Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Manager a jeho funkce

Manažerem nazýváme vedoucího pracovníka určitého úseku. Jak již vyplývá z názvu (manage=řídit), je jeho hlavní povinností dohlížet nad řádným chodem jemu svěřeného úseku. Hlavním smyslem manažerské práce je stanovení si cílů, kterých se má v určitém časovém období dosáhnout, a následné kontrolování průběhu plnění těchto předem stanovených cílů.

 

Manažerské dovednosti 

V dnešní době jsou na manažerskou pozici často kladeny dva požadavky – odpovídající praxe a vysokoškolské vzdělání. Obě oblasti jsou jistě důležité, i když zrovna v případě manažerského postu praxe výrazně předčí vysokoškolský diplom. Dobrý manažer oplývá především bohatými zkušenostmi, získanými dovednostmi, ale i vrozenými lidskými vlastnostmi. Aby manažer dostál své pozici, měl by umět především vhodně komunikovat s lidmi, ať už s vlastními pracovníky, či dodavateli a partnery. Nezbytnou dovedností je schopnost motivovat, konkrétně a jasně přiřazovat úkoly, umět se rozhodovat, pružně se přizpůsobovat změnám nebo vždy detailně vymezit cíle. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Manažerské funkce 

Kromě svých dovedností musí manažer zdokonalovat také funkce, které každý vedoucí pracovník vykonává. Patří sem plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrola. Při plánování se vedoucí pracovník zaměřuje především na formulaci cílů a postupů k jejich dosažení. Podle délky období, na které se plánování zaměřuje, rozlišujeme tři formy plánovacího procesu – strategické plánování, které je typické pro dlouhodobé plánování organizace, a dale taktické a operativní plánování využívající se zejména ve firemních oblastech, kde dochází k častému čerpání zdrojů (především finančních nebo materiálních).

Další důležitou funkcí každého manažera je organizování. Organizační schopnosti jsou na místě především při dělbě práce, delegování pravomocí a zodpovědností, koordinace dodavatelů a jiných externích vlivů s interními apod.

V následující funkci, kterou je personální zajištění a vedení lidských zdrojů, se pozitivně odráží rozsáhlost psychologických znalostí manažera. Jedná se především o výběr vhodných zaměstnanců, jejich motivaci a hodnocení. Nezbytnou vlastností manažera by měla být také jeho přirozená autorita, schopnost komunikace, empatie, tolerance a pochopení svých podřízených. Pokud má manažer všechny tyto vlastnosti, je cesta k dosažení vytyčených cílů mnohem jednodušší, protože tým, který řídí, jej respektuje a snaží se svou práci vykonávat dle pokynů nadřízeného.

Přestože manažer správně vykonává všechny zmíněné funkce, jeho práce tím není ani zdaleka u konce. Přichází čas na důsledné kontrolování jak lidských zdrojů, tak i jiných procesů, kterými se dosahuje plnění cílů. Kontrolování je přínosné především z pohledu korigování případných odchylek v plánech, organizačních strukturách, čerpání zdrojů apod. Efektivní kontrola je také účinnou prevencí proti negativním jevům.

Manažerská práce je komplex odborných dovedností a osobních vlastností doplněný o potřebné zkušenosti. Jejich správné využití vede k účelnému chodu podniku a efektivním výsledkům.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!