Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jednoduché účetnictví

Pojem jednoduché účetnictví se používal v zákoně o účetnictví do roku 2004. Po tomto roce bylo jednoduché účetnictví nahrazeno tzv. daňovou evidencí podle zákona o daních z příjmů.

Jednoduché účetnictví byl účetní systém, který byl určen pro malé podniky v České republice. Nezachycovalo se na dvou účtech, jak je u podvojného účetnictví a hospodářský výsledek se nepočítal z výnosů a nákladů, ale z výdajů a příjmů. Z toho vyplývá, že je založen pouze na peněžní bázi. Nevýhodou byla nesystémovost a neucelený kontrolní systém.

Používají se tyto účetní knihy

• peněžní deník

• kniha pohledávek a závazků

• inventární kniha nebo inventární karty investičního majetku

• kniha finančního majetku

• kniha zásob

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

• kniha cenin

• mzdové listy

• inventární knihy rezerv

• časové rozlišení

Úkolem jednoduchého účetnictví bylo vést průkaznou evidenci o majetku a závazcích, podávat přehled o stavu pohledávek a závazků, poskytnout podklady pro stanovení daňového základu a stanovit účetní závěrku. Řádná účetní závěrka je k poslednímu dni účetního období, mimořádná účetní závěrka je ke dni skončení činnosti nebo ke dni zahájení a skončení konkurzu.

Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Vedou ji fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, není účastníkem sdružení a není zapsán v Obchodním rejstříku, potom má povinnost vést účetnictví (bývalé podvojné účetnictví).

Daňová evidence obsahuje daňovou evidenci příjmů a výdajů a daňovou evidenci majetku a závazků. Vše musí být doloženo doklady, které je potřeba archivovat.

Jako příjmy a výdaje evidujeme za daný kalendářní rok:

• příjmy obdržené hotově, bankou nebo fyzicky od 1.1. do 31.12.

• vydané daňově uznatelné výdaje od 1.1. do 31.12.

• odpisy dlouhodobého majetku

• stravné při cestovních cestách

• výdaje na auto

Při evidenci stačí pouze dvě kolonky - zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje. není potřeba dělit podle druhů nebo sledovat pohyb peněz v pokladně či bance.

Součástí daňové evidence majetku a závazků je inventura majetku, přehled pohledávek a přehled závazků.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!