Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Metody konsolidace účetní závěrky

 Metoda plné konsolidace

Metoda plné konsolidace rozumí agregaci účetních výkazů mateřské a dceřiné společnosti do konsolidovaných účetních závěrek za celou skupinu. Provádí se to sčítáním shodných položek aktiv, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů řádek po řádku, pro všechny členy konsolidačního celku. Tato skupina nemá žádnou právní formu, zaměstnance nebo majetek, vystupuje pouze jako pomyslná entita. Vzniklé konsolidované účetní výkazy neslouží k rozdělování či přerozdělování zisku, nejsou použity pro daňové účely. Agregace nezahrnuje vzájemné transakce mezi podniky. Náročnost konsolidací je přímo úměrná složitosti celku, jehož se konsolidace týká. Výsledkem konsolidace musí být jediný soubor konsolidovaných účetních výkazů, který bude zahrnovat všechny podíly a účasti mateřské společnosti na všech podnicích celku.

Velmi důležité je zveřejnění menšinového (minoritního) podílu, který představuje část připadající na malé akcionáře dceřiných podniků. V konsolidované rozvaze je vykázán na samostatném řádku, tedy odděleně od vlastního kapitálu, který náleží akcionářům.

Datum, k němuž se sestavují konsolidované výkazy, se nazývá termín konsolidace. Pro podniky ze stejných zemí jsou tato data shodná. V případě zahraničních podniků lze problém vyřešit dvojím způsobem:

  • formou mezitímních účetních výkazů, které sestavuje dceřiná společnosti v případě jiného termínu než je konsolidace mateřského podniku,
  • zahrnutím operací, které nastaly ve vztahu mateřská – dceřiná společnost v období mezi termínem individuálních účetních výkazů dcery a termínem konsolidovaných výkazů v případě, že dceřiný podnik sestavuje výkazy sice v jiném termínu než matka, ale stále se ještě vleze do povoleného časového rozmezí.

Používání shodných účetních a konsolidačních pravidel mateřských a dceřiných společností je podmínkou pro sestavení věrných konsolidovaných výkazů.

Ekvivalenční metoda

Používá se při podstatném vlivu zakládajícím vztah investor – přidružený podnik. V individuálních výkazech investora se při této metodě nabytý majetkový podíl prvotně zaznamená v pořizovacích nákladech a vykáže se v rozvaze v rámci dlouhodobých aktiv, a to na samotném řádku.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Následně, po datu akvizice, investor ve svých individuálních účetních výkazech upravuje účetní ocenění této finanční investice tak, aby vyjadřovala aktuální podíl investora na čistých aktivech přidruženého podniku. Přitom se rozlišují tři typy změn, jež nastaly u přidruženého podniku:

  • Změna VK jako důsledek dosaženého zisku/ztráty za účetní období.
  • Změny ostatních složek VK
  • Příděly ze zisku

Ekvivalenční metoda je založena na vlastnické koncepci. Umožňuje vlastníkům znát svůj podíl na majetku a zisku přidružených společností, který odpovídá vlivu mateřského podniku. Jednotlivé položky výkazů podniku ve skupině se neagregují, konsolidované výkazy se doplní o nové položky

Metoda poměrné konsolidace

Tato metoda se používá při spolukládání společného podnikání, kdy jednotliví spoluvlastníci mají vyrovnaný, shodný vliv. Účetní zobrazení hospodářské činnosti závisí na typu společného podnikání, které se může uskutečňovat ve třech formách:

  • Spoluovládané operace

Ve svých individuálních účetních výkazech zobrazí spoluvlastník svůj podíl na společném podnikání tak, že v nich vykáže:

aktiva, která ovládá a závazky, které na sebe bere,

náklady, které mu ze společného podnikání vznikají a svůj podíl na výnosech, které pocházejí ze společného podnikání.

Pro spoluovládané operace se nepožaduje oddělené vedení účetnictví ani sestavování individuálních účetních výkazů. Spoluvlastníci by však měli vyhotovovat manažerské výkazy tak, aby mohli řídit výkonnost společného podniku.

  • Spoluovládaná aktiva

Ve svých individuálních účetních výkazech zobrazí spoluvlastník svůj podíl na společném podnikání tak, že v nich vykáže:

svůj podíl na spolukládaných aktivech, která by měl do rozvahy zařadit podle jejich povahy, nikoli však souhrnně jako finanční investici,

všechny závazky, které mu vznikly v souvislosti s jeho podílem ve spolukládaných aktivech,

svůj podíl na všech nákladech a výnosech vyvolaných spolukládanými aktivy.

  • Spoluovládané jednotky

Tento typ společného podnikání vede k založení samostatné právnické osoby, která vede své vlastní účetnictví a sestavuje individuální účetní výkazy jako jiné podniky. Tyto účetní výkazy jsou následně vstupními informacemi pro jednotlivé spoluvlastníky, kteří vykáží svoji účast ve spolukládané jednotce buď metodou poměrné konsolidace, nebo metodou ekvivalence.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!