Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daně

Účetní knihy

8. 1. 2016

Všechny účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu (zejména jde o obchodní společnosti, např. s.r.o.), musí podle zákona o účetnictví vést čtyři účetní...

Výroční zpráva a audit

7. 1. 2016

Povinnost předkládat výroční zprávu je dána především zákonem o účetnictví, a to těmto subjektům:  Akciovým společnostem zřízeným podle obchodního zákoníku. Primárně jde ve výroční zprávě...

Příjmy ze zahraničí, jak zamezit dvojímu zdanění?

6. 1. 2016

V globalizovaném světě není neobvyklé, pokud pracujete nejen v Česku, ale i v zahraničí, případně jen v zahraničí a bydlíte, tedy příjem zdaníte, v České republice. Výdělečná činnost v zahraničí...

Clo, resp. celní poplatek

5. 1. 2016

Je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí),...

Daň z nemovitosti

4. 1. 2016

Pokud jste majitelem nějaké budovy nebo pozemku, musíte si ohlídat povinnost platit daně z nemovitosti. Povinnost platit daň z nemovitosti má každý vlastník a to bez ohledu na výši...

Daň z příjmu FO - výpočet

3. 1. 2016

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Fyzickou osobou je zde míněn jak podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná) tak i zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba,...

Daň z příjmu FO

2. 1. 2016

Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde zdržuje...

Daň z příjmu PO - výpočet

1. 1. 2016

Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Právnickou osobou jsou míněny především obchodní společnosti (např. společnost s ručením omezeným), organizační složky...

Daň z příjmu PO

31. 12. 2015

Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem o daních z příjmů (ZDP). Poplatníkem daně z příjmů právnických osob jsou především obchodní společnosti se sídlem na území České republiky. Daňová...

Daňový systém v ČR

30. 12. 2015

Daň je povinná, nevratná, zákonem určená, neúčelová, neekvivalentní platba do veřejného rozpočtu. Osoba, která je povinna strpět, platit nebo odvádět daň je daňový subjekt.    Způsob...

Přímé majetkové daně

29. 12. 2015

Daně vás neminou ani v případě, že po někom dědíte nebo vám někdo něco daroval. Podívejte se spolu s námi, co vás ve spojitosti s darovací nebo dědickou daní čeká. Daň dědická, darovací a...

Odložená daň

28. 12. 2015

Mezi výsledkem hospodaření a daňovým základem vznikají dočasné rozdíly, pokud jsou náklady nebo výnosy uznávány daňově v jiných obdobích než se o nich účtuje. Důsledkem toho je, že splatná daň z...

Silniční daň

27. 12. 2015

Pokud používáte ke svému podnikání auto, musíte se zabývat silniční daní. O tom, kdo, proč a kolik musí za silniční daň zaplatit, se dozvíte níže.   Kdo má povinnost platit silniční daň?...

Spotřební daně

26. 12. 2015

Mezi nepřímé daně řadíme daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu. Najdete zde informace o spotřební dani z lihu, vína, piva, minerálních...

Srážková daň

25. 12. 2015

Většina lidí musí odvádět daně ze svých příjmů. Některých příjmů se týká tak zvaná daň srážková. Srážková daň patří mezi takzvané zvláštní sazby daně a platí se z většiny příjmů z dividend,...

Studenti a daň z příjmu

24. 12. 2015

Studentem je osoba do 26 let, která se studiem soustavně připravuje na svoje budoucí povolání. Pokud jde o vyšší formy vzdělání - vyšší odborná škola nebo vysoká škola, požaduje se většinou tzv....

Daňová exekuce

23. 12. 2015

Exekuce obecně spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Daňová exekuce slouží k vymáhání daňových nedoplatků a pokut, udělených v daňovém řízení. Nedoplatkem se rozumí částka...

Daňový poradce vám vrátí klidný spánek

22. 12. 2015

Je celkem jedno, jestli máte velkou firmu nebo jste drobný podnikatel, který dělá sám na sebe. Nikoho to nemine. Musíte platit daně. Velké firmy většinou zaměstnávají alespoň jednu účetní,...

Daňový kalendář

21. 12. 2015

Daňový kalendář je užitečný podnikatelův pomocník, který obsahuje přehled všech daňových povinností za příslušné zdaňovací období. Ty bývají rozděleny do jednotlivých měsíců, dělí se také podle...

Finanční úřady

20. 12. 2015

Zejména v období podávání daňových přiznání což je do 31. března 2012, Vás zajímají informace o finančních úřadech. Nejčastěji v tomto období potřebujeme finanční úřad kontaktovat ať už osobní...

Jak podat daňové přiznání?

19. 12. 2015

Každý podnikatel je povinnen vždy 1. dubna podat daňové přiznání k dani z příjmu vztahující se na předchozí zdaňovací období. Na následujících řádcích naleznete užitečné informace, jak takové...

Jednotná kontaktní místa

18. 12. 2015

Možná si i Vy říkáte, že byste rádi rozjeli podnikání. Nezbytné počáteční investice byste měli k dispozici, v hlavě se Vám zrodil nápad, který skýtá možnosti, jak být úspěšnými na „podnikatelském...

Účetní audit

17. 12. 2015

Za účetní audit se považuje ověřování vykazovaných skutečností, které souvisejí s podnikáním. Nejčastěji se ověřují výsledky hospodaření podnikatelů pomocí podnikatelských výkazů, v tom...

Účetní program vybírejte pečlivě

16. 12. 2015

Doby, kdy firmy vedly účetnictví ručně, jsou naštěstí již pryč. Účetní programy usnadňují práci, šetří čas a poskytují potřebné manažerské výstupy. Pro každého podnikatele či společnost se hodí...

Účetní uzávěrka

15. 12. 2015

Ze zákona o účetnictví vyplývá účetní jednotce neboli fyzické, či právnické osobě vedoucí účetnictví, povinnost uzavřít k poslednímu dni účetního období účetní knihy což je zpravidla 12 po sobě...

Zálohová faktura

14. 12. 2015

Zálohová faktura (promofaktura) je doklad, kterým se platí sjednaná částka předem. V praxi se vystavuje na základě objednávky, aby firma měla jistotu zaplacení od zákazníka. Zálohové faktury jsou...

Majetkové daně v podnikání

13. 12. 2015

Do majetkových daní můžeme zařadit daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, darovací a dědickou daň. I ty samozřejmě vstupují do vašeho podnikání a představují nezbytné výdaje, které je nutné...

Snížení výše záloh na sociální pojištění u OSVČ

12. 12. 2015

Placení záloh na sociální pojištění vychází z vyměřovacího základu zjištěného OSSZ (KSSZ, PSSZ) z Přehledu příjmů za předchozí rok. Laicky řečeno, to znamená že, předpis záloh byl vypočítán z výše...

Roční zúčtování

11. 12. 2015

Měsíc březen je měsícem, kdy jsou OSVČ povinni podat na finanční úřad Danové přiznání, a to nejpozději do 1. 4. 2013. Tato skutečnost se týká i těch zaměstnanců, kterým zaměstnavatel daňové...

Účetní zásady

10. 12. 2015

Zásada věrného zobrazení Podstatou je přesně zaznamenat stav a pohyb majetku (přírůstek a jeho úbytek, vykazování hospodářského výsledku). Musí být dodrženo správné ocenění majetku...

Audit účetní závěrky

9. 12. 2015

Podle definice Komory auditorů České republiky je posláním a smyslem auditu vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní...

Konsolidovaná účetní závěrka

8. 12. 2015

Konsolidovaná účetní závěrka slouží k vykazování majetkových podílů. Jde o účetní uzávěrku, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou...

Metody konsolidace účetní závěrky

7. 12. 2015

Metoda plné konsolidace Metoda plné konsolidace předpokládá dominantní postavení mateřského podniku nad dceřiným podnikem. Mateřský podnik v tomto případě rozhoduje o veškerém majetku a...

Oceňování zásob

6. 12. 2015

Zásoby mají za úkol zajistit plynulost výroby a jejich snižování může vést k optimalizaci výrobního procesu. Jsou hlavním zájmem při zavádění metody JIT v podniku. Zásoby lze členit...

Hlavní finanční výkazy

5. 12. 2015

Bilance rozlišujeme na dva typy: stavové veličiny – stav k určitému okamžiku t Typickým příkladem stavové bilance je rozvaha nebo výkaz majetků a závazků. Rozvaha přechází...

Cash flow - výkaz peněžních toků

4. 12. 2015

Přehled o peněžních tocích (označovaný rovněž jako výkaz o cash flow) podává podrobnější informace o určité položce rozvahy. Předmětem cash flow jsou informace o přírůstcích a úbytcích peněžních...

Struktura daní v České republice

3. 12. 2015

Pro přímé daně je typické to, že mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisku fyzických a právnických osob. Daňový poplatník je u přímých daní adresný. Nepřímé daně jsou vázány na jednotlivé...

Zdaňovací období

2. 12. 2015

Zdaňovacím obdobím se rozumí doba, za kterou se vyměřuje daň. Pro její vyměření je nutné podat daňové přiznání a následně daň odvést příslušnému finančnímu úřadu. V podnikání se běžně setkáváme s...

Ekologické daně

1. 12. 2015

Ekologické daně byly v České republice zavedeny 1.1.2008, kdy vstoupil v platnost zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Povinnost platit ekologické daně ukládá i Evropská unie a...

Zaměstnanecké benefity a daně

30. 11. 2015

Zaměstnanecké benefity jsou oblíbené nejen u zaměstnanců, ale také u zaměstnavatelů. A to především proto, že zvyšují motivaci zaměstnanců a zároveň snižují základ daně pro výpočet daně...

Deník

29. 11. 2015

Zatímco do hlavní knihy zaznamenává podnikatel účetní případy z hlediska věcného, tak do deníku zachycuje účetní případy chronologicky za sebou. Tedy z hlediska časového, a to konkrétně dle...

Majetek společnosti – klasifikace aktiv

28. 11. 2015

Majetek podniku je souhrn prostředků, které podnik při své hospodářské činnosti využívá. Jedná se o věci hmotné povahy (pohledávky) i věci nehmotné povahy (licence, průmyslová práva). Aktiva jsou...

Tvorba rezervy na daň z příjmů

27. 11. 2015

Základní pravidlo pro tvorbu rezervy stanoví povinnost vytvářet rezervy pouze na očekávané výdaje. V případě rezervy na daň z příjmů je její užití třeba vykázat ke dni rozvahy, a to v rozvaze...

Daně při podnikání v Rakousku

26. 11. 2015

Koho zaujala myšlenka, že by se mohl v Rakousku pustit do podnikání, ať již jako pečovatel, což je v současnosti poměrně častá alternativa mezi prací a běžnou samostatně výdělečnou činností...

Daň darovací

25. 11. 2015

V případě daně darovací zde vystupují tyto právní subjekty: 1.     Nabyvatel – jde o subjekt, který majetek bezúplatně nabyl. 2.     Dárce – jde o subjekt, který majetek bezúplatně...

Daň dědická

24. 11. 2015

Předmětem této daně je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely dědické daně: 1.     Nemovitosti – do této kategorie spadají věci nemovité, byty a nebytové prostory, které se nacházejí...

Daň z převodu nemovitostí

23. 11. 2015

Převod nemovitosti znamená jednorázový bezúplatný převod vlastnictví dané nemovitosti z určité jedné osoby na osobu druhou. Právní subjekty: 1.     Převodce – vystupuje jako...

Daňová soustava

22. 11. 2015

Daňová soustava představuje v České republice soustavu daní. Hlavní představou daňové soustavy státu, tedy České republiky, je zajistit státu dostatek finančních prostředků. Díky daňové soustavě...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!