Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pravomoci členské schůze družstva

Členská schůze je hlavním orgánem družstva. Při založení družstva se schází ustavující členská schůze, která například schvaluje stanovy společnosti a zajišťuje tak, že družstvo vůbec vznikne.    

Členská schůze je alternativou k valné hromadě u společnosti s ručením omezeným nebo u akciové společnosti. Právo zúčastnit se jí mají všichni členové družstva, dále také likvidátor a další osoby, které jsou uvedené v zákoně o obchodních korporacích.  

 

Jak postupovat při svolání členské schůze  

Pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit osobně, můžete dát někomu plnou moc a tento člověk vás bude zastupovat, a to na jedné nebo i na více schůzích. K účasti na členské schůzi byste měli obdržet pozvánku, která musí být uveřejněna nebo zaslána alespoň 15 dní před jejím konáním. Nemusí být adresována osobně členovi družstva, stačí ji zveřejnit například na internetové stránky.  

Členská schůze by se měla sejít alespoň jednou ročně. Ve lhůtách, které jsou uvedeny ve stanovách družstva, ji svolává představenstvo. Jednou za rok má členská schůze za úkol projednat řádnou účetní závěrku a to musí učinit nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Představenstvo může členskou schůzi svolat kdykoliv, kdy uzná, že je to z pohledu družstva nutné, například při velké finanční ztrátě nebo při úpadku.  

 

Působnost členské schůze  

Veškeré pravomoci členské schůze jsou uvedeny v zákoně o obchodních korporacích. My si zde vyjmenujeme ty nejzásadnější. Členská schůze v první řadě mění stanovy družstva, dále volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, určuje výši odměn členů představenstva a kontrolní komise, schvaluje účetní závěrku, smlouvu o výkonu funkce, poskytnutí finanční asistence nebo převod či zastavení závodu.  

Členská schůze také rozhoduje o námitkách, které jsou podány proti vyloučení člena družstva, o rozdělení zisku nebo o způsobu úhrady ztráty, o uhrazovací povinnosti, použití rezervního fondu, o možnosti vydávání dluhopisů nebo o transformaci družstva. Volí a odvolává likvidátora a stanovuje výši jeho odměny, zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem musí schválit. Další pravomoci členské schůzi mohou uložit také stanovy.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!