Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Přišel čas podat daňové přiznání za rok 2023

Čeká nás období daňových přiznání fyzických i právnických osob. 

→Daňové přiznání je dokument, ve kterém fyzická nebo právnická osoba předkládá údaje o svých příjmech a výdajích. Podává se každoročně v určeném termínu a může být podáno elektronicky nebo na papírovém formuláři.

Chcete mít jistotu, že je vše podané v pořádku? Využijte našich služeb účetnictví:

Jaké jsou termíny odevzdání?

 • 2. dubna 2024 – základní termín
 • 2. května 2024 – v případě elektronického podání
 • 1. července 2024 – v případě využívající daňového poradce nebo advokáta

 

Kdo musí podat daňové přiznání?

 • Každý s ročními příjmy nad 50 000 Kč musí podat daňové přiznání, pokud nejsou osvobozené nebo nejsou zdaněny srážkou.
 • Také je povinen podat daňové přiznání ten, kdo má příjmy pod 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
 • Poplatník nemusí podávat daňové přiznání, pokud má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho nebo více plátců daně a jejichž celková výše nepřesáhne 20 000 Kč.
 • Daňové přiznání musí podat daňový nerezident uplatňující slevu nebo zvýhodnění na dani.
 • Také je povinen podat daňové přiznání ten, kdo obdržel příjmy ze závislé činnosti, které nebyly zúčtovány jako jeho příjmy v daném zdaňovacím období.
 • Další povinnost podat daňové přiznání má poplatník, který uplatňuje hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v zahraničí.
 • Nerezident ČR může podat daňové přiznání podle určitých podmínek.
 • V případě úmrtí poplatníka nebo insolvenčního řízení se postupuje podle zákona.
 • Povinnost podat daňové přiznání má také ten, kdo byl informován o dlužné částce na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu.
 • Poplatník musí podat daňové přiznání, pokud obdržel pojistné plnění ze životního pojištění nebo jiný příjem, který není pojistným plněním, a v důsledku toho vznikla povinnost zdanit příjem ze závislé činnosti.
 • Povinnost podat daňové přiznání má také ten, komu zaniklo penzijní připojištění s státním příspěvkem nebo penzijní pojištění a zároveň obdržel odbytné nebo jiné plnění.
 • Poplatník musí sám vyčíslit daň a uvést potřebné údaje v daňovém přiznání, které může být podáno pouze na určených formulářích.

 

Slevy na dani

Poplatníkům se daň snižuje o:

 • Základní slevu ve výši 30 840 Kč za zdaňovací období 2023.
 • Slevu na manžela ve výši 24 840 Kč, pokud manžel žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a jeho příjem nepřesahuje 68 000 Kč za zdaňovací období; pokud má manžel nárok na průkaz ZTP/P, sleva se zdvojnásobí.
 • Základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, pokud je poplatníkovi přiznán invalidní důchod prvního nebo druhého stupně.
 • Rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, pokud je poplatníkovi přiznán invalidní důchod třetího stupně nebo jiný důchod s podmínkou invalidity ve třetím stupni.
 • Slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, pokud je poplatníkovi přiznán nárok na tento průkaz.
 • Slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to do určeného věku.
 • Slevu za umístění dítěte, která odpovídá výši výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení, pokud nebyly uplatněny jako výdaj jinak.

 

Na co nezapomínat

 • Daň podle daňového přiznání je splatná poslední den lhůty určené pro podání přiznání.
 • Platba daně je možná:
  • Bezhotovostním bankovním příkazem nebo internetovým bankovnictvím.
  • Hotově na finančním úřadu.
  • Hotově prostřednictvím poštovní poukázky typu A.
 • Daň se platí na číslo účtu ve tvaru: předčíslí-matrika/kód banky.
 • Předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721.
 • Matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz Bankovní účty finančních úřadů.
 • Kód banky musí být vždy 0710 (kód ČNB), tedy daň z příjmů fyzických osob 721-matrika/0710.
 • Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka. Konstantní symbol je 1148 v případě bezhotovostní úhrady.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.: +420 607 044 665 nebo na email: info@altaxo.cz, rádi Vám poradíme.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!