Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Counselling

Counselling je formou vnitropodnikového vzdělávání. Zvyšování kvalifikace probíhá na základě poradenství či konzultace. Školitel i školený se vzájemně obohacují. Jedná se o oboustranný proces, mezi oběma zúčastněnými probíhá interakce.

Ze strany vzdělávaného se očekává vysoká míra iniciativy, podávání návrhů. V průběhu counsellingu vzniká a vyvíjí se zpětná vazba. Metoda je založena na vzájemném ovlivňování, čímž dochází k překonání jednosměrného vztahu vzdělávaný – vzdělavatel. Dochází k formování obou účastníků procesu.

Konzultování se používá jako doplněk samostudia a jako pomoc při jeho organizaci. Vzdělávající se pracovník se může kdykoli obrátit na určeného konzultanta, který mu poskytne pomoc ve formě vysvětlení, rady, doporučení, doplnění zjištěných poznatkových nedostatků, poskytuje návrhy řešení určitých problémů.

Counselling může mít formu individuální i skupinovou, může probíhat prezenčně i písemně (korespondenčně). Poradenství může být organizováno i telefonicky. Z hlediska průběhu vzdělávací akce rozlišujeme úvodní, průběžnou a závěrečnou fázi. Konzultace mohou být stanoveny formálně (semináře, setkání, studijní soustředění, individuální diskuse) nebo neformálně (podle potřeby studujícího).

V distančním vzdělávání je používán pojem tutoriál. Konzultace mohou částečně suplovat sociální kontakty samostatně studujících, integrovat poznatky získané z různých studijních materiálů, pomáhat při přípravě na zkoušky.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Existuje různorodá paleta možných metod vzdělávání na pracovišti i mimo pracoviště. Identifikaci nejvhodnější formy ovlivňují velikost a potřeby firmy, rozpočet určený na vzdělávací proces, lokalita firmy a její zaměření (export x import, výroba x spotřeba, produkt x služba...). 

Výsledky counsellingu

  • zvýšení kvalifikace, motivace a loajálnosti zaměstnanců

  • časová optimalizace zaučení nových zaměstnanců

  • řízení kariéry zaměstnanců a podpora jejich osobnostního růstu

  • rozvoj schopností a dovedností jednotlivce pro výkon jemu svěřené práce

  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu

  • zkvalitnění služeb poskytovaných klientům

  • formování klíčových kompetencí

Counselling napomáhá hledat nová řešení problémů a inspirovat se pro další pracovní činnosti. Přispívá nejen k rozvoji vzdělávaného, ale i k rozvoji vzdělavatele. Nevýhodou jsou časová náročnost a organizace. Negativem může být i nedůvěra ke školitelům a následná nižší intenzita zpětné vazby. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!