Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dlouhodobý finanční majetek

Do dlouhodobého finančního majetku se zařazují zejména takové složky majetku, které účetní jednotka získává za účelem:

 • získat vliv ve společnosti, do níž investuje; využití vlastnictví k ekonomickému ovládání a kontrole jiné účetní jednotky prostřednictvím podílové účasti na jejím základním kapitálu (podílové cenné papíry), finanční půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok apod.

 • uložení volných peněžních prostředků do různých nemovitostí, uměleckých sbírek a předmětů z drahých kovů nebo pořízení takových majetkových složek v očekávání růstu jejich ceny a dosažení většího zisku jejich prodejem.

U veškerého dlouhodobého finančního majetku musí platit, že jej účetní jednotka má v úmyslu držet (vlastnit) déle než l rok.

Mezi dlouhodobý finanční majetek patří:

 • majetkové účasti - podílové cenné papíry a podíly v podnicích s vlivem podstatným a rozhodujícím,

 • realizovatelné cenné papíry a podíly - cenné papíry s menšinovým vlivem a ostatní cenné papíry, které nejsou určeny k obchodování na veřejném trhu,

 • dlužné cenné papíry držené do splatnosti, která je delší než l rok,

 • půjčky poskytnuté účetní jednotkou,

 • ostatní dlouhodobý finanční majetek, např. vklady na termínovaných účtech nad 1 rok.

Oceňování a evidence dlouhodobého finančního majetku

Oceňování DFM je stanoveno zákonem na úrovni pořizovací ceny, která zahrnuje kromě ceny pořízení i provize makléřů, poplatky burzám, poradcům, právníkům apod.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pro evidenci DFM je ve směrné účtové osnově vymezena účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek.

 • 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách

Na tomto účtu se evidují podílové cenné papíry a podíly v podnicích, kde má účetní jednotka větší než 40 % podíl na základním kapitálu – tedy rozhodující vliv.

 • 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Je pro evidenci podílových cenných papírů a podílů v podnicích, kde má účetní jednotka 20 % až 40 % podíl na základním kapitálu druhého podniku – tedy tzv. podstatný vliv.

 • 063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly

Evidují se akcie a podíly do akciové společnosti nebo společnosti s.r.o., kdy účetní jednotka má menšinový vliv – tj. méně než 20 % na základním kapitálu a ostatní cenné papíry a podíly, které nejsou určeny k veřejnému obchodování a jsou drženy do splatnosti.

 • 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Je pro evidenci dlužných cenných papírů (dluhopisů) držených do splatnosti.

 • 066 – Půjčky ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

 • 067 – Ostatní půjčky

Evidují se půjčky poskytnuté účetní jednotkou se splatností delší než l rok.

 • 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Je pro evidenci např. vkladů na termínovaných účtech s výpovědní lhůtou delší než l rok.

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

Dlouhodobý finanční majetek se pořizuje buď nákupem (akcií, vkladů a podílů) nebo upisováním (akcií nebo účastí).

O pořízení DFM se účtuje přímo na účty účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek nebo prostřednictvím kalkulačního účtu 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku. Na účtu 043 se soustřeďují všechny složky pořizovací ceny (provize zprostředkovateli, poplatky burzám, makléřům). 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!