Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dlouhodobý finanční majetek a jeho účtování

Dlouhodobý finanční majetek se účtuje ve skupině 06 Dlouhodobý finanční majetek. Evidují se zde např. nejsou určené k obchodování.

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

Účtuje se na stranu MD účtu 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku v pořizovací ceně (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Pořizovací cena zahrnuje cenu cenného papíru nebo podílu, odměny makléřů, za poradenskou činnost, poplatky a další.

Zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtují na stranu Dal účtu 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. Přechodné snížení ceny zaúčtujeme na účtu 559 Tvorba zúčtování ostatních opravných položek na stranu MD a na účet 096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku na stranu Dal.

Prodej dlouhodobého finančního majetku účtujeme ve dvou krocích jako tržba z prodeje DFM - pohledávka 315, 378/661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů a vyřazení DFM – náklad 561 Prodané cenné papíry a podíly / 06x vyřazení DFM.

Jednotlivé účetní skupiny 06

061 Podíly v ovládaných a řízených osobách

Účetní jednotka musí být většinovým společníkem, podílet se na základním kapitálu jiné společnosti alespoň z 40% a mít většinu hlasovacích práv.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní jednotka se podílí na základním kapitálu jiné společnosti z 20 až 40 % a nemá rozhodující vliv na řízení dané společnosti, má pouze podstatný vliv.

063 Ostatní (realizovatelné) cenné papíry a podíly

Účetní jednotka má méně než 20% podíl na základním kapitálu jiné společnosti a má pouze menšinový vliv na řízení společnosti. Současně se na tento účet účtují i jiné cenné papíry, které nejsou určeny k obchodování.

Výplata dividend nebo podílů na zisku z účtů 061, 062, 063 účtujeme, jako pohledávky na strnu MD účtu 378 Jiné pohledávky a na stranu D výnosového účtu 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku na stranu Dal (378/665).

065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Účtujeme dluhopisy a směnky s dobou splatnosti delší než 1 rok, které účetní jednotka nemá v úmyslu prodat před dobou splatnosti.

066 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba

Délka půjčky musí být delší než jeden rok a jde o úvěry, které poskytuje účetní jednotka, která má podstatný vliv na řízení dceřiné společnosti.

067 Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry

Účetní jednotka poskytuje jiné osobě půjčku se splatností delší než 1 rok. Účtujeme zde i vklad účetní jednotky jako tichého společníka jiné osobě.

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Účtujeme termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok a pokud je účetní jednotka pronajímatelem podniku, vyřadí pronajatý majetek souvztažně s účtem 069 na straně MD
 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!