Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dohody o podpoře a ochraně investic

-            devizový zákon naplňuje zásadu mezinárodního práva, která stanoví, že stát nesmí zdůvodňovat nesplnění mezinárodní smlouvy odkazem na vnitrostátní předpisy - přiznává proto vyšší právní sílu mezinárodním smlouvám, kterými je vázána ČR, obsahují-li odchylnou úpravu od ustanovení devizového zákona

-            dvoustranné mezistátní dohody o podpoře a ochraně investic patří mezi tzv. prezidentské dohody – vyjadřují s nimi souhlas obě komory Parlamentu, jsou ratifikovány prezidentem, ve Sbírce mezinárodních smluv je vyhlašováno jejich plné znění a před jejich ratifikací rozhoduje Ústavní soud o jejich souladu s ústavním pořádkem ČR

-            v době zahájení transformace naší ekonomiky bylo nezbytné získat zahraniční investory – bylo proto nutné vytvořit určitý systém garancí, jež by jim zaručily vhodné ekonomické podmínky pro jejich investice (záruka proti vyvlastnění a znárodnění investic a záruka volného převodu zisku i celé investice do státu investora); tyto garance je potřeba poskytnout bez ohledu na případný vývoj nebo odlišnou úpravu vnitrostátního právního řádu prostřednictvím instrumentu mezinárodního práva veřejného a takovýmto instrumentem jsou právě dohody o podpoře a ochraně investic

-            i když většina záruk je zakotvena vnitrostátním právam, investoři argumentují, že může rychle dojít ke změně vnitrost. pr.; navíc záruky zakotvené v mezinárodní smlouvě jsou mezinárodněprávně vynutitelné

-            obecně tyto dohody stanoví povinnost smluvních států vytvářet příznivé podmínky pro investory z druhého státu, obsahují doložku nejvyšších výhod, úpravu náhrady škody způsobené vyvlastněním, úpravu převodů plateb spojených s investicemi a převodů výnosů z investic a dalších plateb, postoupení práv a řešení sporů mezi smluvním státem a investorem z druhého smluvního státu

-            poskytují i významné záruky pro české investory, kteří mají zájem o majetkové účasti na podnikání v zahraničí, tj. ve státech, se kterými ČR uzavřela dohodu o podpoře a ochraně investic - tyto dohody tedy působí recipročně

-            investice jsou zpravidla definovány těmito dohodami šířeji, než je definice přímých investic obsažená v devizovém zákoně – jedná se o veškeré majetkové hodnoty, investované v souladu s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Mezi investice patří např.:

Ø movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky apod.

Ø akcie, obligace, vklady společností nebo jakékoliv jiné formy účasti na společnosti

Ø peněžní pohledávky nebo nároky na jakoukoli činnost mající hospodářskou hodnotu související s investicí

Ø práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně autorských práv, průmyslová majetková práva, práva z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwillu, spojená s investicí

Ø práva vyplývající ze zákona nebo smluvního ujednání, licence či povolení, včetně koncesí k průzkumu, těžbě a využití přírodních zdrojů

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

-            investorem se rozumí jakákoliv FO nebo PO jednoho ze smluvních států, která investuje na území druhého smluvního státu

-            výnosy znamenají částky plynoucí z investice a zahrnující zejména zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky

-            podpora investic bývá vyjádřena jako závazek obou smluvních států povolovat investice investorů druhého smluvního státu a poskytovat těmto investicím spravedlivé a rovné zacházení, a jako garance, že proti těmto investicím nebudou použita diskriminační opatření; smluvní stát má podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory; investice musí mít zajištěno řádné a spravedlivé zacházení, požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhého státu

-            ochrana je poskytnuta jak investicím a jejich výnosům, tak i reinvesticím. Tato ochrana spočívá jednak v záruce, že investice investorů jednoho smluvního státu nesmějí být na území druhého smluvního státu vyvlastněny či znárodněny, s výjimkou případů provedených ve veřejném zájmu a zaručujících odškodnění. Jestliže investice investorů utrpí následkem války, výjimečného stavu, nepokojů či jiných podobných událostí na území druhého státu, poskytne jim tento stát zacházení, jde-li o restituci, náhradu škody či vyrovnání, ne méně příznivé, než jaké poskytne tento stát svým vlastním investorům či investorům třetího státu

-            doložka nejvyšších výhod znamená, že smluvní země poskytne na svém území investicím nebo výnosům investorů druhé země zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů či investorů jakéhokoliv třetího státu, je-li výhodnější

-            dalším nástrojem ochrany investic je záruka volného převodu všech plateb souvisejících s investicemi, včetně výnosu z investice a výtěžku v případě likvidace nebo prodeje investice a včetně měnové konverze. Demonstrativní výčet těchto převodů zahrnuje:

Ø kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice

Ø výnosy z investice

Ø částky na splácení půjček uznaných oběma smluvními státy za investici

Ø prostředky získané z prodeje nebo likvidace investice

Ø odškodnění

Ø platby spojené s postoupením práv

Ø výdělky FO za práci a služby provedené v souvislosti s investicemi

-            ↑ překonáno platným devizovým zákonem, který všem cizozemcům, tedy bez ohledu na to, zda jde o investory či nikoliv, zaručil volnou směnitelnost české měny v jejich držení a volný převod devizových prostředků do zahraničí

-            dohody obsahují také úpravu řešení sporů. Jakýkoliv spor mezi investorem jednoho smluvního státu a druhým smluvním státem v souvislosti s investicí na území tohoto druhého státu (tzv. diagonální spor), je předmětem jednání mezi stranami sporu. Jestliže spor nebude v určité lhůtě (zpravidla 6 měsíců) urovnán, je investor oprávněn spor předložit těmto institucím (podle svého výběru):

Ø příslušnému soudu smluvního státu, na jehož území byla investice uskutečněna

Ø Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (Internatonal Center for Settlement of International Disputes), podmínkou však je účast obou smluvních států v Úmluvě o řešení sporů z investic mezi státy

Ø rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustanovenému podle rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL)

-            sporý týkající se výkladua použití dohody o ochraně a podpoře investic, by měly být vyřešeny konzultacemi nebo diplomatickou cestou – pokud se nezadaří, může jej sml. strana předložit rozhodčímu soudu stanovenému ad hoc způsobem stanoveným dohodou

-            dohody bývají sjednávány s dobou platnosti většinou na 15 – 20 let, což zaručuje nediskriminační zacházení pro investory smluvních států a jejich investice na území druhého státu pro dostatečně dlouhou dobu, a to většinou s možností automatického prodloužení na další 5-ti až 10-ti leté období

-            v některých dohodách je obsaženo ustanovení o zpětné účinnosti těchto dohod v tom smyslu, že ustanovení dohod se vztahuje i na investice uskutečněné v minulosti po určitém datu (často např. po 1.1.1950). Hlavním smyslem tohoto ustanovení je zajištění stejné ochrany investic uskutečněných před platností dohody, jako pro investice uskutečněné po nabytí platnosti dohody.

-            termín 1/1/50 byl stanovens ohledem na dobu ukončení vydávání konfiskačních a znárodňovacích předpisů – byl vyjádřen zájem na tom, aby investice dotčené těmito předpisy nepožívaly ochranu dohod na ochranu a podporu investic

Za vyvlastnění majetku jiných států bylo naším státem již poskytnuto odškodnění za konkrétní majetek, nebo ve formě odškodnění globálního.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!