Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Principy oceňování

Cílem účetnictví je poskytnout spolehlivé a věrohodné informace o finanční a majetkové situaci podniku za předpokladu principu pořizovací neboli historické ceny.
Ceny se vztahují k době, kdy byl majetek pořizován, nakupován nebo vyráběn a jsou označovány jako historické. Ceny tržní se projeví až při prodeji majetku v důsledku uplatnění realizačního principu a principu poctivého zobrazení skutečnosti v účetnictví.

Tyto principy vyžadují, aby každá nakupovaná majetková složka byla evidována v její individuální pořizovací ceně (vlastními náklady) a následně je přeceňován. Existují dva okamžiky, k nichž dochází k oceňování:

  •  k okamžiku uskutečnění účetního případu (při pořizování aktiv a pasiv)
  •  k okamžiku sestavování účetních výkazů

Součástí účetní principů vstupuje zásada opatrnosti, která nedovoluje nadhodnocovat aktiva a výnosu podniku a naopak podhodnocovat závazky a náklady. Zabrání tak přenosu daných nejistot do budoucnosti. Mohou totiž ovlivnit finanční situaci firmy a její výsledek hospodaření. Je tedy potřeba:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

  • vykazovat v účetnictví pouze zisky dosažené k datu uzavření účtů
  • zohledňovat možné riziko nebo ztrátu, které mohou vzniknout během účetního období, i když je ještě neznáme
  • brát v úvahu snížení hodnoty, ať už je výsledek hospodaření zisk nebo ztráta
  • v souvislosti s dodržováním zásady opatrnosti nevytvářet skryté rezervy

Podle zákona o účetnictví je možné oceňovat aktiva a pasiva čtyřmi typy cen:

  • pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen s náklady s jeho pořízením související
  • reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
  • vlastní náklady - u zásob vytvořených vlastní činností jsou to přímé náklady vynaložení na výrobu, případně i částí nepřímých nákladů
  • vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořené vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!