Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová soustava a principy jejího uspořádání

-          daňová soustava = souhrn daní vybíraných v určitém státě v určitém čase, upravené v daňových zákonech

-          daňový systém = širší pojem – soustava daní, právně, organizačně a technicky konstituovaný systém institucí, které zabezpečují správu daní, jejich vyměřování, vymáhání a kontrolu a systém nástrojů, metod a pracovních postupů, které tyto instituce uplatňují ve vztahu k daňový subjektům, případně vůči dalším osobám

-          daňový systém se utvářel působením mnoha vlivů – ekonomických, politických, sociálních

-          ekonomové již od dob Adama Smithe předkládají návrhy na požadavky optimality daňového systému – kritéria odhadu kvality daň. systému – nejdůležitější jsou tyto:

·         výnos by měl být dostatečný

·         rozdělení daňového zatížení by mělo být rovnoměrné, každý občan by měl platit spravedlivý podíl

·         důležité, místo, kde se daň ukládá, ale i místo, kde daň v konečném důsledku ekonomicky působí

·         daně by měli vybírat tak, aby minimalizovaly zásahy do ekonomických rozhodnutí na jinak efektivních trzích (daňová neutralita)

·         daňový systém by měl umožňovat levnou a jednotnou správu a měl by být srozumitelný

·         administrativní a další náklady by měli být co nejnižší, aniž by se tím narušily ostatní cíle

-            kriteria by měla být souladná – pokud jsou v rozporu, měl by se najít kompromis

-            daňovou soustavu tvoří souhrn platných pr. předpisů upravujících jednotl. daně – podle Engliše je konkrétní daňová soustava výslednicí politických sil různých skupin ideových a zájmových

-            vychází ze zákona o soustavě daní 212/1992, který byl k lednu 2004 zrušen zákonem 353/2003 o spotřebních daních

-            vycházel z ústavního rozdělení pravomocí a kompetencí ve federaci – v unitární republice se stal nadbytečným

-ve smyslu zákona o soustavě daní je daňová soustava tvořena následujícími daněmi:

  1. DPH
  2. daně spotřební, a to:

         daň z minerálních olejů

         daň z lihu

         daň z piva

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

         daň z vína a meziproduktů

         daň z tabákových výrobků

  1. daně energetické

§  ze zemního plynu a některých dalších paliv

§  z pevných paliv

§  z elektřiny

  1. daně z příjmů

       daň z příjmů FO (dále jen DPFO)

       daň z příjmů PO (dále jen DPPO)

  1. daň z nemovitostí                                                                            
  2. daň silniční
  3. daně převodní

§  daň z dědictví a darování

§  daň z převodu nemovitosti

(daně k ochraně životního prostředí – takový zákon, kterým by se stanovila tato daň ještě nebyl přijat)

 

-jednotlivé daně jsou upraveny zákony, které nabyly účinnosti dnem 1.ledna 1993. Tím je naplněno ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny, které stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona

-daňová soustava při klasifikaci daní vychází z členění daní na daně nepřímé a přímé:

§  přímé daně jsou označují ty daně, které postihují zdaňovaný příjem při jeho vzniku

~         přímé daně důchodového typu představují daně z příjmů, kde se přešlo od systému analytického zdanění k systému syntetického zdanění příjmů. Daně z příjmů se člení na DPFO a DPPO

~         k přímým daním majetkového typu patří daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Zvláštní postavení má daň silniční

 

§  nepřímé daně se spojují s příjmem při jeho realizaci (spotřebě).

 nepřímým daním patří :  DPH a spotřební daně, energetické daně

Daňová soustava v kontextu se směrnicemi EU

§  smlouva o založení ES se zabývá daňovou problematikou v hlavě 5 – Společná pravidla pro soutěž, daně a sbližování právních předpisů

-článek 90 zakazuje vládám uvalovat na dovážené výrobky jiné (vyšší, znevýhodňující) daně, nežli jsou uplatněny na domácí výrobky

-článek 91 stanoví, že v případě vývozu výrobků do jiných členských států nesmí refundace daní převýšit objem daní, které byly původně vybrány

-článek 92 zakazuje zvýhodnění vývozu do členských zemí ES formou úlev na přímých daních i obráceně postih dovozu z členských zemí daňovými opatřeními

-článek 93 ukládá Radě, aby na základě doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem přijala opatření pro harmonizaci zákonodárství týkajícího se nepřímých daní v míře, která je nezbytná pro zřízení a fungování jednotného trhu

-tyto články se zabývají prakticky jen nepřímými daněmi, pouze článek 92 se dotýká také přímých daní.

-            oblast přímých daní zůstává plně v kompetenci členských vlád. Pouze u nepřímých daní se mluví o harmonizaci příslušného zákonodárství, tedy nejde o unifikaci nebo o společnou politiku nepřímých daní

-            několik normativních aktů ES

Ø  směrnice o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní

Ø  tzv. Arbitrážní konvence

Ø  směrnice o fúzích

Ø  směrnice o mateřských a dceřiných společnostech

Ø  směrnice o úsporách

Ø  směrnice o úrocích a licenčních poplatcích

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!