Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kontrolní komise družstva

Kontrolní komise je jedním ze třech orgánů družstva. Jak již název napovídá, jedná se o kontrolní orgán, který zkoumá všechny činnosti družstva, dále také projednává stížnosti jednotlivých členů nebo kontroluje doklady o tom, jak družstvo hospodaří, případně vyžaduje sjednání nápravy.  

Komise není závislá na dalších orgánech družstva, může tedy kontrolovat jak členskou schůzi, tak i představenstvo. Pro družstva do 50 členů není zřízení kontrolní komise dle zákona povinné. Mohou ji uložit pouze stanovy.  

 

Čím se zabývá kontrolní komise  

Kontrolní komise má v družstvu celou škálu pravomocí. V první řadě dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, kterou musí členská schůze projednat a schválit. Podobně řeší také návrh na rozdělení zisku, návrh na úhradu ztráty družstva nebo návrh na uhrazovací povinnost členů.  

Pokud shledá v těchto dokumentech nějaké nedostatky, musí na ně upozornit členy představenstva a měla by také rovnou dohlédnout na zjednání nápravy. V rámci toho musí orgány družstva oznamovat veškeré skutečnosti, které by mohly závažně ovlivnit hospodaření nebo postavení na trhu.  

Členové kontrolní komise se mohou účastnit jednání představenstva a dalších orgánů, které zřizují stanovy. Měl by být vybrán právě jeden člen, který k tomuto získá pověření. Jestliže se z komise nikdo takový nevybere, připadá pak tato pravomoc předsedovy komise, který je volen všemi členy, jak by měly uvádět stanovy.  

Kontrolní komise se rozhoduje na základě většiny hlasů, pokud stanovy neurčí jinak. Minimální počet členů jsou 3. O jejím jednání se vyhovuje zápis, který musí být podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Předává se spolu se seznamem přítomných členů komise.  

Pro členy kontrolní komise běžně platí zákaz konkurence, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. Nesmí být tedy například členem představenstva družstva nebo jinou osobou, která by dle obchodního rejstříku mohla jednat za družstvo. Pokud některý člen kontrolní komise již nechce činnost vykonávat, musí být bez odkladu na jeho místo zvolen někdo jiný.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!