Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zákon o účetnictví 2012

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. prochází každoročně řadou změn. K 1.1.2012 byl upraven zákonem č. 255/2011 Sb. Tento zákon mění § 3, § 4, § 17, § 18 odst. 2, § 21 odst. 1, § 21a odst. 3, § 24 odst. 5, § 27; nové přechodné ustanovení.

Část první - Obecná ustanovení

V případě přeměn společností účetní období začíná rozhodným dnem a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl zápis proveden.

Účetní období může být delší než 12 měsíců

• při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,

• při zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku,

• stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců před počátkem běžného účetního období,

• stanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis rozvahový den ve lhůtě do 3 měsíců po konci běžného účetního období a neodporuje-li takového prodloužení smyslu rozvahového dne běžného účetního období,

• připadne-li rozhodný den u nástupnické účetní jednotky, rozdělované odštěpením nebo u přejímajícího společníka do období 3 měsíců před skončením kalendářního nebo hospodářského roku.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Uplatnit hospodářský rok jde navíc před koncem běžného účetního období, podle toho, který z termínů nastává dříve. Změnu účetního období lze v účetním období pouze jednou.

Hospodářský rok lze také uplatnit do 30 dnů ode dne vzniku účetní jednotky nebo nástupnickou účetní jednotkou.

Část druhá - Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

§ 17 Otevírání a uzavírání knih

Nástupnická účetní jednotka, která nebyla zúčastněná, otevírá knihy ke dni zápisu přeměny společnosti.

V případě převodu na jiného společníka, který nevede účetnictví, zanikající účetní jednotka uzavírá knihy ke dni předcházejícímu den zápisu přeměny společnosti.

Netýká se, je-li při přeměně společnosti shodný s rozhodným dnem. Při této přeměně uzavírají jednotky zúčastněné ke dni předcházejícímu rozhodný den. K rozhodnému dni otevírají knihy pouze nástupnické účetní jednotky.

Část třetí - Účetní závěrka

§ 18 účetní závěrka

Pokud je den zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku shodný s rozhodným dnem, u zanikající účetní jednotky se podpisovým záznamem rozumí podpisový záznam osoby, která vykonávala funkci statutárního orgánu, neurčí-li jinak.

§ 21a Způsoby zveřejňování

Účetní jednotky mají povinnost zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny jiným způsobem.

Část čtvrtá - Způsob oceňování

§ 24

Účetní metodu oceňování majetku upraví prováděcí právní předpis včetně možností použití způsobu oceňování v případě přeshraniční přeměny, vkladu nebo prodeji podniku.

§ 27

Pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev ukládá povinnost ocenění jmění při přeměně společnosti, oceňuje se majetek a závazky reálnou hodnotou v případech stanovených prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis stanoví i okamžik účtování o ocenění reálnou hodnotou.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!