Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka představuje procesy, které vedou ke správnému a věrnému obrazu účetnictví – tj. kontroly správnosti účtování a následné uzavírání účtů na konečný účet rozvažný a zjištění výše daně splatné a odložené. Výsledkem je účetní zisk a disponibilní zisk. Dalším krokem, který předchází sestavení účetních výkazů je kontrola bilanční kontinuity. Znamená, že kontrolujeme, zda stavy účtů na konci období odpovídají stavům na začátku běžného období.

Před sestavením účetní závěrky musí podnik vykonat řadu činností. K rozvahovému dni musí podnik zejména:

  • provést inventarizaci a vypořádat inventarizační rozdíly
  • ocenit aktiva a závazky k rozvahovému dni; cizí měnu přepočítat kurzem ČNB, deriváty a cenné papíry přepočítat reálnou hodnotou, majetkové účasti ocenit ekvivalencí
  • náklady a výnosy zařadit do správného období, s nímž časově souvisejí
  • posoudit existenci a výši opravných položek
  • posoudit existenci a výši rezerv
  • posoudit a vypočítat odloženou daň

V užším slova smyslu chápeme účetní uzávěrku jako uzavírání účtů a zjišťování výsledku hospodaření. Účty uzavíráme prostřednictvím Konečného účtu rozvažného. Výsledek hospodaření zjišťujeme na účtu Zisky a ztráty, kam převádíme na Md náklady z nákladových účtů v členění na náklady z provozní, finanční a mimořádné činnosti, a z výnosových účtů na stranu D. Zjišťujeme v první fázi účetní výsledek hospodaření, buď jako účetní zisk nebo ztrátu. Zároveň pro účely daně z příjmů zjišťujeme daň z příjmů jako dodatečný náklad, který po vyčíslení daňových nákladů a daňových výnosů a zjištění procenta daňové sazby převádíme v částce na účet zisku a ztráty. Daň z příjmů zjišťujeme dvojího druhu: splatnou a odloženou.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Po dokončení všech uzávěrkových operací přistoupíme k uzavírání účtů k rozvahovému dni. V tomto procesu zjišťujeme obraty stran Md a D jednotlivých syntetických účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů a účetní převod na účet Zisku a ztráty. Formální správnost účtování nám zajistí sestavení předvahy. Účetní závěrka následuje po účetní uzávěrce.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!