Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetní zásady

Jsou to všeobecně uznávané zásady, které představují teoretický základ účetnictví a tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. Nejsou nikde právně zakotveny, ale vyplývají z právních eventuelně zvykových norem:

1.Zásada účetní (hospodářské) jednotky

Účetnictví (sledování pohybu majetku a zjišťování výsledku hospodaření) se vede vždy za určitý ekonomický celek. V rámci účetní jednotky se mohou ale vytvořit různá střediska a jiné jednotky, které vedou relativně samostatné účetnictví, ale nakonec se vykážou výsledky a vztahy za jednotku jako celek. Dalším případem jsou holdingy. Účetnictví vede účetní jednotka za sebe a pro vykazování výsledků za skupinu podniků se vytváří tzv. konsolidace. Jde o sloučení výsledků hospodaření do jednoho celku.

2.Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky

Vychází ze zásady, že podnik nehodlá vstoupit do likvidace ani neomezí svoji činnost v budoucnosti. Pokud by byla doba trvání jednotky omezena, museli bychom provádět například jiné oceňování majetku podniku

3.Zásada věcné a časové srovnatelnosti nákladů a výnosů

Aktuální princip – náklady i výnosy účtujeme do období, do kterého patří a nikoliv kde byly příjmy nebo výdaje a dále, že k nákladům přiřazujeme příslušné výnosy.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

4. Zásada konzistence

Znamená věcnou a metodickou stálost mezi jednotlivými obdobími – srovnání účetních údajů za delší časové období.

5. Zásada opatrnosti

Při oceňování bereme ohled na možná rizika a ztráty, nejisté zisky neuvádíme. Vykazujeme majetek v ceně co nejnižší, ale závazky v ocenění co nejvyšším.

6.Princip „ historického „účetnictví

Při oceňování majetku dodržujeme princip historické ceny (pořizovací ceny). To už ovšem přestává být dominantní zásadou, neboť se kromě této zásady uplatňuje i princip oceňování tzv. reálnou hodnotou (zejména u cenných papírů).

7. Princip podstatnosti (materiality)

Uvádíme takové informace, které jsou podstatné (ve výkazech) a pro uživatele významné.

8. Princip objektivity účetních informací

Změny v rozvaze můžeme uvádět až když jsou objektivně zjištěny.


Zásady, které musíme uplatňovat při sestavování účetních výkazů, jsou:

  • Srozumitelnost informací
  • Přednost obsahu před formou
  • Závažnost informací
  • Srovnatelnost informací

Všechny tyto zásady nám předepisují naše legislativní normy: Zákon o účetnictví, Vyhlášky MF a České účetní standardy (o nich viz dále). Nepsanými principy účetnictví pak  jsou:

  • Podvojnost
    Každý zápis účetní operace zachycujeme dvakrát, jednou na stranu Md a podruhé na stranu D (vyplývá to z bilančního principu).
  • Souvztažnost
    O souvztažnosti hovoříme v souvislosti, když při konkrétní účetní operaci používáme dva nebo více účtů.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!