Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Vedení účetnictví neziskových organizací

Neziskové organizace svou registrací u rejstříkového soudu nabývají právní subjektivitu, stávají se právnickými osobami a tímto vzniká povinnost vedení účetnictví. Vedení účetnictví je nezbytné pro efektivní hospodaření, správný odvod daní a kontrolu s hospodařením peněz.

Podle širšího členění se považují za neziskové organizace subjekty, které jsou:

institucionalizované - mají institucionální strukturu (formální název, prostory, kontakty...) bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány

soukromé - jsou odděleny od státní správy

neziskové - znamená ve smyslu nerozdělování zisku, mohou vytvářet zisk, ovšem ten musí být použit na cíle dané organizace a nesmí docházet k přerozdělení zisku mezi vlastníky nebo vedení

samosprávné a nezávislé - vlastní postupy a struktury, jsou schopny řídit samy sebe

dobrovolné - využívají dobrovolnickou činnost formou neplacené práce nebo darů

Neziskovou organizací je jakákoliv organizace, která je založena z jiného účelu než je podnikání. Jde například o:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

• občanská sdružení včetně odborů,

• politické strany a politická hnutí,

• církve a náboženské společnosti včetně jimi zakládaných právnických osob,

• obecně prospěšné společnosti,

• zájmová sdružení právnických osob,

• organizace s mezinárodním prvkem,

• nadace a nadační fondy,

• společenství vlastníků jednotek,

• veřejné vysoké školy,

• honební společenstva,

• profesní a jiné komory,

• jiné subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání.

Církve, náboženské společnosti, občanská sdružení, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek mohou vést účetnictví ve zjednodušené podobě jako účetní soupis, kde jsou evidovány pouze účetní skupiny. V účetnictví neziskových organizací nejsou tvořeny rezervy a opravné položky, účetní závěrka se sestavuje v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny.

Tedy až na tyto výjimky, účetní jednotky vedou účetnictví v plném rozsahu, souběžně v účetním deníku v hlavní účetní knize a analytické knize. Zákon o účetnictví doplňují vyhlášky ministerstva financí, které vymezují účetní metody a jejich obecné uspořádání.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!