Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Právní úprava účetnictví v ČR

Regulace účetnictví je jak formou státních institucí (zákony, vyhlášky, standardy), tak prostřednictvím soukromých profesních organizací. Forma regulace může být různá od strohého dirigování zákonnými normami (ČR) po volné dodržování obecných zásad a doporučení (US anebo GB GAAP).

Předmětem regulace není manažerské účetnictví ale finanční. Regulace se děje jednak na poli účetních výkazů (nutná vzhledem k požadavku uživatelů), jednak v oblasti samotného účtování. Je podložena i legislativně (obchodní zákony, zákony o burzách cenných papírů, daňové zákony). V EU vznikl pro vedení účetnictví soubor tzv. direktiv, který je závazný pro členské státy. V mezinárodním měřítku byly profesními institucemi vytvořeny tzv. Mezinárodní účetní standardy pro vykazování účetních závěrek. Kromě toho vznikají na poli regulace i zásady, které jsou vyhlašovány profesními organizacemi jako „národní účetní standardy“ (ČÚS). V některých zemích (GB, USA) se vychází při vedení účetnictví z tradice (mluvíme o tzv. zvykovém právu).

Legislativa k účetnictví v ČR

V roce 1993 vstoupil v platnost zákon 563/91 Sb. o účetnictví (regulace se objevuje i v jiných zákonech – ObchZ, o dani z příjmu, o rezervách atd.). Jako příloha k zákonu byly vydány MF účtové osnovy pro jednotlivé typy organizací (podnikatele, banky, pojišťovny atd.). Účtové osnovy byly pro organizace závazné. Součástí zákona byla i metodika vedení účetnictví, která byla pro organizace povinná. V roce 2002 byl přijat nový zákon o účetnictví (353/2001 Sb.), platný od 1. 1. 2004, na něj navazující vyhlášky Ministerstva financí č. 500 – 507/2002 Sb. a další novely. Novely představují výrazný krok směrem k zabudování zásad směrnice IAS do našeho účetního systému. Ve vyhláškách je podle jednotlivých typů organizace obsažen závazný obsah účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, výkazu o změnách vlastního kapitálu i směrná účtová osnova pro podnikatele, nepodnikatelské subjekty, banky a finanční instituce, pojišťovny, územně správní celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu, zdravotní pojišťovny a státní fondy.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Evropská legislativa

Vstupem České republiky do EU se bude české účetnictví řídit direktivami EU. Již Římská dohoda si kladla za cíl uskutečnit spojení členských zemí a vytvoření společného trhu, pro který je nutná i adopce jednotných účetních standardů. Harmonizace účetnictví se děje formou vydávaných právních norem – direktiv (směrnic), které členské státy zabudovávají do svých národních legislativ. Účetnictví se týkají tzv. 4., 7. a 8. direktiva, které tvoří kodex účetní legislativy Evropské unie. Čtvrtá směrnice Rady EHS (70. léta) se týkala ročních účetních závěrek určitých forem společností (78/660/EHS). Směrnice se měla vztahovat pouze na velké společnosti, pro malé a střední podniky měla být udělena výjimka. Sedmá směrnice Rady byla přijata až po 5 letech a týkala se konsolidovaných účetních závěrek (nutnost přehledně sestavovat účetní závěrky podniků, které tvoří skupinu, tak, aby konsolidovaná účetní závěrka poskytovala informace potřebné pro třetí strany). Osmá směrnice z r. 1984 se týká osob, které jsou odpovědné za schvalování účetní závěrky – auditorů a jejich činnosti v rámci EU. V roce 2001 byla přijata novela obou (4. a 7.) směrnic. Hlavním důvodem změn byly dynamicky se rozvíjející finanční trhy, na kterých se objevila spousta nových finančních nástrojů (futures, opce, forwardy a swapy). Druhým důvodem byla snaha novelizací přispět k souladu mezi Mezinárodními účetními standardy IAS a směrnicemi EU (od roku 2005 musejí dle rozhodnutí Rady EU společnosti, kotované na burzách sestavovat účetní závěrky podle IAS a konsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS).

Odlišnosti směrnic a IAS  IAS má koncepční rámec pro základní přístup k řešení jednotlivých účetních problémů, je lépe nastaven požadavkům kapitálových trhů, neobsahuje tolik kompromisů s ohledem na jednotlivé státy, je obecně pružnější a rychleji se zdokonaluje. V důsledku uvedených rozdílů nejsou účetní závěrky, které jsou sestavovány podle Směrnic přijímány na žádné burze, zatímco podle IAS ano.

 

České účetní standardy

V současné době jsou národní účetní standardy již vydány, a to jako České účetní standardy, které jsou přílohou k vyhlášce Ministerstva financí. Současné české účetní předpisy nejsou podstatně odlišné od standardů IAS (IFRS), ale najdou se odlišnosti v některých oblastech: daňová oblast ("rozvod" účetnictví a daní, neboť upřednostňování daňového hlediska nevede k „věrnému a poctivému“ obrazu účetnictví), leasing (uplatnění zásady „přednosti ekonomického před právním hlediskem“), stanovení konsolidačních celků a propojených subjektů (povinnost sestavování konsolidovaných výkazů), diskontování závazků a pohledávek nebo rezerv a opravných položek (není dosud v našem účetnictví vymezeno).

Zásadní otázkou zůstává, že v naší účetní legislativě chybí tzv. koncepční rámec. Jde o vyjádření cíle, obsahu a metod finančního účetnictví. Problematické bylo zařazení jednoduchého účetnictví do účetní legislativy (má být od roku 2008 již zcela odstraněno). Jde také o pojmové sjednocení, a to i základních pojmů účetnictví (aktiva, pasiva, vlastní kapitál, zisk, ztráta, náklady, výnosy), které nemáme zcela vymezeny.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!