Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Řízení lidských zdrojů

Vzdělávání zaměstnanců

3. 3. 2014

Z důvodů stále rychle se rozvíjející a měnící společnosti, požadavků zákazníků a změn požadavků na trhu, je důležité udržovat krok s dobou. Vývoj a rozvoj různých technologických postupů, strojů,...

E-learning: Technika ve výuce

2. 3. 2014

Každá společnost by měla pomoci svému zaměstnanci v dalším rozvoji, v dalším vzdělávání, a to jak pro dobro zaměstnance, tak pro dobro firmy samotné. Stagnující zaměstnanci jsou totiž pasivní. A není...

Jak řídit výkonnost zaměstnanců?

1. 3. 2014

Výkonnost zaměstnanců se podepisuje na prosperitě a náladě ve firmě. Pakliže někteří zaměstnanci nedosahují optimální výkonnosti demotivuje to celý ...

Faktory ničící motivaci zaměstnanců

28. 2. 2014

Ideální by z pohledu zaměstnavatelů bylo, kdyby každý člověk miloval svou práci. Tato vize je bohužel utopická.  Stačí, když se rozhlédnete kolem sebe a hned je vám jasné, kolik lidí miluje svoji...

Mobbing - šikana na pracovišti

27. 2. 2014

Šikana co by fyzické a psychické omezování jedince je jevem, se kterým se dnes na pracovištích setkáváme zcela běžně. O její vymýcení se snaží řada institucí, ale… Šikana na pracovišti (mobbing a...

Způsoby komunikace ve firmě

26. 2. 2014

Způsob komunikace uvnitř firmy rozhoduje o náladě ve firmě. V souvislosti s tím i o pracovní motivaci zaměstnanců a pracovních výsledcích celé společnosti. Problémy ve firmě mohou nastat i v...

Co se skrývá pod pojmem m-learning

25. 2. 2014

Snad každý se minimálně jednou setkal s pojmem e-learning, co ale je m-learning a čím je specifický se stále ještě tolik do českého povědomí nerozšířilo. Hlavní rozdíl tkví totiž ve faktu, že...

Co znamená work–life balance ve firemním slovníku?

24. 2. 2014

Moderní doba, jež je plná informací, stresu, rychlých změn, tlaku a mnohdy startérem nezdravého životního stylu, dala za vznik konceptu work–life balance, který zaměstnancům i podnikatelům nabízí...

Kultura personálního řízení

23. 2. 2014

Personální strategie je velmi důležitou složkou uvnitř podniku. Zaměstnanci představují nepostradatelnou hodnotu firmy. Lidé (lidské zdroje) vyrábějí různé výrobky, poskytují služby, jednají s orgány...

Firemní dress code – nařízení a praxe

22. 2. 2014

Jsou společnosti, které mají definovaný vlastní dress code, kodex oblékání, kdy po zaměstnanci žádá jednotnou kulturu oblékání podle firemní představy a třeba i náplně činnosti zaměstnance a jeho...

Konto pracovní doby

21. 2. 2014

Konto pracovní doby slouží zaměstnavateli k zajištění flexibilního rozvržení pracovní doby. Výhodou je, že zaměstnanec je k dispozici zaměstnavateli podle jeho aktuálních potřeb. V praxi to znamená,...

Personální plánování

20. 2. 2014

Personální plánování slouží k realizaci podnikových cílů tím, že předpovídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému a perspektivnímu zajištění úkolů organizace adekvátní...

Co je tzv. virtuální tým?

19. 2. 2014

Virtuální tým je typický tím, že spoléhá hlavně na komunikační média, aby mohli členové virtuálního týmu zůstat v kontaktu. Komunikační média však nemusí sloužit tak dobře jako komunikace tváří...

Metody hodnocení zaměstnanců

18. 2. 2014

Nejprve je třeba vyjasnit rozdíl mezi metodologií hodnocení a jeho technikou. Technikou rozumíme to, zda údaje v průběhu systému hodnocení jsou zpracovávány na papírových formulářích nebo...

Řízení pracovního výkonu zaměstnanců

17. 2. 2014

Řízení pracovního výkonu představuje přístup založený na principu řízení lidí na základě ústní dohody nebo písemné smlouvy mezi manažerem a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si...

Převedení na jinou práci

16. 2. 2014

V pracovním procesu nastávají různé situace, přičemž je někdy potřeba převést zaměstnance na jinou práci. Institut převedení zaměstnance na jinou práci zajišťuje zaměstnanci pokračování pracovního...

12 zásad, kdy se bude podřízeným dobře pracovat

15. 2. 2014

Existuje 12 zásad, na základě kterých může podnikatel postavit svůj fungující tým. Pokud bude tyto zásady dodržovat nebo alespoň z větší části je naplňovat, může dosáhnout ještě větších...

Vliv monitoringu na chod firmy

14. 2. 2014

Monitoring firmy – hrozba nebo pomocná ruka nad vašimi zaměstnanci? Jak přinutit zaměstnance, aby pracovali ve své stanovené době a nelelkovali nad něčím jiným? Právě zmiňovaný monitoring nabízí hned...

Ve firmě bez soukromí!

13. 2. 2014

Pomocí lokalizátorů můžete vidět, kde se vaši zaměstnanci nacházejí s firemním autem. Můžete také vědět, co dělají ve své pracovní době na počítači, komu posílají e-maily a jinou korespondenci nebo...

Formy evidence pracovní doby zaměstnanců

12. 2. 2014

Evidence pracovní doby zaměstnanců slouží zaměstnavateli jako podklad pro výpočet mzdy nebo platu. Zároveň může také sledovat čerpání dovolené, přesčasové práce. Je to také právoplatný dokument,...

Na jakou ochranu soukromí má zaměstnanec právo? Co vše je možné v jeho počítači kontrolovat?

11. 2. 2014

Jste firma, která zaměstnává pracovníky? Pokud zastáváte názor, že zaměstnance je třeba kontrolovat, a to ve všech oblastech, pak zpozorněte. Zaměstnanec má totiž také nárok na ochranu svého soukromí...

Jaká jsou úskalí homeworkingu?

10. 2. 2014

Homeworking neboli práce z domova je pojmem poměrně mladým. I dříve bylo možné slyšet, že si někdo „bere práci domů“, avšak s výjimkou spisovatelů a hudebních skladatelů bohužel pracovat doma nebylo...

Co jsou to osobní údaje zaměstnance, jak zabezpečit jejich ochranu

9. 2. 2014

Má vaše firma zaměstnance? Pak jste se o nich museli během příjímacího procesu dozvědět celou řadu jejich osobních údajů. Víte, že veškeré osobní údaje podléhají jistému utajení a že je není možné...

Metody zlepšující efektivitu práce

8. 2. 2014

Metoda Pomodoro Rozsah metody je vyčleněn na 25 minut, jelikož je dokázáno, že po tuto dobu je člověk schopen udržet maximální soustředěnost. Hlavním úkolem je vyplnění tohoto času jedním...

Model vývoje týmu (skupiny)

7. 2. 2014

První fáze Na vodorovné ose může být uvedena veličina Funkce úkolu týmu. Charakteristikou První fáze je zde orientace. Na svislé ose může být uvedena veličina Mezilidské vztahy....

Disciplinární pohovor

6. 2. 2014

Nejedná se o příjemné posezení se zaměstnancem, ovšem úspěšné zvládnutí disciplinárního pohovoru patří mezi základní přednosti úspěšných manažerů. Disciplinární pohovor se ve většině případů týká...

Cross training

5. 2. 2014

Vzdělávací cyklus se odehrává ve struktuře: identifikace vzdělávání – plán vzdělávání – realizace vzdělávání – vyhodnocení vzdělávání. Při identifikaci potřeby vzdělávání se využívají dvě metody:...

Kompetenční profil zaměstnance

4. 2. 2014

Kompetenční profil slouží de facto k „zaškatulkování“ jednotlivých zaměstnanců. Jedná se o soubor osobnostních rysů, schopností, dovedností, znalostí, motivace a dalších předpokladů, které jsou...

Projektivní testy - moderní personalistické metody

3. 2. 2014

Orientaci v problematice lidských zdrojů nám usnadňují osobnostní či projektivní testy. Osobnostní testy jsou většinou koncipovány jako dotazník. Výsledkem je zisk subjektivních odpovědí...

Counselling

2. 2. 2014

Counselling je formou vnitropodnikového vzdělávání. Zvyšování kvalifikace probíhá na základě poradenství či konzultace. Školitel i školený se vzájemně obohacují. Jedná se o oboustranný proces,...

Co je to koučink?

1. 2. 2014

O koučování je v poslední době hodně slyšet. Jde o metodu, která se v nás snaží probudit to nejlepší a dosáhnout svých cílů. Využívat ho můžete ale nejenom v osobním životě, ale i v tom pracovním....

Personální administrativa, řízení a řízení lidských zdrojů v kostce

31. 1. 2014

Literatura uvádí mnoho pojetí personalistiky stejně tak uvádí velké množství personalistických termínů. Mezi ty nejzákladnější patří například personální práce, personální administrativa,...

Personální činnosti, aneb úkoly v řízení lidských zdrojů

30. 1. 2014

Existuje nepřeberné množství publikací o personalistice, které říkají, které jsou hlavní personalistické úkoly, nebo-li úkoly v řízení lidských zdrojů. Obecným úkolem řízení lidských zdrojů je...

Personální strategie a politika

29. 1. 2014

Personální strategie se obecně týká dlouhodobých, komplexně pojatých cílů v oblasti využívání pracovních sil. Součástí této procedury je i představa o tom, jak vytyčených cílů dosáhnout....

Analýza pracovních míst

28. 1. 2014

Jinak řečeno inventura úkolů, odpovědností a podmínek spojených s pracovním místem. Z toho se pak odvozují požadavky na pracovníka, který se uchází o určité pracovní místo. Obecně se analýza...

Metody zjišťování informací o pracovních místech

27. 1. 2014

Tento článek bezprostředně navazuje na článek o analýze pracovních míst, neboť vás bude informovat o jaké metody kromě již zmiňovaného dotazníku, pohovoru a pozorování se používají k analýze...

Oblasti personálního plánování

26. 1. 2014

Personální plánování můžeme také jinak nazvat plánování lidských zdrojů, či lidově řečeno plánování pracovníků slouží především k realizaci cílů organizace, tím, že předvídá vývoj, stanovuje a...

Proces plánování pracovníků

25. 1. 2014

Prvním krokem každého plánování by mělo být formulování strategických cílů podniku a jim odpovídajících strategických plánů. Na tomto základě se formují cíle personálního řízení, které se vkládají...

Plánování personálních činností

24. 1. 2014

V předešlém článku jsme rozebírali proces plánování pracovníků, který je věcí nelehkou, následující článek vám prozradí správné plánování personálních činností, tak, aby jste neměli v konečné fázi...

Development centrum

23. 1. 2014

Development centrum je diagnostickou a rozvojovou metodou. Zaměřuje se na oblast sociálních a komunikačních schopností a manažerských kompetencí. Umožňuje stanovit silné stránky zaměstnance i...

Self Assessment

22. 1. 2014

Sebehodnocení je metoda, která se v personalistice využívá ke vzdělávání a hodnocení zaměstnanců. V rámci vzdělávacího procesu si vzdělávaný koriguje studijní výsledky s kolegy a názory učitelů....

Vzdělání a rozvoj v systému personální práce

21. 1. 2014

Dnešní moderní doba klade stále větší požadavky na vzdělanost pracovníků a to nemluvím jen o zvýšeném tlaku na budoucí zaměstnance z řad studentů, kteří si dělají vysokou školu i na povolání...

Systém vzdělávání pracovníků v organizaci

20. 1. 2014

Jak již vyplývá z nadpisu systematické vzdělávání pracovníků je nejefektivnějším prostředkem k dobře organizovaném vzdělávání v rámci určité organizace. Jedná se o neustále se opakující cyklus,...

Metody vzdělávání pracovníků a jejich použitelnost

19. 1. 2014

Samotným metodám vzdělávání pracovníků předchází identifikace potřeby vzdělávání, která vyrůstá nejen z potřeby zlepšení image organizace, ale také z potřeby konkurenceschopnosti, která je...

Základní otázky systému odměňování pracovníků

18. 1. 2014

Koubek ve své knize Řízení lidských zdrojů popisuje odměňování pracovníků nejen jako odměňování ve smyslu mzdy, nebo platu, ale spíše jako širší formu zahrnující povýšení, formálního uznání, či...

Jaké jsou nástroje a postihy při kontrole práce neschopných?

17. 1. 2014

Nemoc si nevybírá a čas od času postihne každého z nás, tedy včetně vašich zaměstnanců. Asi málokterý zaměstnavatel bude své zaměstnance automaticky podezřívat z toho, že pracovní neschopnost...

Symptomy špatného vedení lidí manažery

16. 1. 2014

K udržení na trhu nestačí mít pouze srovnatelné produkty, služby, kvalitu, cenu nebo náklady, ale je potřeba hlídat i další možné konkurenční výhody. Významným faktorem konkurenčních výhod...

Pracovní kázeň a povinnosti zaměstnanců

15. 1. 2014

V každé společnosti, jejíž ředitel bude chtít mít pořádek a zdravé vztahy se zaměstnanci by měla platit určitá pravidla a povinnosti, které by měli zaměstnanci respektovat. Ovšem aby se tato...

Pracovní prostředí

14. 1. 2014

Každý zaměstnanec touží pracovat v ideálním pracovním prostředím každý však vnímá pojem „ideální pracovní prostředí“ jinak, v souvislosti s prací kterou vykonává. Obecně se pracovním prostředím...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!