Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Charakteristika

-            MS o zamezení dvojího zdanění omezuje právo sml. státu požadovat v určitém případě placení daně od FO nebo PO, která v tomto státě podléhá zdanění podle vnitrostátních daňových předpisů.

-            takové smlouvy mění právní režim zdanění stanovený vnitrostátními daňovými předpisy a proto vyžaduje schválení podle ústavněpr. předpisů tohoto státu,

-            nenahrazují vnitrost. předpisy, ani nezakládají nové právo státu požadovat placení daně; mění pouze právní režim zdanění, a to v zásadě jen ku prospěchu daňových subjektů

-            jestliže určitý příjem není podle vnitrostátních daňových předpisů sml.státu podroben zdanění, nemůže tento stát takový příjem zdanit, ani když mu MS tento příjem vyhrazuje ke zdanění. I když byl vyhrazen ke zdanění jednomu státu a ten možnosti nevyužil, nemůže ho zdanit druhý. Je tedy vedle dvojího zdanění skutečného vyloučeno i dvojí zdanění možné

-            MS o ZDZ v ČR patří mezi tzv. prezidentské smlouvy (pravomoc je sjednávat přísluší dle čl. 63 Ú prezidentovi, který může pravomoc delegovat na vládu nebo s jejím souhlasem na jednotl. členy, což bývá často případem těchto MS, kt. obvykle sjednává a podepisuje ministr financí), podle čl. 49 Ú jde o smlouvy:

o         upravující práva osob,

o         hospodářské smlouvy všeobecné povahy a

o         smlouvy o věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu

-            podléhají ratifikaci Parlamentu (obou komor) a ještě předtím rozhoduje ÚS o jejich souladu s ústavním pořádkem.

-            teprve potom může být ratifikována prezidentem

-            nabývá platnosti po výměně ratifikačních listin a je publikována ve Sbírce MS; vyhlášením se stává součástí pr. řádu ČR, v případě rozporu má přednost před zákonem; účinnosti nabývá zpravidla prvním dnem následujícího kalendářního roku

-            jsou obvykle sjednávány převážně jako smlouvy dvoustranné

 

Základní principy smluv:

 

výklad

-            pravidla výkladu MS jsou obsažena v článku 31-33 Vídeňské úmluvy o smluvním právu.

-            dle úmluvy má být MS vykládána v dobré víře, v souladu s obvyklým významem a s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy

-            při výkladu smlouvy nutno přihlížet k pozdějším dohodám a k příslušným pravidlům MP

-            podle praxe uplatňované v ČR vykládá MS o ZDZ ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Takový výklad však nemá právní závaznost (X jiným případem je, pokud MS vysloveně zmocňuje MF, aby řešilo obtíže nebo pochybnosti při výkladu či aplikaci)

 

vzorové smlouvy

a)       VS vypracovaná Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

-                        použití na MS o ZDZ mezi hospodářsky vyspělými státy

b)       VS a doporuční Organizace spojených národů (OSN)

-                        použití na MS o ZDZ mezi hospodářsky vyspělými a rozvojovými státy

-            některé státy preferují vlastní vzory (USA)

-            s ohledem na ústavněprávní předpisy smluvních států jsou smlouvy sjednávány buď jako smlouvy mezi státy nebo jako smlouvy mezi vládami smluvních států – z hlediska našeho pr. pohledu fakticky vlastně není rozdíl

-             

metody

-            dvojí zdanění se podle ustanovení mezinárodních smluv vylučuje tím, že jednotlivé druhy příjmů se vyhrazují (přidělují) ke zdanění buď státu bydliště či sídla příjemce (tzv. stát domicilu nebo stát příjemce)

-            nebo státu zdroje příjmu (tzv. stát zdroje), nebo se právo ke zdanění určitého příjmu rozděluje mezi oba smluvní státy

-            smlouvy o zamezení dvojího zdanění se vztahují na daňové rezidenty (tuzemce) smluvních států bez ohledu na jejich státní příslušnost.

-            státní příslušnost je při plnění smluv relevantní pouze výjimečně ( např. MS s USA)

vybraná typická ustanovení smluv

definice

-            důležité výrazy jsou v zájmu jednotné interpretace ve smlouvě přímo definovány

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

-            výrazům, které nejsou definovány se přikládá význam jaký mají v daňovém právu státu, který smlouvu aplikuje

 

daňový domicil

-            takto označujeme vztah poplatníka – daňového rezidenta ke státu, který je založen jeho osobní daňovou příslušností.

-            dvojí daňový domicil znamená, že určitá osoba splňuje podmínky osobní daňové příslušnosti ve dvou státech a je tudíž v obou státech podrobena zdanění svým celosvětovým příjmem.

-            MS o ZDZ stanoví tzv. kritéria přednosti, která se postupně aplikují, až se vylučovací metodou dospěje k závěru, že osoba s dvojím daňovým domicilem je pro účely MS o ZDZ považována za daňového rezidenta pouze jednoho smluvního státu

-            jde-li o FO, dává první kritérium obvykle přednost smluvnímu státu, ve kterém má FO k dispozici stálý byt.

-            má-li stálé byty v obou státech, dává další kritérium přednost smluvnímu státu, s nimiž jsou osobní a hospodářskou pouta této osoby nejužší.

-            dalšími kritérii jsou obvyklý pobyt a konečně státní občanství.

-            nedospěje-li se touto cestou k jedinému domicilu, dohodnou se ministerstva financí smluvních států o řešení. U PO bývá často rozhodujícím kritériem místo skutečného vedení této osoby

 

zdanění obchodních a průmyslových zisků podniků

-            zisky z obchodní a průmyslové činnosti podniku mohou být zdaněny jen ve smluvním státě, jehož je provozovatel daňovým rezidentem (kde má daňový domicil)

-            v druhém smluvním státě mohou být zisky podniku zdaněny jen s podmínkou, že byly docíleny z činnosti, vykonávané ve stálé provozovně podniku umístěné v tomto druhém státě

-            stálou provozovnou se rozumí: trvalé zařízení, ve kterém podnik vykonává zcela nebo z části svou činnost (např. obchodní zastoupení, dílna, prodejna…)

-            tyto zásady neplatí pokud má smlouva zvláštní ustanovení

 

zabránění daňovému úniku

-            k únikům dochází zejména skrytým převodem zisků mezi podniky se sídlem v různých státech ve vlastnictví téže osob

-            MS o ZDZ dávají právo daňovým úřadům smluvních států, upravit v případě zjištění daňového úniku skrytým převodem zisku daňový základ na takovou výši, jaká odpovídá objektivním podmínkám, za nichž obchodují podniky na sobě nezávislé – tzv. princip tržního odstupu ( arm´s length – na odstup paže)

 

zdanění zisků z letecké a námořní dopravy

-            v četných případech je letecká doprava mezi dvěma státy prováděna na základě vzájemnosti. Tzn. že se na ní podílejí podniky obou států rovným dílem

-            MS o ZDZ vyhrazují právo zdanit zisky z letecké a námořní dopravy zpravidla smluvnímu státu, ve kterém je místo skutečného vedení podniku.

-            místo skutečného vedení podniku je voleno proto, aby se vyloučila možnost daňového úniku společností pro mezinárodní dopravu, které se často registrují ve státech, v nichž mají největší daňové výhody

 

zdanění dividend a jiných podílů na čistém zisku kapitálových společností

-            dividendy a jiné podíly na čistém zisku, mohou být zpravidla zdaněny jak ve smluvním státě domicilu společnosti vyplácející dividendy, tak i ve státě domicilu akcionáře nebo společníka pobírajícího dividendový příjem

-            ve státě společnosti však nesmějí překročit urč. hranici (např. 5, 10 i 15%, výjimečně též 0%)

 

zdanění úroků

-            úroky mohou být podle některých smluv zdaněny jen ve státě příjemce úroku (u věřitele)

-            podle jiných smluv může být zdanění úroků rozděleno mezi stát zdroje (dlužníka úroků) a stát příjemce (věřitele)

-            ve státě zdroje však nesmějí překročit urč. hranici (typicky 10%)

-            v některých smlouvách je rozlišováno dle toho, kdo je příjemcem – stát či jiné veřejnoprávní subjekty, ty bývají osvobozeny

 

zdanění licenčních poplatků

-            zdanění průmyslových licenčních poplatků za užití patentů, ochranných známek… je podle smluv ČR rozděleno mezi stát příjemce poplatků a stát zdroje (dlužníka) – tam omezeno horní hranicí 5 – 10%

-            kulturní licenční poplatky (za užití autorských práv) mohou být zpravidla zdaněny jen ve státě příjemce, podle některých smluv je zdanění rozděleno mezi stát příjemce a stát zdroje (dlužníka) – zde omezeno hranicí 10%

 

 

zvláštní ustanovení ke zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků

-            jestliže dividendy, úroky nebo licenční poplatky jsou příjmem stálé provozovny, kterou má jejich příjemce ve státě zdroje, zdaní se tyto příjmy jako součást zisků stálé provozovny ve státě, ve kterém je stálá provozovna zahraničního podniku umístěna

 

zdanění příjmů z výkonu svobodného povolání

-            příjmy ze samostatně vykonávaných činností - vědců, umělců, advokátů… mohou být zdaněny jen ve státě, ve kterém je příjemce rezidentem.

-            ve druhém smluvním státě mohou být tyto příjmy zdaněny jen s podmínkou, že byly docíleny z činností, vykonávaných v tomto druhém státě v trvalém zařízení (např. ordinace lékaře, ateliér architekta…)

-            eventuálně podle některých smluv, jestliže pobyt v druhém státě trval určitou minimální dobu např. 6 měsíců

 

příjmy ze zaměstnání (ze závislé činnosti)

-            mzdy, platy služné a jiné odměny ze závislé činnosti podléhají zdanění ve státě, ve kterém je příjemce daňovým rezidentem.

-            v druhém státě mohou tyto příjmy podléhat zdanění, jestliže práce je vykonávána v tomto druhém státě a příjemce se zdržoval v tomto druhém státě nejméně 183 dní v daňovém roce, nebo plat za práci byl vyplácen zaměstnavatelem, který měl bydliště nebo sídlo v tomto druhém státě nebo plat za práci zatěžoval stálou provozovnu umístěnou v tomto druhém státě

 

zdanění tantiém

-            tantiémy (odměny za výkon funkce ve správní nebo dozorčí radě nebo podobných orgánech společností) podléhají zdanění ve státě, ve kterém má daňový domicil společnost, která tantiémy vyplácí

 

zdanění příjmů umělců a sportovců

-            příjmy umělců a sportovců za jejich osobní umělecká nebo sportovní vystupování podléhají zdanění ve státě, na jehož území se koná vystoupení umělce nebo sportovce

 

zdanění jiných příjmů

-            příjmy o kterých výslovně nepojednávají jiná ustanovení (penze, renty..)

-            obvykle se uplatňuje pravidlo, že mohou být zdaněny pouze ve státu příjemce a ne zdroje

 

vyloučení dvojího zdanění ve státě příjemce

-            v ČR se dvojí zdanění všech příjmů vylučuje u novějších smluv (uzavřených po 1991/2) obvykle metodou započtení

-            podle dřívějších smluv se v ČR obvykle vylučuje metodou započtení dvojí zdanění dividend, úroků, licenčních poplatků, tantiém a příjmů umělců a sportovců a metodou vynětí s výhradou progrese dvojí zdanění ostatních příjmů

 

všeobecná ustanovení

-            FO a PO jednoho smluvního státu mají v druhém smluvním státě právo na rovné nakládání (zákaz diskriminace)

-            Min.Fin. smluvních států jsou oprávněna napravovat rozhodnutí daňových úřadů, jimiž byla porušena smlouva o zamezení dvojího zdanění a jsou povinna poskytovat si vzájemně informace nutné pro provádění smluv a za účelem zabránění daňového úniku

 

-            MS o ZDZ se nedotýkají daňových výsad a osvobození, které přísluší členům diplomatickým misí a konzulárních úřadů na základě zvl. dohod

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!