Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Náklad a výnos, aktuální princip, hlavní druhy nákladů ve výrobním a obchodním podniku

Náklady lze definovat jako peněžně vyjádřené účelně a účelově vynaložené hospodářské prostředky v průběhu hospodářské činnosti účetní jednotky, nerealizované ztráty nebo jednodušeji řečeno úbytek aktiv (nemusí jít o úbytek peněžních prostředků).

Členit je můžeme:

            podle účelu (náklady provozní, finanční, mimořádné)

            podle druhu (spotřeba materiálu, energie, služeb atd.)

            podle vzniku jako prvotní (externí) a druhotné (interní)

 

Další dělení nákladů na 2 druhy:

a)           fixní náklady (FC) – nemění se v závislosti na objemu produkce (např. náklady na pořízení nových strojů a zařízení, zavedení nových technologií, top management, odpisy, nájemné)

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

b)           variabilní náklady (VC) – mění se v závislosti na objemu produkce (spotřeba materiálu, mzdy méně kvalifikovaných pracovníků (snadno nahradit), část nákladů na energii, úroky z půjček)

Rozdělení fixních a variabilní nákladů v praxi velmi složité; využití zejm. k operativnímu řízení a rozhodování – např. nákup surovin.

 

Výnosy lze charakterizovat jako budoucí přírůstek aktiv – v penězích (nemusí jít výhradně o peněžní prostředky) vyjádřený ekvivalent za předané výkony nebo snížení závazku.

Můžeme je členit podle různých kriterií – například podle vzniku

            jako prvotní (externí) – tržby provozní, finanční, mimořádné

            druhotné (interní)- aktivace, změny stavu zásob

anebo podle činnosti na výnosy:

            z obchodní činnosti

            výrobní

            nevýrobní činnosti.

Důležitou otázkou je věcná a časová souvislost mezi náklady a výnosy (tzv. akruální princip). Kovanicová: „… o aktívech, pasívech, nákladech a výnosech se účtuje již v době, kdy se operace s nimi uskutečnily, nikoli až v době, kdy jsou přijaty anebo vydány peněžní prostředky, jež s uskutečněnými operacemi souvisejí. … V důsledku toho vyjadřuje zisk zvýšení aktiv vůbec, nikoliv nutně přírůstek peněz. A obdobně: ztráta znamená snížení aktiv…“ Z časového hlediska musíme provést členění na náklady a výnosy běžného období a příštího období. Pozorujeme, že zisk nebo ztráta vzniká jako výsledek hospodaření z dílčích výnosů a nákladů. Jestliže jsou za určité období výnosy vyšší než náklady vzniká zisk, jestliže jsou výnosy nižší než náklady, vzniká ztráta. Tento výsledek hospodaření je uváděn v rozvaze jako výchozí stav jednou položkou.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!