Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikání cizích osob na území ČR

Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je zakotveno již v Listině základních práv a svobod. Podnikatelem může být jak fyzická tak právnická osoba. Na území ČR mohou podnikat cizí státní příslušníci za stejných podmínek jako státní příslušníci České republiky….

 

Podnikání v České Republice

Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je zakotveno již v Listině základních práv a svobod.Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, provozovaná za podmínek stanovených zákonem. 

Podnikatelem dle obchodního zákoníku je:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění.

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

 

Podnikatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Na území republiky mohou podnikat cizí státní příslušníci, za stejných podmínek jako státní příslušníci české republiky.

 

Legislativní rámec živnostenského podnikání.

V České republice je mnoho právních předpisů, které upravují živnostenské podnikání. Základními předpisy však jsou Obchodní zákoník upravující zakládání právnických osob - obchodních společností a vztahy mezi podnikateli a dále Živnostenský zákon upravující vlastní podnikatelskou činnost.  

Dne 1.7.2008 vstoupila v platnost takzvaná „velká novela“ živnostenského zákona. Norma výrazně zjednodušila jak zahájení, tak samotný výkon podnikání. K hlavním změnám, ke kterým od tohoto data došlo, patří především snížení celkového počtu živností z dosavadních 261 na 95 živností. Z tohoto počtu je 94 živností regulovaných (nutnost splnění zvláštních podmínek) a jedna živnost volná, která obsahuje 80 oborů živností. K podnikání v rámci volné živnosti tedy již není potřeba několik různých živnostenských oprávnění a odpadla nutnost platit opakovaně tisícikorunový poplatek za každý obor činnosti. Ke změnám došlo i v případě dokladu živnostenského oprávnění, Dosavadní průkazy živnostenského oprávnění, tzv. živnostenské listy, které byly vydávány zvlášť ke každé živnosti, nahradil jediný dokument a to výpis z živnostenského rejstříku. Zjednodušením prošel i samostatný registrační formulář. Osmnáctistránkový tiskopis s téměř pětistovkou kolonek byl zredukován na strany dvě, a má o něco více než sto položek. Novela zákona rovněž odbourala nutnost registrovat se a následně provádět změny ohlášení pouze u živnostenského úřadu místně příslušného podle bydliště, případně sídla organizační složky. Nově si tak od července 2008 mohou podnikatelé vyřídit vše potřebné na jakémkoli živnostenském úřadě v ČR. Novela přinesla i novinku v podobě zrušení povinné praxe, která byla nutná pro získání odborné způsobilosti v rámci řemeslných živností. Po absolvování odborného učiliště či střední školy si tak mohou čerství absolventi zařídit živnostenské oprávnění a začít vlastní podnikání v oboru, bez nutnosti mít pro živnost odpovědného zástupce. 

Vlastní podnikatelskou činnost a odbornou část jednotlivých živností pak zpřesňují další právní předpisy Např. stavební zákon, zákon o odpadech, o podnikání v cestovním ruchu apod. Všechny tyto právní předpisy jsou pro podnikatele závazné a musí být dodržovány. Jejich dodržování je ve většině případů dozorováno státními orgány s možností uložení sankce za jejich nedodržení. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!