a proč právě sem firmy umísťují svá sídla? Daně se snažíme platit co nejmenší Daně...

Odložení daní díky živelným pohromám

11. 11. 2015

Velké množství českých podnikatelů teď zažívá mnohem krušnější časy, protože musí řešit zcela jiné problémy. Velké procento se jich snaží zachránit své firmy, společnosti a jejich majetek před...

Odpisy majetku

10. 11. 2015

Odpisová skupina Doba odpisování 1 3...

Daňově uznatelné výdaje

9. 11. 2015

Pro správné stanovení základu daně a daňové povinnosti účetní jednotky je třeba rozlišit, které výdaje jsou daňově uznatelné a které ne. Pomocníkem pro správné určení je nám zákon č. 586/1992 Sb.,...

Manka a přebytky v účetnictví

8. 11. 2015

Pokud účetní jednotce vznikne škoda nebo přebytek, musí ho zaúčtovat. O mankách hovoříme tehdy, když skutečný stav je nižší než stav vykázaný v účetní knize. U přebytků je to přesně naopak. Za...

Účtování záloh

7. 11. 2015

Zálohy v účetnictví můžeme rozdělit na poskytnuté a přijaté. Následuje pak podrobnější dělení, které se zaměřuje na konkrétní oblasti, ze nebo do kterých tyto zálohy plynou. Při podnikání se se...

Reklamní a propagační předměty z pohledu daní

6. 11. 2015

Věnování reklamního předmětu obchodnímu partnerovi či rozdávání bezplatných vzorků svých výrobků zákazníkům jsou velmi účinných nástrojem v budování vztahů. Víte ale, jak je to u takových...

Daň z nabytí nemovitosti

5. 11. 2015

V říjnu roku 2013 bylo schváleno zákonné opatření o dani z nabytí z nemovitosti, která nahradí předešlou daň z převodu nemovitostí. Zákonné opatření nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2014 a jeho cílem...

Solidární zvýšení daně

4. 11. 2015

Již od 1. ledna 2013 platí v rámci tzv. stabilizačního balíčku zavedení solidární daně. Solidární zvýšení daně z příjmů se promítlo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „Zákon o...

Skutečné versus paušální výdaje

3. 11. 2015

Rozhodujete se, zda budete uplatňovat výdaje skutečné nebo paušální?  Víte, jaký je mezi těmito výdaji rozdíl a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Skutečné výdaje Skutečné výdaje jsou...

Funkce odpisů

2. 11. 2015

Koupily jste nějaký majetek, který lze odepisovat (tomuto tématu se věnuje samostatný článek), a kladete si otázku, k čemu Vám vlastně ty odpisy budou užitečné? Základní funkcí odpisů je obecně...

Účetní, nebo daňové odpisy?

1. 11. 2015

Mám vést účetní nebo daňové odpisy? Tuto otázku si klade ten, kdo vede účetnictví na základě Zákona o účetnictví (podvojné účetnictví), a něco málo si o tomto tématu přečetl. V tomto případě však...

Rovnoměrné odpisy podle ZDP

31. 10. 2015

Rovnoměrné odpisy jsou jednou z možností, jak vystihnout míru opotřebení majetku, ať již fyzické či morální, podle Zákona o dani z příjmu (ZDP). Jedná se o odpisy daňové, u kterých si účetní...

Zrychlené odpisy podle ZDP

30. 10. 2015

Zrychlené odpisy stejně jako odpisy rovnoměrné patří k daňovým odpisům, více o nich nalezneme v Zákoně o dani z příjmu (ZDP), kde jsou stanoveny, jak podmínky pro odpisování, tak jednotlivé...

Postup odpisování – krok za krokem

29. 10. 2015

Ať již vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, postup odpisování na základě Zákona o dani z příjmu se neliší. Základním předpokladem pro zahájení odpisování je mít k dispozici majetek,...

Kreativní čarování s odpisy

28. 10. 2015

S termínem kreativní účetnictví se dnes můžeme setkat ve spojitosti s čarováním s daňovým základem, ovšem v mezích zákona, tak aby byl, co nejmenší a firma či živnostník zbytečně neodváděli více,...

Jaký hmotný majetek můžeme odpisovat?

27. 10. 2015

Obecně můžeme říci, že odepisovat lze dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou použitelnosti nad 1 rok. Z logiky věci by tak například i dražší oběžný majetek, kam patří...

Jaký nehmotný majetek můžeme odpisovat?

26. 10. 2015

Stejně jako Zákon o dani z příjmu poměrně podrobně definuje, co spadá do dlouhodobého hmotného majetku, který je možné odpisovat, vymezuje též majetek nehmotný, z kterého je rovněž možné činit...

Specifika odpisování nehmotného majetku

25. 10. 2015

U nehmotného majetku z hlediska odpisování, nalezneme v Zákoně o dani z příjmu několik specifik. Jinak platí, že pro nehmotný majetek se užijí obdobná ustanovení jako pro dlouhodobý hmotný...

Soubory movitých věcí a odpisy

24. 10. 2015

Z hlediska odpisování je nutnou podmínkou vstupní cena vyšší než 40 tisíc korun. Ovšem odpisy je možné dělat i pro majetek v nižší hodnotě, pokud je zařazený do tzv. souboru movitých věcí, kdy se...

Jaký majetek nemůžeme odpisovat

23. 10. 2015

Přestože Zákon o dani z příjmu stanovuje, že je možné odpisovat dlouhodobý majetek se vstupní cenou nad 40 tisíc a dobou užívání delší než 1 rok, ne každý majetek je možné skutečně odpisovat....

Kdy lze začít odpisovat

22. 10. 2015

V několika samostatných článcích jsme se věnovali tomu, kdo může odpisovat, jaký majetek je vůbec možné odpisovat a jaký majetek je naopak z odpisování vyloučen, také jsme se podívali, jak...

Kdo může odpisovat

21. 10. 2015

Hmotný majetek odpisuje v první řadě poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu, státní podnik, národní podnik a státní...

Jak dlouho můžeme odpisovat?

20. 10. 2015

Zatímco u účetních odpisů si může účetní jednotka stanovit dobu odpisování libovolnou, v závislosti na vlastním odhadu opotřebení daného majetku v konkrétních podmínkách, u odpisů daňových je...

Zůstatková cena a její zvýšení

19. 10. 2015

Setkáme-li se s pojmem zůstatková cena, nejčastěji to bude z toho důvodu, že jsme si jako způsob odpisování zvolili odpisování zrychlené, nebo také při vyřazování majetku ještě ne zcela odepsaného...

Snížení a zvýšení vstupní ceny

18. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu mimo jiné eviduje případy, kdy se mění výše vstupní ceny majetku, která je pro odpisování a správné stanovení daňového základu stěžejní. Dojde-li u daného dlouhodobého...

Nehmotný majetek a měnící se vstupní cena

17. 10. 2015

Podobně jako u hmotného dlouhodobého majetku i u majetku nehmotného dochází k pohybům vstupní ceny. Vstupní cenu nehmotného majetku zvyšuje technické zhodnocení. Za technické zhodnocení se u...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 1?

16. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu vymezuje v příloze jednotlivé odpisové skupiny a nejtypičtější položky, které tyto skupiny obsahují. Správné zatřídění majetku do skupin je důležité především z hlediska...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 2?

15. 10. 2015

V předchozím článku jsme se věnovali tomu, jaký majetek je třeba zařadit do odpisové skupiny 1. Nyní se podíváme na to, jaký majetek patří podle přílohy Zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 3?

14. 10. 2015

Do odpisové skupiny s číslem tři patří především různé stavební součásti a technologie, například prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu, zejména prefabrikované prostorové...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 4?

13. 10. 2015

Odpisová skupina číslo čtyři je vymezena spíše techničtěji, nalezneme zde různá vedení trubní, telekomunikační i elektrická (kromě například nezastřešených přečerpávacích stanic na dálkových...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 5?

12. 10. 2015

Pátá odpisová skupina patří především budovám, kromě těm uvedených v odpisové skupině 4 a 6. Spadají sem také stavby pro sport a rekreaci kromě koupališť (bazénů), nekrytých ze dřeva a plastu....

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 6?

11. 10. 2015

Majetek v odpisové skupině můžeme v souladu se statistickou klasifikací, podle které jsou jednotlivé odpisové skupiny v Zákoně o dani z příjmu, podrobněji rozčleněny, rozdělit do osmi samostatných...

Přerušení odpisování

10. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu, který blíže stanovuje pravidla pro uplatňování a výpočet daňových odpisů, umožňuje i některé účinné metody, pomocí kterých můžeme efektivně pracovat s daňovým zákonem, a to...

Případy uplatnění polovičního odpisu – PO

9. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu umožňuje v některých případech uplatnění pouze polovičního odpisu. Tyto případy je nutné znát, abychom potom nemuseli doplácet daň za neoprávněně snížený základ daně z příjmu...

Případy uplatnění polovičního odpisu – FO

8. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu stanovuje, že v některých případech je možné uplatnit si za dané zdaňovací období pouze poloviční odpis, na rozdíl od odpisu plného. V zákoně jsou vymezeny, jak případy...

Stanovení vstupní ceny pro odpisování

7. 10. 2015

Vstupní cena hmotného majetku je cena, kterou je třeba stanovit v souladu se Zákonem o dani z příjmu. Může mít několik podob, podle nabytí majetku a splnění dalších kritérií. K nejtypičtější...

Pořizovací cena a odpisování

6. 10. 2015

O důležitosti a typech vstupní ceny pro odpisování již zde byl napsán samostatný článek. Nyní bychom se ale podrobněji zaměřili na nejtypičtější příklad této vstupní ceny, a to cenu pořizovací,...

Vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena

5. 10. 2015

K dalším cenám, které mohou tvořit vstupní cenu dlouhodobého majetku, patří podle Zákona o dani z příjmu, vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena. Vlastní náklady se užijí u majetku,...

Pokračování v odpisování jiným podnikatelem

4. 10. 2015

O odpisech tu již bylo napsáno několik článků, jeden z nich se věnoval například přerušení odpisování a jeho výhodám, k nimž patří například to, že je možné si užití odpisu načasovat, tak abychom...

Jaké další osoby mohou pokračovat v odpisování

3. 10. 2015

V předchozím článku, který se věnoval možnosti pokračování v odpisování majetku jiným podnikatelem, jsme se zaměřili na to, jaké podmínky musíme splnit pro to, abychom mohli v odpisování...

Méně časté příklady pokračovatelů v odpisování

2. 10. 2015

Zatímco v předchozím článku jsme se věnovali tématu, jaké další osoby mohou pokračovat v odpisování podle Zákona o dani z příjmu, v nynějším se podíváme na některé ještě specifičtější příklady...

Specifika odpisů v souvislosti s výrobou elektřiny

1. 10. 2015

Dokonce už i Zákon o dani z příjmu pamatuje v jistém smyslu na otázky ekologie a v samostatném paragrafu upravuje specifika pro odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze...

Mimořádné odpisy

30. 9. 2015

V Zákoně o dani z příjmu, který upravuje oblast odpisování, se mimo jiné dozvíme o existenci mimořádných odpisů. Běžné, či spíše řádné, odpisy obecně vyjadřují míru opotřebení majetku. Jedná-li se...

Krácení odpisů

29. 9. 2015

I když nadpis možná v návaznosti na krácení daní, napovídá, že by se mohlo jednat o činnost, za kterou by nás úřady nepochválily, není tomu tak. Právě naopak. V případě že bychom odpisy ve...

Jak se vyznat v systému sociálního zabezpečení ČR

28. 9. 2015

Žijeme ve státě se zavedeným systémem sociálního zabezpečení. Znamená to, že v případě nouze vás stát nenechá na holičkách. Pojďme si nyní český sociální systém trochu přiblížit a v některém z...

Sociální pojištění OSVČ u hlavní a vedlejší činnosti

27. 9. 2015

Osoby, které podnikají jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) a je to jejich hlavní pracovní náplň, musí hradit zálohy na sociální pojištění a sociální pojištění ve výši pro hlavní činnost....

Důchodové pojištění

26. 9. 2015

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.   Popis systému Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. Prvním...

Sociální a zdravotní pojištění studentů

25. 9. 2015

Jste studenty učebního oboru, střední, či vyšší odborné, nebo vysoké školy? Zajímá Vás, jak je to ve Vašem případě se zdravotním a sociálním pojištěním, když studujete – chcete si přivydělat – tento...

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

24. 9. 2015

Osoby, které jsou zaměstnané nebo podnikají jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné, např. na živnostenský list), musí ze svého příjmu hradit také zdravotní a sociální pojištění. Pokud jde...

Odpovědností pojistky pro zaměstnance aneb pojistky „na blbost“

23. 9. 2015

Velmi žádaným a doporučovaným typem pojištění a trhákem na současném trhu (dokonce ho můžete známým pořídit jako dárek) s finančními službami jsou odpovědnostní pojistky, kterým se lidově říká...

Maximální vyměřovací základ

22. 9. 2015

Pro odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění platilo od roku 2008 do roku 2012, že nelze překročit tak zvaný maximální vyměřovací základ. Laicky řečeno, na odvodech na sociální...

Dobrovolné důchodové pojištění

21. 9. 2015

Dobrovolné důchodové pojištění (dále DDP). Co tento pojem znamená a pro koho je DDP vhodné ? Pozor, neplést s komerčním důchodovým pojištěním! DDP je forma pojištění, ¨ke které se lze...

OSVČ pracuje v zahraničí - platby na sociální a zdravotní pojištění

20. 9. 2015

Pokud OSVČ odchází pracovat do zahraničí, nesmí zapomenout na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ je povinen ohlásit příslušné OSSZ (KSSZ, PSSZ), zdravotní pojišťovně a v případě, že pobírá...

OSVČ a žádost o starobní důchod

19. 9. 2015

Základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu je získání důchodového věku a odpracování stanovených let, během kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Pozor na prodlužování hranice...

Životní minimum

18. 9. 2015

Člověk se během života ocitá jednou nahoře a jindy zase dole. Tato křivka se střídajícími se hodnotami se týká jak osobního tak pracovního života. V životě jsou situace, kdy se podnikatel...

Povinné odvody na pojistné v Rakousku

17. 9. 2015

Kdo se rozhodl zkusit své štěstí jako podnikatel v Rakousku, nepochybně ho bude zajímat, jak je to u našich sousedů s placením povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. A výsledky nás...

Problém s určením příslušnosti k OSSZ

16. 9. 2015

Okresní správu sociálního zabezpečení znají podnikatelé jako instituci, které musí odvádět pojistné, obsahující příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové zabezpečení. Dobrovolně si...

Stěhování a Okresní správa sociálního zabezpečení

15. 9. 2015

Při zahájení podnikání tak většinou neřešíme, která Okresní správa sociálního zabezpečení pro nás bude ta místně příslušná. Na tento zapeklitý problém ovšem nečekaně můžeme narazit v souvislosti...

Kdy může OSSZ podat návrh na ukončení podnikání

14. 9. 2015

To, že mohou státní instituce zasahovat do podnikání, a případně podávat návrh na ukončení podnikatelské činnosti, je poměrně známý fakt. Obvykle je to spíše doménou Živnostenského úřadu, který...

Zdravotní pojištění

13. 9. 2015

Každý občan České republiky má povinné zdravotní pojištění, z čehož mu plyne nárok na bezplatnou základní zdravotní péči.  Zdravotní pojištění si platí sami zaměstnanci a osoby samostatně...

Nemocenské pojištění

12. 9. 2015

Pravidelným přispíváním do pomyslné kasičky nemocenského pojištění si soustavně zajišťujete zabezpečovací peněžité dávky, které jsou vám vypláceny v případě nemoci, úrazu a dalších událostí, které...

Zdravotní a sociální pojištění

11. 9. 2015

Nejen OSVČ by se měli zajímat o zdravotní a sociální pojištění. Především z toho důvodu, že je ze zákona povinné a téměř každého se týká. Začněme tedy zdravotním pojištěním. Koho, že se tedy...

Lékařská posudková služba

10. 9. 2015

Lékařská posudková služba (dále LPS) je součásti ČSSZ. Na každé OSSZ (KSSZ, PSSZ) pracuje LPS, která řeší posudkovou agendu. V LPS pracují lékaři, kvalifikováni pro vykonávání této práce, kteří...

Účtování sociálního a zdravotního pojištění

9. 9. 2015

Účtování je pro podnikatele vždycky obtížné. Pokud se chcete obejít bez účetní, přinášíme pár tipů jak účtovat základní...

Snížení výše zálohy na zdravotní pojištění

8. 9. 2015

Nejsou vaše příjmy z podnikání právě v tuto chvíli nejlepší. Požádejte zdravotní pojišťovnu o snížení měsíčních záloh na zdravotní pojištění, v některých případech vám vyjde vstříc.  Jak...

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2014

7. 9. 2015

Tak jako každý rok dojde i v roce 2014 k růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění. Minimální výše záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) se odvíjí od průměrné mzdy, a...

Minimální mzda

6. 9. 2015

Minimální mzda představuje nejnižší možnou odměnu za práci, která může být platně sjednána v pracovním poměru u podnikatele (práce na základě pracovní smlouvy mezi podnikatelem a zaměstnancem)....

Mzdové účetnictví

5. 9. 2015

V rámci vedení mzdového účetnictví, se Vám nabízí hned několik možností. Volit můžete mezi interním, ale také externím zpracováním mzdové agendy. Jste-li znalí v oblasti mezd, pak se můžete sami...

Potvrzení o příjmu

4. 9. 2015

Pokud si právě vyplňujete daňové přiznání nebo jste již vyplňovali, určitě už jste narazili na řadu věcí, se kterými jste si možná moc dobře nevěděli rady. Nebojte se, to nejste jediní. Možná tam...

Stravné pro pracovní cesty po tuzemsku v roce 2013

3. 9. 2015

V souvislosti s vysláním zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnanci s ohledem na délku pracovní cesty vypláceno stravné. Stravné dále rozdělujeme: pro zaměstnance v podnikatelské sféře ...

Mzdový systém podniku

2. 9. 2015

Pro zaměstnavatele je mzda prostředkem ocenění práce vykonané zaměstnancem. Poskytováním získává zaměstnavatel právo disponovat s výsledky práce. Měla by také existovat závislost mezi mzdou a...

Jak počítat zaměstnancům stravné na zahraniční cestě?

1. 9. 2015

Pokud vyšlete svého zaměstnance na služební cestu, náleží mu vždy podle zákona příspěvek na stravování. Víte, jak se tento příspěvek vypočítává? Pracovní cesty doma a v...

Účtování mezd

31. 8. 2015

Mzdy jsou významnou složkou nákladů podniku a také odměnou, kterou dostávají zaměstnanci za svůj pracovní výkon. Základním dokumentem je evidence mezd, která poskytuje přehled o tom, jak se příjmy...

Outsourcing mezd – klady a zápory

30. 8. 2015

Jednodušším variantám dávají firmy přednost, než aby hledali složité řešení problémů. To samé platí v poslední době, i co se týče řešení účetnictví. Dnes se již nevyplácí si najímat zvlášť...

Výpočet mzdy

29. 8. 2015

Hrubá mzda je peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty. Řídí se podle § 6 ZoDzP. Z hrubé mzdy je nutné odečíst pojistné na sociální zabezpečení, které činní...

Být plátce DPH nebo neplátce DPH?

28. 8. 2015

Jako začínající podnikatelé nemáte povinnost se přihlásit jako plátci DPH. Můžete však tak učinit dobrovolně. Rozeberu zde jednotlivé příklady malých živností, které se mohou týkat...

DPH - obecně

27. 8. 2015

Jedna z dalších daní, o kterou byste se měli zajímat, když podnikáte je DPH nebo-li daň z přidané hodnoty. Víte, kdy pro vás platí povinnost DPH platit? Daň z přidané hodnoty patří mezi...

Plátce DPH

26. 8. 2015

DPH, tedy daň z přidané hodnoty je řazena mezi nepřímé daně a zákon tedy rozlišuje mezi plátcem (ten kdo daň odvádí správci daně) a poplatníkem (ten, kdo daň skutečně hradí „ze svého“). Plátcem...

Registrace podnikatele k DPH

25. 8. 2015

Registrace k dani z přidané hodnoty se vyřizuje na příslušném finančním úřadě. Dobrovolná registrace se vyplatí v případě, že mezi našimi zákazníky jsou významnější firmy jako plátci DPH. Jestliže...

DPH a změny roku 2013

24. 8. 2015

Zde najdete přehledný souhrn změn DPH v roce 2013. Máte zmatek v každoročních změnách? Nezoufejte, nejste sami. Přečtěte si naši příručku. Platnost od 1. 1. 2013. Daň z přidané hodnoty od 1....

Jakých změn u DPH se můžeme dočkat?

23. 8. 2015

Speciálně daňová oblast podléhá neustále nejrůznějším změnám. Proto je třeba veškeré změny bedlivě sledovat. Daň z přidané hodnoty se mění také velmi často, jaké změny nám hrozí nejnověji? Daň...

Identifikovaná osoba

22. 8. 2015

Spolu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “Zákon o DPH”), která je účinná od 1. 1. 2013, vznikl i nový pojem - identifikovaná osoba. Identifikovaná osoba a...

Místo plnění u DPH

21. 8. 2015

Ke správnému určení předmětu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u dodání zboží, poskytnutí služby nebo převodu nemovitostí je důležité správně stanovit místo plnění.   Místo plnění...

Nespolehlivý plátce DPH

20. 8. 2015

Další změnou v zákoně č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, je zavedení nového pojmu, a to nespolehlivý plátce. Spolu s tímto pojmem je zavedeno i ručení příjemce za daň, která nebyla odvedena...

Dobrovolná a povinná registrace k DPH

19. 8. 2015

Povinnost registrovat se k DPH a stát se tak plátcem DPH při překročení hranice obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců není v podnikatelském prostředí žádná novinka. Nově jsou však...

Skupinová registrace k DPH

18. 8. 2015

Skupinová registrace pro účely daně z přidané hodnoty je dobrovolná registrace skupiny společností, které mají mezi sebou finanční, majetkové či personální vazby. Výhody skupinové registrace u...

DPH a reklama na Facebooku a Googlu

17. 8. 2015

Reklamy na Facebooku a Googlu mají podnikatelé ve velké oblibě. Jak se vypořádat s daňovými aspekty, které reklamu provázejí, vám poradíme v následujícím článku. DPH a reklamy na...

Tuzemský reverse-charge: Přenesení daňové povinnosti

16. 8. 2015

Reverse-charge neboli režim přenesení daňové povinnosti je pojem, který velmi často slýcháme v souvislosti s poskytováním služeb přes hranice a zdaňování u DPH. Definice mechanismu...

Souhrnné hlášení k DPH

15. 8. 2015

Dodáváte-li zboží či služby s místem plnění v jiném členském státě Evropské unie a jste plátcem DPH či identifikovaná osoba, tak musíte podat souhrnné hlášení. Povinni podat souhrnné hlášení...

Zdaňovací období u DPH

14. 8. 2015

Zdaňovací období u daně z přidané hodnoty je období, za které správci daně (finančnímu úřadu) podáváme daňové přiznání k DPH a platíme DPH. Zdaňovacím obdobím je od 1. 1. 2013, dle zákona č....

Jak připravované změny DPH a ostatních oblastí ovlivní malé a velké podnikatele?

13. 8. 2015

Rok 2013 přinesl nemalé množství změn v DPH, jako byly například: zvýšení daně z přidané o celé jedno procento, změny výdajových paušálů, zvýšení daně z převodu nemovitosti a další. V tomto...

Vyrovnání odpočtu u DPH

12. 8. 2015

Vyrovnání odpočtu daně upravuje § 77 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a může ho uplatnit plátce v řádném daňovém přiznání u obchodního majetku ve lhůtě tří let pro uplatnění nároku...

Zdanitelné plnění u DPH

11. 8. 2015

Zdanitelným plněním je dodání zboží a převod nemovitosti za úplatu s místem plnění v tuzemsku, které podléhá dani na výstupu (5 % nebo 19 %) a je předmětem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)...

Daňová evidence

10. 8. 2015

Daňovou evidencí se rozumí evidence majetku a závazků a příjmů a výdajů. Mohou ji vést pouze některé fyzické osoby. Na základě daňové evidence se vypočítává daň z příjmů...

Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

9. 8. 2015

Podnikatelskou činnost lze evidovat dvěma způsoby a to:   Daňová evidence Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z...

Účetní doklady

8. 8. 2015

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, se kterými účetní jednotka pracuje při účetních nebo hospodářských operacích. Úprava účetních dokladů se nachází ve dvou zákonech - v zákoně o...

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

7. 8. 2015

Ještě před začátkem vedení účetnictví byste měli být dobře seznámení se dvěma účetními pojmy. Prvním z nich je směrná účtová osnova, druhým účtový rozvrh. Směrná účtová osnova má podobu seznamu a...

Otvírání a uzavírání účetních knih

6. 8. 2015

Účetní knihy jsou základními výkazy v účetnictví. Jedná se o hlavní knihu, deník, knihy analytických a knihy podrozvahových účtů. Zatímco deník zobrazuje účetní zápisy chronologicky, v hlavní...

Inventura a inventarizace

5. 8. 2015

Inventura je nedílnou součástí účetnictví. Jedná se o administrativní činnost, kterou srovnáváme skutečný stav našich zásob se stavem vykazovaným v účetních knihách. Inventura se nejčastěji...

Daňový doklad

4. 8. 2015

Daňový doklad je faktura nebo účtenka, které musí splňovat náležitosti dané § 26-35 Zákona o DPH. Podle výše zdanitelného plnění a způsobu platby existují různé typy daňových dokladů –...

Rozvaha jako základní účetní výkaz

3. 8. 2015

Rozvaha označovaná rovněž jako bilance, obsahuje přehled o majetku (aktivech) společnosti a dále o zdrojích financování (pasivech), tvořených vlastním kapitálem a závazky k určitému datu. Jde o...

Hospodářský výsledek

2. 8. 2015

Hospodářský výsledek neboli výsledek hospodaření je v účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a je ve formě ztráty nebo zisku za určité období. Stupně hospodářského...

Finanční účetnictví pro podnikatele

1. 8. 2015

Principem finančního účetnictví je zaznamenávání finančních vazeb podniku s jeho okolím. Jedná se o vnější vazby s dodavateli, odběrateli, bankou, zaměstnanci, státními institucemi, správou...

Typy výnosů v účetnictví

31. 7. 2015

Pro pojem výnos existuje celá řada alternativních výrazů. Výnosy se tak často označují jako tržby nebo obrat. Jedná se o peněžní částky, které podnikatel získá z provozování své činnosti - prodeje...

Výsledek hospodaření - zisk a ztráta

30. 7. 2015

Zisk a ztráta je výsledkem účetní závěrky a tedy i výsledkem hospodaření v účetním období - hospodářském roce. Jestliže jste v zisku, vaše podnikání pravděpodobně vynáší. Zisk je pak možné...

Závazky v účetnictví

29. 7. 2015

Závazek znamená povinnost něco zaplatit, dát nebo vykonat. Může vzniknout mezi dvěma i více lidmi - dlužníky a věřiteli. Závazek se jiným pojmem označuje také jako obligace. Jeho pravým opakem...

Pohledávky v účetnictví

28. 7. 2015

V účetnictví se nejčastěji setkáváme s pohledávkami za odběrateli, kteří mají povinnost nám zaplatit za dodaný materiál, výrobky, zboží nebo například služby. O pohledávce však můžeme hovořit až...

Harmonizace účetnictví

27. 7. 2015

Účetnictví je v ČR regulováno státem prostřednictvím Ministerstva financí. Legislativní rámec účetnictví je dán zejména těmito zákony: Zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

26. 7. 2015

Dlouhodobý hmotný majetek Jedná se o majetek, který má hmotnou podstatu a majetek, který není určen pro jednorázovou spotřebu. Jeho doba použitelnosti je však určena minimálně na dobu 1...

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a jeho účtování

25. 7. 2015

Dlouhodobý hmotný majetek může být pořízen několika způsoby. Podle způsobu pak účetní jednotka dlouhodobý majetek účtuje. Pořízení koupí Dodávka dlouhodobého nehmotného majetku...

Dlouhodobý finanční majetek

24. 7. 2015

Do dlouhodobého finančního majetku se zařazují zejména takové složky majetku, které účetní jednotka získává za účelem: získat vliv ve společnosti, do níž investuje; využití...

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku

23. 7. 2015

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku je možné buď k datu uskutečnění účetního případu (podle způsobu pořízení): Pořizovací cenou Při úplatném pořízení (tj. od externího...

Členění účetních dokladů

22. 7. 2015

Zákon o účetnictví ukládá povinnost účetní jednotce účtovat na základě účetních dokladů. Tyto doklady musí obsahovat předepsané náležitosti. Účetnictví vedené na podkladě pravdivých, přesných a...

Klasifikace zásob a jejich účtování

21. 7. 2015

Pohyb zásob nakoupených či vytvořených vlastní činností zachycuje účtová třída 1. V této účtové třídě jsou uvedeny účty k zaznamenání výdajů spojených s pořízením materiálu, zboží a účty pro...

Krátkodobý finanční majetek

20. 7. 2015

Do této skupiny krátkodobého finančního majetku patří: majetkové cenné papíry k obchodování (akcie, které chci prodat do 1roku), dluhové cenné papíry k obchodování...

Trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku

19. 7. 2015

Hodnota snížení dlouhodobého majetku lze vyjádřit v účetnictví odpisy. Účetní jednotka sestavuje odpisový plán, podle kterého musí postupovat při výpočtu odpisů. Doba odepisování nesmí být kratší...

Způsob vyřazení dlouhodobého majetku

18. 7. 2015

Pokud je majetek zcela odepsaný tzn., že oprávky jsou rovny pořizovací ceně, účtujeme pouze zbytek z majetkového účtu a převedeme tedy pořizovací cenu dlouhodobého majetku na příslušný účet...

Tvorba a použití zákonných a ostatních rezerv

17. 7. 2015

Účetní jednotka, která předpokládá v budoucnu náklad, který může nepříznivě ovlivnit její výsledek hospodaření, může si na něj vytvořit rezervu. U většiny rezerv je znám jejich účel, na který mají...

Časové rozlišení nákladů a výnosů

16. 7. 2015

Úkolem časového rozlišení je zjištění správného hospodářského výsledku za účetní období. Časové rozlišení nákladů Je potřeba zaúčtovat do daného období všechny náklady, které s nimi věcně...

Operace k datu roční účetní závěrky

15. 7. 2015

Účetní závěrka poskytuje uživatelům kompletní a pravdivý obraz o podniku a jeho hospodaření. Hlavními uživateli závěrky jsou hlavně banky, finanční úřady, dlužníci nebo akcionáři. Pro tyto...

Co je to Daňový portál?

14. 7. 2015

Daňová legislativa je patrně tou nejsložitější a také tou, která se asi nejčastěji mění. Formuláře jsou každý rok jiné, mění se i termíny a sazby… Je tedy velmi těžké se v této oblasti orientovat...

Co jsou to e-faktury?

13. 7. 2015

Počítače a internet nám pomáhají značně ušetřit čas a peníze, a to ve firemním životě obzvláště. Moderní technologie vám mimo jiné ulehčí fakturaci, a to díky elektronickým fakturám. Faktura...

Vnitropodnikové účetnictví

12. 7. 2015

Vést vnitropodnikové účetnictví sice není povinné, ale bude se vám hodit zejména v případech, kdy vlastníte středně velká až velký podnik. Podstatou vnitropodnikového účetnictví je, že eviduje...

Úschova účetních záznamů

11. 7. 2015

Účetní jednotky mají povinnost uchovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou dle § 31 zákona o účetnictví. Obecné archivační lhůty: Počátek archivačních lhůt...

Koupě najatého majetku po řádném ukončení leasingu

10. 7. 2015

Po skončení leasingové smlouvy může nájemce převzít (v rámci smlouvy) najatý majetek do svého vlastnictví. To lze provést různými způsoby. U pronajímatele je účtování bezplatného či úplatného...

Charakteristika směnek

9. 7. 2015

Směnky je specifický cenný papír, na který lze v účetnictví, z hlediska záměru a účelu vystavení směnky, pohlížet dvěma způsoby.   Směnky nakoupené jako cenný papír Jedná se o směnky,...

Dohadné účty

8. 7. 2015

Dohadné účty patří do nákladů nebo výnosů minulého účetního období a vztahují se k pohledávkám či závazkům. Při stanovení hodnotové výše dohadných položek se vychází z dostupných informací,...

Metodika sestavování výkazu cash flow

7. 7. 2015

Cash flow neboli přehled o peněžních tocích odpovídá na následující otázky kolik peněžních prostředků měla účetní jednotka na počátku sledovaného období jaká byla tvorba...

Techniky vnitropodnikového účetnictví

6. 7. 2015

Vnitropodnikové účetnictví úzce souvisí s podnikovým účetnictvím. Navzájem si tyto dva účetní okruhy poskytují potřebné informace. Vnitropodnikové účetnictví se ale zaměřuje více do hloubky...

Členění výkazu cash flow

5. 7. 2015

Výkaz cash flow je využíván jako informační medium, které zprostředkovává bázi pro analýzu finančně-hospodářské situace podniku. Adresáty bilance v tomto pojetí jsou jak interní, tak externí...

Příloha k účetní závěrce

4. 7. 2015

Příloha je součástí účetní závěrky, sestavuje se ve formě tabulek popisným způsobem. Jedná se o nesmírně důležitý dokument a slouží jak vedení účetní závěrky, tak i jejím uživatelům. Při jejím...

Účtování výnosů

3. 7. 2015

Výnosy jsou v penězích vyjádřený ekvivalent za realizované a odběratelem uznané výkony účetní jednotky. Důležitým hlediskem pro klasifikaci výnosů je jejich účelový vztah k výkonům realizovatelným...

Účtování nákladů

2. 7. 2015

Náklady jsou spjaty s vynaloženými prostředky na vstupu reprodukčního procesu. Mohou být členěny podle různých hledisek, jako je druh, účel, na který byly vynaloženy, místa spotřeby, kalkulačního...

Odložený daňový závazek a pohledávka

1. 7. 2015

Odložená daň je účetní nástroj. Smyslem je přiřazení nákladu na daň z příjmu ve správné výši do správného účetního období a to bez ohledu na zákon o daních z příjmů. Odlišná daňová uznatelnost...

Přechodné účty aktiv a pasiv

30. 6. 2015

Význam a důležitost těchto účtů vychází z uplatnění uznávaných účetních zásad, především zásady nesrovnalosti účetních období, která vyžaduje účtování hospodářských případů v období, se kterým...

Opce

29. 6. 2015

Opce jsou odvozené cenné papíry, které jsou určeny pro uplatnění přednostního práva. Umožňují sjednat zítřejší obchod za dnešní ceny. Opce představují smlouvu upravující práva na nákup nebo prodej...

Rezervy na opravy hmotného majetku

28. 6. 2015

Tvorba rezerv na opravy hmotného majetku je nástroj, který nám umožňuje vytvářet zdroje na budoucí výdaje, u kterých je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, ale není známa jejich výše a...

Účtujeme v cizích měnách

27. 6. 2015

Dle Zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je účetní jednotka povinna vést účetnictví v české měně. Pokud tedy účetní jednotka např. obchoduje se zahraničními dodavateli nebo...

Účtování cenných papírů

26. 6. 2015

Cenné papíry můžeme z pohledu účetnictví rozdělit na krátkodobý a dlouhodobý majetek. Mezi ty krátkodobé patří například směnky a šeky. Do dlouhodobých můžeme zařadit akcie nebo obligace. Cenné...

Oceňování cenných papírů

25. 6. 2015

Cenné papíry se oceňují dvěma základními způsoby, a to při jejich pořízení a k rozvahovému dni - sestavení účetní závěrky. U cenných papírů se můžeme setkat s pořizovací cenou, reprodukční...

Fondy v účetnictví

24. 6. 2015

Fondy vytvářejí snad všechny obchodní společnosti. Povinnost vytvoření některých fondů je stanovena zákonem, další fondy se zakládají čistě dobrovolně, v zájmu dobrého byznysu a spokojených...

K čemu slouží kniha jízd?

23. 6. 2015

Pokud podnikáte a k vašemu podnikání využíváte automobil, pak musíte o jeho používání vést záznamy. Ty se ukládají v tzv. knize jízd. Víte, jak ji můžete vést? Vedou ji podnikatelé bez...

Kurzové rozdíly

22. 6. 2015

Majetek a závazky v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví. Pro přepočet cizí měny se používá kurz devizového trhu vyhlášený Českou...

Slevy u nakoupených zásob

21. 6. 2015

U zásob se velmi často setkáváme, že dodavatel poskytne odběrateli na nákup zboží slevu. Může to být z mnoha důvodů – např. konkurenční výhoda. Slevy u nakoupených zásob dělíme na skonto a...

Kalendářní a hospodářský rok

20. 6. 2015

Kalendářní a hospodářský rok jsou pojmy, se kterými se běžně setkáváme v účetnictví. Zatímco kalendářní rok začíná 1.1. a končí 31.12., ten hospodářský trvá 12 po sobě jdoucích měsíců a může začít...

Pasiva a jejich struktura

19. 6. 2015

Pasiva neboli zdroje krytí zahrnují vklady, závazky a výsledky hospodaření. Jsou peněžním vyjádřením hodnoty aktiv a vykazují se v rozvaze, která se standardně sestavuje na začátku i na...

Aktiva a jejich struktura

18. 6. 2015

Aktivy se v účetnictví rozumí vše, co podniku přináší (v přítomnosti i v budoucnosti) prospěch. Hodnotu aktiv vyjadřují pasiva, která se dělí na vlastní a cizí zdroje financování. Obě veličiny se...

Typy cen v účetnictví

17. 6. 2015

Účetní jednotka se při hospodaření může setkat s několika typy cen. Využívají se při oceňování dlouhodobého majetku podniku, oběžného majetku - zásob, pohledávek a závazků nebo cenných papírů....

Účtování cestovních náhrad

16. 6. 2015

Cestovní náhrady jsou poskytovány zaměstnavatelem zaměstnanci za výdaje na cestách, jako jsou např. pracovní cesty, cesty mimo pravidelné pracoviště nebo při výkonu práce v zahraničí, a jsou...

Mezinárodní účetní standardy pro malé a střední podniky

15. 6. 2015

Mezinárodní účetní standardy (IFRS) jsou světově uznávanou formou harmonizace účetního výkaznictví, která upravuje sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Jejich cílem je...

Daňová evidence pohledávek

14. 6. 2015

Úkolem daňové evidence pohledávek je poskytnout přehled o tom, jaké pohledávky podnikatel vlastní, v jaké jsou výši a vůči komu je má. Definice pohledávky Pohledávka je nárok věřitele na...

Daňová evidence závazků

13. 6. 2015

Daňová evidence závazků poskytuje podnikateli přehled o tom, jaké neuhrazené závazky, vůči komu a v jaké výši má. Definice závazku a členění závazků v daňové evidenci Závazek je povinnost...

Co je to DIČ?

12. 6. 2015

Nevíte co je to DIČ a kdy ho musíte používat? DIČ je daňovým identifikačním číslem. Je jakousi identifikací každého jednotlivého daňového subjektu. Konkrétně právnické nebo fyzické osoby,...

Evidence daně z přidané hodnoty

11. 6. 2015

Kromě deníku příjmů a výdajů musí podnikatel vést i evidenci daně z přidané hodnoty (DPH), která je upravena § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kdo vede evidenci...

Rezervy a daňová evidence

10. 6. 2015

V případě, že tvoříme zákonné daňové rezervy, je nutné, dle § 3 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, o nich vést údaje v daňové evidenci.   Daňové...

Přechod z daňové evidence na účetnictví

9. 6. 2015

Přechod z daňové evidence na účetnictví je povinností v případě, že účetní jednotka dosáhne příjmů 15 000 000 Kč s roční prodlevou. Jednotka může také uplatnit paušální výdaje z dosažených...

Jednookruhový a dvouokruhový systém účetních informací

8. 6. 2015

Se současným růstem podnikatelského procesu rostou požadavky na jeho informační zajištěni. Zvyšují se nároky na obsah, strukturu a hlavně na orientaci manažerského účetnictví.   Manažerské...

Vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví

7. 6. 2015

Zobrazení podnikatelského procesu je třeba diferencovat jak podle uživatelů a řešených rozhodovacích úloh. Tomuto odpovídá také požadavek na různé zobrazení nákladů, výnosů a aktiv a pasiv....

Pojetí nákladů podle finančního a manažerského účetnictví

6. 6. 2015

V obecném pojetí nákladů představují náklady vynaložení ekonomických zdrojů v určité aktivitě, měřené v penězích a uskutečněné účelně a účelově. Manažerské účetnictví má vyšší potřebu informací o...

Přiřazení nákladů

5. 6. 2015

Přiřazením nákladů příslušnému objektu se relativně zabývá samostatná oblast manažerského účetnictví. Tato činnost se označuje jako alokace nákladů a cílem je zpřesnit informace o nákladech...

Rozsah vedení účetnictví

4. 6. 2015

Tento článek plynule navazuje na článek o Zákonu o účetnictví a podrobněji rozebírá některá fakta v předešlém článku zmíněná. Rozsah vedení účetnictví je stanoven především zákonem o...

Náplň práce účtových tříd

3. 6. 2015

Účtové třídy se dělí dle typů majetku a i když to na první pohled může vypadat složitě je toto dělení poměrně jednoduché a logické, pojďte se proto, prostřednictvím tohoto článku vrhnout do...

Uzávěrka a otevírání účtů v zúčtovacím období

2. 6. 2015

Na počátku článku by bylo dobré poznamenat, že se bude jednat o poněkud složitější výklad, ale snad díky vysvětlivkám bude dobře pochopitelný. Uzavření účtů v účetnictví plní tzv. účetní...

Inventarizace a účetní závěrka

1. 6. 2015

Inventarizace je důležitou součástí účetní závěrky. Jejím účelem je zabezpečit věcnou správnost účetnictví (skutečný stav majetku a závazků) a správnost ocenění majetku a...

Zřizovací výdaje

31. 5. 2015

Za zřizovací výdaje označujeme takové výdaje, které vznikly před zahájením podnikatelské činnosti, souvisejí s podnikáním a jsou daňově uznatelné.   Zřizovací výdaje jsou definovány...

Evidence mezd v daňové evidenci

30. 5. 2015

Každý podnikatel, který zaměstnává své pracovníky na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musí údaje z pracovně právních vztahů evidovat na mzdových...

Rezervy na pěstební činnost

29. 5. 2015

Význam tvorby rezervy na pěstební činnosti je odložení zdanění tržeb po dobu realizace průběžných nákladů souvisejících s pěstební činností. Tvořit rezervy se v tomto případě doporučuje...

Význam a funkce účetnictví

28. 5. 2015

Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným a poskytovat tak spolehlivé informace o zdraví resp. ekonomické zdatnosti podniku za určité...

Princip podvojnosti a princip souvztažnosti

27. 5. 2015

Princip podvojnosti Každá operace, která je zachycována v účetnictví má dvě stránky. Zachycuje se na dva účty stejnou částkou - jednou na straně MD (má dáti) a podruhé na straně D (dal). Obě...

Charakteristika komplexních nákladů příštích období

26. 5. 2015

Předpokladem správnosti vykázaného výsledku hospodaření a stavu majetku účetní jednotky za běžné účetní období je zahrnutí do běžného účetního období všechny náklady a výnosy, které do něj věcně a...

Charakteristika nákladů příštích období

25. 5. 2015

Náklady a výnosy se účtují do účetního období, se kterým časově a věcně souvisejí. Aby byl vyrovnán časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy pomocí časového rozlišení, je nutnost...

Daňová evidence zásob

24. 5. 2015

Povinnost vést daňovou evidenci zásob není podnikateli dána žádným zákonem, avšak z hlediska výpočtu základu daně z příjmů, který obsahuje i údaje o majetku a jeho skutečný stav k poslednímu dni...

Daňová evidence krátkodobého finančního majetku

23. 5. 2015

Krátkodobý finanční majetek je nejlikvidnější složkou majetku podnikatele a je vymezen v účetních předpisech. Součástí krátkodobého finančního majetku jsou: peníze (korunová a valutová...

Daňová evidence finančního leasingu

22. 5. 2015

Ke správnému stanovení daně z příjmů je pro účetní jednotku vhodné vést daňovou evidenci finančního leasingu. Obsahem této evidence je přehled jednotlivých leasingových smluv a jejich...

Co to jsou ceniny

21. 5. 2015

Za ceniny můžeme označit aktiva, která se využívají jako náhrada za peníze. Mají ekvivalentní hodnotu, jejich možnosti použití jsou však značně omezené. Jedná se o účelový finanční prostředek,...

Ocenění majetku a daňová evidence

20. 5. 2015

V daňové evidenci musíme dávat pozor na ocenění majetku, a to zejména na vstupní cenu. Ta je totiž důležitá pro daňové účely. Pomocí vstupní ceny stanovujeme výši odpisů majetku a daňovou...

Typy účetních soustav

19. 5. 2015

V průběhu historie se vyvinuly tři základní účetní soustavy, přičemž o existenci jedné z nich ví dnes jen málokdo. Oněmi účetními soustavami jsou: 1.     jednoduché účetnictví 2.    ...

Experti v účetnictví

18. 5. 2015

Důležitý postřeh na začátek: Za chyby v účetnictví zodpovídáte Vy, ne Váš účetní. Bohužel pro podnikatele, bohudík pro účetní, toto pravidlo opravdu platí. Proto je výběr profesionála, který své...

Účetní jednotka

17. 5. 2015

Účetní jednotka je subjekt, který vede účetnictví. Vztahuje se na ni tedy Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Účetní jednotkou jsou: právnické osoby, které mají sídlo na území České...

Transfer pricing - optimální nastavení převodních cen

16. 5. 2015

Účetní oddělení velkých společností či konzultantské společnosti, které korporacím pomáhají s daněmi, se řídí jednoduchým pravidlem: Co není zakázáno, je dovoleno. Správci daní a politici si...

Způsoby oprav v účetních knihách a dokladech

15. 5. 2015

Člověk přeci jenom není robot, ovšem i ten se občas rozbije. Během účtování, až už z nepozornosti, z neznalosti či z únavy mohou vzniknout chybné účetní zápisy. Většinou se jedná o chyby...

Daňové doklady

14. 5. 2015

Daňové doklady se vystavují v souvislosti s daní z přidané hodnoty. Na základě daňového dokladu vzniká v určitém čase a v určité výši daňová povinnost.   Daňový doklad má zákonem o DPH...

Náklady na reprezentaci a účtování

13. 5. 2015

Máte v plánu pro své obchodní partnery uspořádat akci s občerstvením nebo jim věnovat nějaký dárek a nevíte, jak je to u takových výdajů s daňovou uznatelností či jak takové výdaje zaúčtovat?...

Jak opravit chyby v účetnictví

12. 5. 2015

Nikdo není dokonalý, a to ani účetní. K chybám v účetnictví dochází a nevyhne se jim téměř žádná účetní jednotka. K nejčastějším účetním chybám můžeme zařadit např.: zúčtování špatné...

Sankce z pohledu účetnictví a daní

11. 5. 2015

Za nesplnění daňových povinností či pozdní zaplacení faktury mohou být podnikateli uloženy sankce. Sankce jsou ukládány např. za opožděné daňové přiznání nebo nižší přiznanou daň. Sankce...

Účtování bankovních úvěrů

10. 5. 2015

Bankovní úvěry jsou uzavřeny na základě formální dohody mezi bankou a dlužníkem a jsou závazkem banky půjčit dohodnutou peněžní částku s dohodnutým úrokem na určité období. Úvěry jsou pro účetní...

Charakteristika nákladů a výnosů

9. 5. 2015

Hovoříme-li v souvislosti s účetnictvím o nákladových a výnosových účtech máme pro tyto účty souhrnný název charakterizující jejich funkci, jedná se tzv. výsledkové účty. Náklady a výnosy jsou...

Účtování nákladů a výnosů příštích období

8. 5. 2015

K nákladům příštího období řadíme předem placené nájemné, náklady na zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku do užívání, náklady na dlouhodobou propagaci a další podobné účetní...

Syntetická a analytická evidence

7. 5. 2015

V účetnictví se běžně setkáváme s termíny syntetická a analytická evidence. Ačkoliv v účetní praxi nepředstavují nic složitého, v dnešním článku si je představíme. Vždy je totiž lepší být...

Kurzy účetnictví

6. 5. 2015

Nedůvěra ke kurzům je stále veliká. I přes to však spoustu z nás navštěvuje kurzy účetnictví. Nebo o tom uvažovalo. Takový kurz seženete již od 5 000Kč. Úřad práce Placený...

Účtování o rezervách

5. 5. 2015

Dle zákona o účetnictví se rezervy tvoří z nákladů a pro účetní jednotku jsou z účetního hlediska dočasným zdrojem, který se tvoří ze zisku a zahrnují se do vlastního kapitálu. Rezervou se...

Charakteristika zúčtovacích vztahů

4. 5. 2015

Při styku účetních jednotek s okolím vznikají pohledávky a závazky, které se zúčtovávají uhrazují v souladu s ČÚS 017. Ke sledování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků se využívá účtová třída...

Účtování o dlouhodobém majetku

3. 5. 2015

Obecně se dlouhodobým hmotným majetkem stává pořizovací majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání. Dlouhodobý majetek pro obor účetnictví rozdělujeme na majetek hmotný a nehmotný. Pro...

Účtování o směnkách

2. 5. 2015

Obecně platná definice směnky zní: „ Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující písemný závazek se psaný v zákonem schválené podobě, zaplatit určitou částku peněz, na určitém místě, v určité...

Individuální přístup + úspora = ideální kombinace

1. 5. 2015

Zapomeňte na nerudné úředníky, kteří se na vás tváří jako na největšího přítele. Na trhu existují firmy, které každému klientovi věnují komplexní odbornou péči odvíjející se od individuálních...

Inovativní přístup bez kompromisů

30. 4. 2015

Někdo má v hlavě o kolečko víc. Někdo má v hlavě o kolečko méně. Někdo má v hlavě koleček akorát a navíc dopřeje jednomu dovolenou, protože nechá daně a účetnictví na odbornících. Kdo musí...

Účtování spotřební daně

29. 4. 2015

Účetní jednotka odvádí spotřební daň pouze v případě, že je plátcem spotřební daně. V případě, že je neplátcem spotřební daně, stává se spotřební daň součástí pořizovací ceny. Spotřební daň je...

Účtování směnky

28. 4. 2015

Směnka je krátkodobý cenný papír, který obsahuje písemný závazek dlužníka zaplatit určitou částku, v určitý čas a na určitém místě osobě uvedené na směnce. Rozlišujeme dva druhy směnek (dle...

Náklady na reklamu a účtování

27. 4. 2015

Reklama je placená forma komunikace mezi podnikatelem a zákazníkem a upravuje ji zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování televizního a...

Technické zhodnocení a účtování

26. 4. 2015

Technické zhodnocení je definováno v § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Výdajem na technické zhodnocení je: nástavba, přístavba či stavební úpravy, rekonstrukce (zásahy...

Účtování reklamace

25. 4. 2015

V případě, že nám dodavatel dodal zboží, materiál či služby, které např. neodpovídají kvalitě, množství nebo druhu, může odběratel uplatnit reklamaci. Reklamačním nárokem se myslí výměna vadného...

Dar z pohledu účetnictví

24. 4. 2015

Abychom mohli účtovat o daru, musí proběhnout samotné fyzické darování. Akt darování začíná darovací smlouvou. Darovací smlouva je upravena zákonem občanského zákoníku a musí v ní být uvedeno,...

Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu

23. 4. 2015

Na konci účetního období může účetní jednotka evidovat vznik zvláštních případů a to vznik zásob na cestě a nevyfakturované dodávky zásob. Tyto ojedinělé účetní případy vzniknou v momentě, kdy...

Oceňování zásob materiálu při inventarizaci

22. 4. 2015

Účetní jednotka má za povinnost porovnávat užitné hodnoty zásob s jejich oceněním v účetnictví. Inventurní komise může zjistit tyto skutečnosti: 1.     Zásoby mají vyšší užitnou...

Odložení daňové povinnosti

21. 4. 2015

Odložená daňová povinnost je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Resp. tato odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které jsou nastavené v momentě odlišného daňového a účetního pohledu...

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku

20. 4. 2015

Opravné položky se obecně vytváří k majetku účetní jednotky. Je to vhodné z hlediska účetní zásady opatrnosti. Tato zásada říká, že podnik by měl ve svém účetnictví zobrazit i potenciální hrozící...

Pohledávky v cizí měně, kurzové rozdíly a opravné položky k pohledávkám

19. 4. 2015

Zákon o účetnictví udává povinnost účtovat o obchodních operacích, které vzniknou v zahraničí, jak v českých měnách, tak i zahraničních. Ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka...

Účetní skupiny Peníze (21) a Účty v bankách (22)

18. 4. 2015

Účtová skupina 21 – Peníze Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu peněz v pokladně a na účtu na základě dokladů. Účtuje se zde také o ceninách, o stavu a pohybu šeků přijatých...

Účtování cenin

17. 4. 2015

Pro ceniny byl vymezen účet číslo 213. Prostřednictvím tohoto účtu se účtuje o stavu a pohybu cenin. K syntetickému účtu ceniny je vhodné vytvořit také analytické účty podle jednotlivých druhů...

Způsoby oprav v účetnictví

16. 4. 2015

I opravy účetních dokladů je nutné dokládat příslušnými účetními doklady. Musí být buď přiložen původní chybný účetní doklad, nebo se musí pověřená osoba odvolat na tento chybný dokument....

Základní pojmy daňové soustavy

15. 4. 2015

Daň – jedná se o zákonem stanovenou platbu do státního rozpočtu. Platí ji fyzické nebo právnické osoby. Daňová záloha – jedná se o část daně, která musí být hrazena dříve, než bude ukončeno...

Inventarizační rozdíly a škody zásob

14. 4. 2015

Povinností účetní jednotky ke dni účetní závěrky, podle zákona o účetnictví a českých účetních standardů, je ověření shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečným stavem. Skutečný stav...

Oprava účetní chyby minulých let

13. 4. 2015

Spolu s 1. lednem 2013 přišla i změna v opravách chyb účtování nákladů a výnosů v minulých letech. Změny v opravě chyb minulých let se netýkají účetních jednotek, které sestavují účetní závěrku ve...

Jak účtovat kurzové rozdíly

12. 4. 2015

Kurzové rozdíly nám vznikají v důsledku nesouladu kurzů mezi jednotlivými obdobími. Příkladem může být jiný kurz při přijetí faktury ze zahraničí a jiný kurz při placení této...

Účtování zásob vlastní výroby

11. 4. 2015

Zásoby vlastní výroby si účetní jednotka sama vyrábí a jsou pro ni oběžným majetkem. Oceňují se ve vlastních nákladech, tzn. přímými náklady na zásoby vynaloženými (např. náklady na materiál) a...

Účtování inventarizačních rozdílů dlouhodobého majetku

10. 4. 2015

Po fyzické inventarizaci je třeba zkontrolovat, zda stavy dlouhodobého majetku v účetnictví souhlasí s operativní evidencí dlouhodobého majetku na inventárních kartách. Především je třeba...

Účtování inventarizačních rozdílů u zásob

9. 4. 2015

Po fyzické inventarizaci zásob je třeba zkontrolovat, zda stavy majetku zásob v účetnictví souhlasí s operativní evidencí zásob na inventárních kartách. Účet 111 – Pořízení materiálu Účet...

Jak na zálohy u daně z příjmů

8. 4. 2015

Záloha na daň z příjmů je částka, kterou musí poplatník platit během zálohového období, i když není známa výše daňové povinnosti, a ze které je po skončení zdaňovacího období uhrazena skutečná...

Účtování dotací ze státního rozpočtu

7. 4. 2015

Dotace je nevratné finanční plnění, které je poskytnuto ze státního rozpočtu či veřejných financí na stanovený účel, jenž je dán podmínkami pro poskytnutí dotace. Principy poskytnutí...

K čemu slouží dodatečné přiznání daně

6. 4. 2015

Člověk je tvor omylný, s tím je třeba počítat zkrátka vždy. Daňovou oblast nevyjímaje. Bohužel právě zde se může za chyby velmi tvrdě platit. Víte, za jakých podmínek vás může před finanční...

Jak se legálně a nelegálně vylepšuje účetnictví

5. 4. 2015

Daně neplatí asi nikdo na světě rád, podnikatelé patrně nejméně. Právě oni jsou však daněmi zatíženi nejvíce. Mnoho z nich pak požaduje po svých účetních, aby díky nejrůznějším technikám srazili...

Jak vybrat kvalitní účetní?

4. 4. 2015

Každý podnikatel si musí vést účetnictví. Mnoho, zejména menších podnikatelů, se snaží si toto účetnictví vést doslova na koleni, nebo ve spolupráci s některým členem rodiny. Neuvědomují si, že...

Co jsou to dodací listy? Kdy je třeba je vystavovat?

3. 4. 2015

V některých případech podnikatelé vystavují tzv. dodací listy. Co to je za dokumenty a kdy je budete potřebovat? Dodací list je dokument, který vystavují zejména podnikatelé, kteří působí ve...

Jednoduché podání daní přes internet

2. 4. 2015

Dnes už nemusíte trávit hodiny nad podáním daní. Stačí je podat po internetu a máte vystaráno. Česká daňová správa v souladu se současnou legislativou vytvořila možnost podání nejen daňových...

Vlastní účetní nebo firma, která zpracuje daňové přiznání pro vaši firmu

1. 4. 2015

Všechny společnosti, ať malé nebo velké musejí vést řádné účetnictví. Některé si najmou firmu, která jim účetnictví zpracuje a jiné si platí svého vlastního účetní. Jaké jsou však výhody a...

Jedno inkasní místo

31. 3. 2015

Dlouho očekávaný projekt jedno inkasní místo v rámci daňové reformy, která má nabýt účinnost 1. 1. 2015, bude spuštěn již od roku 2014. V první fázi mohou poplatníci podávat sjednocené formuláře...

Změny u daně z příjmů od roku 2014

30. 3. 2015

Od 1. 1.2014 nás u daně z příjmů čeká několik změn, pojďme se na ně podívat. Změny daňových a dalších přepisů jsou již obsaženy v zákoně č. 485/2011 Sb., o změně zákonů, jako je jedno inkasní...

Účtování stravenek

29. 3. 2015

Stravenky řadíme mezi ceniny, které patří ke krátkodobému finančnímu majetku s vysokou likviditou. Nákup cenin (účet 213 - Ceniny) účtujeme v okamžiku vzniku účetního případu ve jmenovité hodnotě...

Daňové přiznání v insolvenčním řízení

28. 3. 2015

Fyzická osoba, která v tomto případě vystupuje jako poplatník daně, který podá daňové přiznání z důvodu insolvenčního řízení (daňové přiznání podané v průběhu zdaňovacího období), nemá nárok na...

Charakteristika účtů účtové skupiny 01

27. 3. 2015

Název této účtové skupiny je Dlouhodobý nehmotný majetek. Platí pro něj, že byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností. Zároveň musí splnit podmínku a tou je...

Charakteristika účtů účtové skupiny 02

26. 3. 2015

Účtová skupina 02 je vedena pod názvem Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč. Účetní jednotka si může také stanovit vlastní hranici...

Charakteristika účtů účtové skupiny 03

25. 3. 2015

Do účtové skupiny 03, která se nazývá Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, patří: pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud se nejedná o zboží), umělecká díla, která nejsou...

Charakteristika účtů účtové skupiny 04

24. 3. 2015

Účtová skupina 04 nese název Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Na začátku je důležité alespoň jednoduše popsat, co je to dlouhodobý...

Nepeněžité vklady ze zahraničí

23. 3. 2015

Pokud poplatník, který nemá sídlo na území České republiky a má daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky, nabyl hmotný a nehmotný majetek, který...

Požadavky na údaje o zaměstnanci

22. 3. 2015

Personální evidence by měla obsahovat údaje potřebné o zaměstnancích pro správné plnění funkcí zaměstnavatele. Tyto informace jsou důležité nejen pro orgány, které data mohou vyžadovat (finanční...

Příjmy z kapitálového majetku

21. 3. 2015

Jedná se o tyto příjmy z kapitálového majetku: Podíly na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku...

Příjmy z pronájmu

20. 3. 2015

Do příjmů z pronájmu patří: Příjmy z pronájmu nemovitostí a bytů. Příjmy z pronájmu movitých věcí. Do této kategorie ovšem nespadají příjmy z příležitostných činností. Dílčím...

Funkce odpisů

19. 3. 2015

Koupily jste nějaký majetek, který lze odepisovat (tomuto tématu se věnuje samostatný článek), a kladete si otázku, k čemu Vám vlastně ty odpisy budou užitečné? Základní funkcí odpisů je obecně...

Účetní nebo daňové odpisy?

18. 3. 2015

Mám vést účetní nebo daňové odpisy? Tuto otázku si klade ten, kdo vede účetnictví na základě Zákona o účetnictví (podvojné účetnictví), a něco málo si o tomto tématu přečetl. V tomto případě však...

Odpisy v účetnictví a daňové evidenci

17. 3. 2015

Pravidla pro daňové odpisování nalezneme ve Společných ustanoveních Zákona o dani z příjmu. Pravidla pro odpisování najdeme v části společných ustanovení proto, že se jedná o shodná pravidla, jak...

Rovnoměrné odpisy podle ZDP

16. 3. 2015

Rovnoměrné odpisy jsou jednou z možností, jak vystihnout míru opotřebení majetku, ať již fyzické či morální, podle Zákona o dani z příjmu (ZDP). Jedná se o odpisy daňové, u kterých si účetní...

Zrychlené odpisy podle ZDP

15. 3. 2015

Zrychlené odpisy stejně jako odpisy rovnoměrné patří k daňovým odpisům, více o nich nalezneme v Zákoně o dani z příjmu (ZDP), kde jsou stanoveny, jak podmínky pro odpisování, tak jednotlivé...

Postup odpisování – krok za krokem

14. 3. 2015

Ať již vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, postup odpisování na základě Zákona o dani z příjmu se neliší. Základním předpokladem pro zahájení odpisování je mít k dispozici majetek,...

Kreativní čarování s odpisy

13. 3. 2015

S termínem kreativní účetnictví se dnes můžeme setkat ve spojitosti s čarováním s daňovým základem, ovšem v mezích zákona, tak aby byl, co nejmenší a firma či živnostník zbytečně neodváděli více,...

Jaký hmotný majetek můžeme odpisovat?

12. 3. 2015

Obecně můžeme říci, že odepisovat lze dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou použitelnosti nad 1 rok. Z logiky věci by tak například i dražší oběžný majetek, kam patří...

Jaký nehmotný majetek můžeme odpisovat?

11. 3. 2015

Stejně jako Zákon o dani z příjmu poměrně podrobně definuje, co spadá do dlouhodobého hmotného majetku, který je možné odpisovat, vymezuje též majetek nehmotný, z kterého je rovněž možné činit...

Specifika odpisování nehmotného majetku

10. 3. 2015

U nehmotného majetku z hlediska odpisování, nalezneme v Zákoně o dani z příjmu několik specifik. Jinak platí, že pro nehmotný majetek se užijí obdobná ustanovení jako pro dlouhodobý hmotný...

OSVČ a automobil mimo obchodní majetek

9. 3. 2015

Rozhodnutí o zahrnutí automobilu do obchodního majetku OSVČ je svobodnou volbou dané fyzické osoby. Z hlediska zákona o daních z příjmů jsou výdaje spojené s používáním soukromého vozidla...

Jak postoupit pohledávku

8. 3. 2015

Ani po opakovaných urgencích vám dlužník nezaplatil fakturu? Postupte pohledávku a získejte alespoň část dluhu. Postoupení pohledávky (cese či cessio) je převod pohledávky z původního věřitele...

Odpisy v účetnictví a daňové evidenci

7. 3. 2015

Pravidla pro daňové odpisování nalezneme ve Společných ustanoveních Zákona o dani z příjmu. Pravidla pro odpisování najdeme v části společných ustanovení proto, že se jedná o shodná pravidla, jak...

Přivýdělek během rodičovské dovolené

6. 3. 2015

Že není pomoc státu během mateřské a rodičovské dovolené žádná sláva, o tom není třeba sáhodlouze diskutovat. Proto je čím dál tím běžnější, že si rodiče na rodičovské dovolené shání menší či větší...

Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

5. 3. 2015

Podnikání a rodičovství lze skloubit dohromady. Přinejmenším z hlediska právního – toho se bude týkat následující článek. Organizační zajištění skloubení podnikání a péče o děti, to už necháme...

Pracující důchodce

4. 3. 2015

Je mnoho starších lidí, kteří se do důchodu vlastně vůbec netěší, protože rázem nebudou mít „co na práci“. Končí pravidelný pracovní režim, který člověka doprovázel desítky let aktivního...

Dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr čili DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti)

3. 3. 2015

Zákoník práce umožňuje několik forem, které může občan využít k zapojení do pracovní činnosti a v tomto článku se dozvíte o DPP tedy dohodě o provedení práce a DPČ tedy dohodě o pracovní...

Příležitostné příjmy

2. 3. 2015

Příležitostné činnosti mohou být: příležitostné činnosti, které sice provozujeme příležitostně a máme na ně případně živnostenský list (není podmínkou) příležitostný pronájem...

Švarcsystém

1. 3. 2015

Znamená, že pro právnickou nebo fyzickou osobu plní pracovní úkoly jiná OSVČ. Na tom by možná nebylo nic špatného, kdyby: Nedocházelo k obcházení zákona v podobě úniků financí ze státní...

Brigáda (úřad práce, placení daní apod.)

28. 2. 2015

Brigádou se obvykle míní pracovní činnost vykonávaná krátkodobě, nebo v menším časovém rozsahu než je zaměstnání. Brigády lze právně podchytit buď dohodou o pracovní činnosti (DPP; typická je...

Výhody, nevýhody švarcsystému a jak se před ním ochránit

27. 2. 2015

Slovo švarcsystém je v poslední době hodně skloňované a je užitečné ujasnit si přesnou definici a jeho výhody a nevýhody – i to, proč se k němu vůbec někteří podnikatelé nezákonně...

Výpočet příjmů spolupracujících osob

26. 2. 2015

Spolupracující osobou se mohou stát osoby, které žijí ve společné domácnosti s poplatníkem, který provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost. Příjmy, které jsou dosažené při...

Výpočet příjmu spoluvlastníka

25. 2. 2015

Hned na úvodu je jistě vhodné vysvětlit pojem spoluvlastnictví. Tím je označováno vlastnictví jedné společné věci více osobami. Více osobami znamená, vlastnit tu danou věc dvěma nebo více lidmi....

Jak vystavit fakturu?

24. 2. 2015

K nejběžnějším a nejčastěji vystavovaným účetním dokladům patří bezpochyby faktura. Vystavuje ji každý podnikatel při prodeji svého zboží či služeb. Povinnost vystavit fakturu nebo jiný doklad o...

Archivace účetních dokladů

23. 2. 2015

Archivace účetních dokladů se týká vedení (dříve podvojného) účetnictví. Pokud jde o výdaje nutné ke stanovení daně z příjmů podle daňové evidence (dříve tzv. jednoduché účetnictví) archivujeme...

Jaké náležitosti má mít faktura?

22. 2. 2015

Faktura je dokument, na jehož základě dochází mezi podnikateli k úhradě zboží či služeb. Obsahuje tedy zejména kdo a komu má platit, za jaké zboží či službu, a kdy má být...

Jaké jsou nutné náležitosti výroční zprávy

21. 2. 2015

Jednou z věcí, kterou pro podnikatele a firmy znamená přelom roku, je začátek příprav na podání výroční zprávy o činnosti za uplynulých dvanáct měsíců a celkové ohodnocení a zvážení přínosů...

Přehled nejpoužívanějších účetních programů

20. 2. 2015

Vybrat si ze svého pohledu optimální účetní program není jednoduchou záležitostí. Program je potřeba vybírat především na základě vlastních možností a budoucích potřeb. Soupis seznamu účetních...

Náhradní plnění

19. 2. 2015

Život je jeden velký boj. Všichni to známe, jednou jsme nahoře a jindy to jde s námi z kopce. Chránit ty, které zradilo zdraví je jednou z povinností demokraticky smýšlející společnosti. A nejen...

Účetnictví inhouse, nebo najmout externí firmu?

18. 2. 2015

Účetnictví musí vést naprosto každý podnikatel. Bohužel málokdo je na účetnictví odborník, a pokud bude vést účetnictví doma na koleně, může napáchat mnoho škod. Právě kvůli neodborně vedenému...

Pokuty a penále

17. 2. 2015

Snad každý podnikatel se obává různých pokut a sankcí, se kterými se ve svém byznyse může setkat. Jelikož v právní legislativě neznalost neomlouvá, nikdy si nemůžete být stoprocentně jisti, že vám...

Manažerské účetnictví

16. 2. 2015

Úkolem manažerského účetnictví je poskytování dat pro řídící pracovníky (manažery) na všech úrovních účetní jednotky. Manažerské účetnictví sleduje náklady, výnosy a zisky a na rozdíl od...

Paušální výdaje

15. 2. 2015

Již několik let mají samostatně výdělečné osoby možnost sami se rozhodnout, zda povedou daňovou evidenci či pouze evidenci příjmů a závazků a budou si výdaje stanovovat paušálně, tedy procentem...

Způsoby výpočtu mýtného v roce 2013 a dálniční kupóny

14. 2. 2015

Mýtné je poplatkem za použití dané silnice. V roce 2013 nedošlo ke změnám sazeb mýtného, ale nově byly zavedeny slevy z mýtného. Rozhodujícím ukazatelem pro stanovení ceny mýtného je délka...

Co je to self billing?

13. 2. 2015

Fakturace je částí podnikání, která za poslední dobu prošla značným rozvojem. Díky němu je vystavování a zasílání faktur mnohem jednodušší, levnější a hlavně rychlejší. Mezi formu usnadnění ve...

Finanční a daňová Due diligence

12. 2. 2015

Due diligence se využívá k zjištění rizikovosti investice při fúzích či akvizicích, joint ventures, nákupu významného balíku akcií. Jedná se o komplexní analýzu dat, snahu o proniknutí do...

Jak používat vlastní vozidlo při podnikání?

11. 2. 2015

Podnikáte a potřebujete k podnikání své vozidlo? Použití vlastního i firemního vozidla v podnikání se řídí určitými podmínkami, které se projeví zejména v účetnictví. Znáte je? Vozidlo je...

Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku

10. 2. 2015

Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku je pro podnikatele daňově výhodná. Vytvářením rezervy optimalizuje přinejmenším z hlediska rozložení plateb daně svoji daňovou povinnost s minimálními...

Základní kapitál a jeho zvýšení či snížení

9. 2. 2015

Nejvýznamnější složku vlastního kapitálu tvoří u každého podnikatelského subjektu základní kapitál. Základní kapitál je majetkem společnosti a každý z podniků s ním může disponovat dle svých...

Pořízení pozemků, budov a zařízení a jejich oceňování

8. 2. 2015

Jako aktivum lze položky pozemků, budov a zařízení uznat pouze za předpokladu splnění dvou zásadních podmínek. Uvedenými podmínkami jsou: Je-li pravděpodobné, že budoucí ekonomické...

Splatnost faktur od roku 2013

7. 2. 2015

Od 1. 7. 2013 se maximální doba splatnosti faktur zkrátila na 30 dnů. Platí zde, že se obě strany mohou domluvit na jiném termínu. Pokud toto neučiní, počítá se doba splatnosti ode dne,...

Ážio

6. 2. 2015

Tohle cizokrajně působící slovo pochází z italštiny – agio. Ážio značí rozdíl. Rozdíl mezi cenou (nebo kursem) cenného papíru a jeho jmenovitou hodnotou. Může být používán též jako rozdíl mezi...

Rabat

5. 2. 2015

Pokračujeme dalším z italských termínů  - rabatto. Rabat vyjadřuje srážku. Slevu z prodejní ceny. Rabatu využívají hlavně velkoobchodníci při jednáních s dealery. Slevy mohou využít obě...

Ukazatel EBITDA - indikátor provozní výkonnosti společnosti

4. 2. 2015

Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace je indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. EBITDA je finanční ukazatel rentability oblíbený pro svoji rozšířenost na...

Veřejné sbírky, dobrovolnictví a benefiční akce

3. 2. 2015

Jste si vědomi pomíjivosti všeho? Zvažujete, že byste pomohli potřebným? Existuje několik možností, prostřednictvím kterých můžete svou touhu zrealizovat a potěšit tak sebe i...

Význam digitalizace dokumentů

2. 2. 2015

Jednoduché a hlavně efektivní fungování firmy záleží na mnoha aspektech. Jedním z nich je i digitalizace dokumentů, která napomáhá přehlednějšímu uspořádání faktur, dohod, smluv a jiných...

Jak změnit účetní období

1. 2. 2015

Účetní období je (dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991, o účetnictví) období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výjimečně může toto období trvat dobu kratší (např. při zániku účetní jednotky)...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!