Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Myšlenka mýlit se je lidské byla již mnohokrát vyřčena, napsána a ověřena a denně se o její pravdě stále přesvědčujete. Mylná rozhodnutí vás provázejí celým životem. Někdy jde o maličkosti a jindy vám vaše mylná rozhodnutí přinesou řadu problémů. Například v souvislosti s přijetím problémového zaměstnance si podnikatelé svým omylem zadělávají na problémy.  

Záchranou je pak zákoník práce, který pamatuje na tuto možnost a rozlišuje celkem tři stupně intenzity porušení pracovní kázně, dle kterých je možné rozvázat pracovní poměr s problémovým zaměstnancem.

 

Konkrétně:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

  • soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
  • závažné porušení pracovní kázně
  • porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem

 

Dnes si rozebereme soustavné méně závažné porušení pracovní kázně. Jak zákon praví. Soustavné méně závažné porušování pracovní kázně je každé porušení pracovní kázně, které nedosahuje intenzity závažného porušení pracovní kázně nebo porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. V praxi jsou to činy, zejména opakované pozdní příchody do práce, předčasné odchody ze zaměstnání, kouření na pracovišti v zakázané zóně či v průběhu pracovní doby a další prohřešky v rozporu s právními předpisy a vnitřními předpisy daného podnikatelského subjektu.

 V případě méně závažného porušení pracovní kázně může zaměstnavatel přistoupit k rozvázání pracovního poměru, jen pokud dochází k soustavnému porušování kázně (činy se opakují). Další náležitostí pro splnění podmínek rozvázat pracovní poměr  v souvislosti s méně závažným porušením pracovní kázně je tzv. vytýkací dopis. Zaměstnavatel musí upozornit zaměstnance dopisem na možnost výpovědi v souvislosti s porušením přepisů vztahujících se k dané práci. Rozhodnutí o rozvázání poměru pak může následovat při opakovaném porušení pracovní kázně do 6 měsíců od písemného upozornění. Je potřeba si pohlídat datum předání obou dokumentů. Účelem povinnosti zaměstnavatele upozornit na možnost výpovědi je varovat zaměstnance před dalším porušováním stanovených povinností a tím se pokusit předejít krajnímu řešení.

Dle vyjádření Nejvyššího soudu je naplněna soustavnost při méně závažném porušení pracovní kázně třemi navazujícími skutky. Nemusí jít o tři stejné skutky, ale musí zde být přiměřená časová souvislost. Rozvázání pracovního poměru z důvodu soustavného méně závažného porušování povinnosti je možno dát i zaměstnancům v ochranné době, kromě těhotných žen, osob čerpajících mateřskou dovolenou nebo osob čerpajících rodičovskou dovolenou.

Lidskost je na místě, ale rozum musí zvítězit. Při samotném hodnocení intenzity porušení kázně by měl zaměstnavatel přihlédnout k osobnosti zaměstnance, k zastávané funkci, k jeho dosavadnímu postoji při plnění pracovních úkolů a povinností a k jeho rodinné a zdravotní situaci. Spolu s tím vyčíslit důsledky porušení povinností stanovením vzniklé škody a až poté vyvodit své konečné rozhodnutí.

 

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!