Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

 V současnosti existují tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace. Jedná se o Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS, účetní směrnice Evropské unie a Všeobecně uznávané účetní standardy Spojených států amerických US GAAP.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, anglicky International Financial Reporting Standards (IFRS) je soubor standardů, které vydává Rada pro mezinárodní účetní standardy, upravujících sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky.

Standardy jsou vydávany již od roku 1973 Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC) pod názvem IAS (Mezinárodní účetní standardy). Roku 2001 byl výbor IAS nahrazen radou IASB, která dále pokračuje ve vydávání nových a aktualizovaných standardů, pod názvem IFRS.

Hlavním cílem vytvoření těchto standardů je dosažení srovnatelnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. Společnosti kotované na veřejně obchodovatelné burze Evropské unie jsou povinny vykazovat své konsolidované účetní výkazy v souladu se standardy IAS/IFRS.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie jsou Mezinárodní standardy účetního výkaznictví povinně platné pro všechny účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů. Regulovaným trhem se v České republice rozumí Burza cenných papírů (všechny trhy) a RMS systém (pouze oficiální trh). Tyto účetní jednotky mají povinnost podle IFRS účtovat a sestavovat účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávy, a to od prvního účetního období po vstupu České republiky do EU, tedy od 1. května 2004. Výjimku odložení implementace do roku 2007 v České republice nelze uplatnit. Konsolidující účetní jednotky, které nejsou emitentem cenných papírů na regulovaném trhu cenných papírů, si mohou zvolit, zda sestaví konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávy podle IFRS či podle českých účetních předpisů.

Přínosy harmonizace:

  • Jedním z hlavních přínosů harmonizace je srovnatelnost finančních informací na mezinárodní úrovni. Tato srovnatelnost eliminuje současné nedorozumění týkající se spolehlivosti zahraničních finančních výkazů a odstraní jednu z nejdůležitějších překážek toku mezinárodních investic.
  • Druhou výhodou harmonizace je ušetřený čas a peníze, dříve vynakládané na konsolidaci rozdílných finančních informací za situace, kdy je zapotřebí více výkazů k naplnění různé národní legislativy či praxe.
  • Třetím zlepšením bude i tendence světových účetních standardů neustále zvyšovat svou úroveň a snaha o konzistenci s místními ekonomickými, provozními a sociálními podmínkami.

Účetní uzávěrka dle IAS/IFRS

Účetní závěrka je upravena standardem IAS 1 Předkládání (zveřejňování) účetní závěrky. Podle něj musí závěrka obsahovat: rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, výkaz o peněžních tocích a vysvětlující komentáře. Přičemž nejrozsáhlejší částí závěrky je část pojednávající o účetních pravidlech a vysvětlující komentáře. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a výkaz o peněžních tocích jsou na rozdíl od české úpravy povinné.

Dále můžeme říci, že účetní závěrka je též upravena standardem IFRS 1 První aplikace IFRS, který upravuje postup pro sestavení závěrky podle mezinárodních standardů.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!